Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0017-C0001
Номер на проект: A12-22-6
Наименование: Повишаване на квалификацията на служителите чрез обучение
Бенефициент: Столична община - Район Илинден
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 12.03.2014
Дата на приключване: 12.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията и професионализма на общинските служители
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Организацията на екипа ще се осъществи чрез възлагане на задълженията и дейностите на членовете на екипа съобразно законодателството. Дейността е пряко свързана с организацията и управлението на проекта, което ще се осъществява на основата на системен подход, ясно и последователно планиране и наблюдение на проектните дейности. С цел доброто изпълнение на проекта ще се сформира оптимален екип за управление - ръководител, координатор и счетоводител. Екипът ще следи за правилното провеждане на всички проектни дейности като ръководи работата на външните изпълнители и дава насоки и препоръки с оглед навременното и пълно изпълнение на проекта. Ще бъде изготвен подробен график за изпълнение на дейностите с цел оптималното постигане на заложените цели и резултати. Екипът ще има вътрешен механизъм за мониторинг, което ще способства за ефективната комуникация между членовете на екипа и доброто управление на проекта. Мониторингът ще включва текущо и систематично набиране и анализ на информация за изпълнение на дейностите по проекта, която ще се използва за отчитане на заложените индикатори. Екипът ще координира разработването на документацията за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на дейностите, което ще се осъществи съобразно националното законодателство в областта на обществените поръчки. Освен това ще бъдат спазени принципите на прозрачност и независимата оценка на кандидатите. Дейността е в пряко изпълнение на Общата цел на ОПАК и на специфичните цели на настоящия проект.
Дейност 2: Провеждане на специализирани обучения Направеното предварително проучване за потребностите от обучение показа необходимост от провеждане на специализирани обучения. В рамките на тази дейност ще се проведат три специализирани обучения за служители в общинската администрация: - Специализирано обучение за общо 15 ръководители и служители в общината за по-добра комуникация с гражданите; - Специализирано обучение за общо 12 служители по прозрачност и добри начини за предоставяне на информация и обслужване на населението в общината; - Обучение по английски език, съобразено с Европейската езикова рамка и стандартите за качествено езиково обучение, за общо 20 общински служители – 10 за ниво А1 и 10 за ниво А2; Първото обучение ще бъде за 15 ръководители и служители в общината за по-добра комуникация с гражданите. Това обучение е с важно значение, тъй като служителите в общината са в пряк контакт с хората. За целта на обучението ще се изготви специализирана програма за обучението, която ще се насочи към развитие на умения за поемане на отговорност, обмисляне и решаване на проблеми и общуване. Обучението ще бъде в рамките на два дни. Ще се развият дидактичните умения и способностите на служителите и ще се разгледат добри практики, казуси и поставяне в реални ситуации както и техники за справяне с проблемни ситуации. Второто специализирано обучение ще бъде по прозрачност и добри начини за предоставяне на информация и обслужване на населението в общината Обучението ще се проведе за 12 служители, като то е важно от гледна точка на по-добро взаимодействие с клиентите на общината и осигуряване на прозрачност в работата. При обучението ще се представят добри практики, които да спомогнат за по-умело комуникиране с населението. Ще се изготви специализирана програма за обучението. Служителите ще се обучат как да се направлява диалогът по време на разговори. Ще се обсъдят темите за равните възможности и превенция на дискриминацията. Третото обучение в рамките на тази дейност е свързано с провеждане на две обучения по английски език съответно на ниво А1 и на ниво A2, за което ще се подготви специализирана програма. Основната цел на обучението ще бъде развиване на уменията за ефективно общуване на английски език. В процеса на обучение ще се развиват паралелно всички езикови умения – четене, слушане, писане и говорене. Програмите за обучението ще бъдат съобразени с ежедневната натовареност на служителите както и с индивидуалните нужди на обучаващите се и знанията и уменията за работно владеене на английски език. След направено предварително проучване сред служителите в общината 10 души имат желание за участие в обучение по А1 и 10 души по А2. Ще се сформират 2 групи по 10 участника. Курсовете ще бъдат интензивни с продължителност 100 часа. Благодарение на обученията служителите ще могат да възприемат основната информация под формата на диалози и монолози, и даване на подобаващ отговор. Ще могат да възприемат писмен текст, поднесен под формата на статии, кратки разкази и интервюта.
Дейност 3: Провеждане на обучения по курсове от каталога на Института по публична администрация Направеното предварително проучване за потребности от обучение показа, че служителите имат нужда от обучение по следните теми: • „Основни производства по АПК за неюристи” (ПР–6) от каталога на Института по публична администрация за 10 служители; • Делова комуникация и етикет – 4 служители (ЕФ–6) • Основи на материалното право на ЕС (ПР–14) – 4 служители • „Прилагане на нормативната уредба за планиране на човешките ресурси в държавната администрация (ПР–3)- за общо 3 служители Част от обученията са насочено към подобряване на уменията на служителите за производство по АПК за неюристи и придобиване на познания в областта на материалното право на ЕС, което ще спомогне на общината да разгледа основните принципи на административния процес, както и някои по-специфични норми на Административнопроцесуалния кодекс, от което общинските служители имат нужда. Целите на обучението са насочени към представяне на основните производства и практически постановки, регламентирани в Административнопроцесуалния кодекс, както и относимата съдебна практика. Другите обучения са предназначени за служители от администрацията на експертни и ръководни длъжности, които в своята работа имат необходимост от усъвършенстване на уменията и познанията си в областта на държавната служба и деловата комуникация. Обученията ще се проведат от Института по публична администрация.
Дейност 4: Провеждане на групови обучения за администрацията В рамките на тази дейност ще се проведат две групови обучения за служители в общинската администрация: - Екипно обучение за по-добро решаване на проблеми и конфликти за общо 23 служители; - Обучение по развитие на екипа за общо 30 служители; Първото обучение в рамките на дейността ще е в рамките на три дни извън София за общо 23 служители. То ще бъде насочено към начините за решаване на конфликти в екипа. Обучението е адресирано към решаване на проблема как да се работи в среда с по-малко конфликти. Обучението ще се проведе под формата модерирани групови дискусии, интерактивни презентации, ролеви игри, симулации и др. На обучението ще се цели да се развие способността на служителите открито да признават конфликта и да се търси решение чрез обсъждане, което е критично важно за успеха на екипа. В рамките на обучението ще бъдат приложени различни методи и техники, като всеки служител ще усвои ефикасни способи за разрешаване на конфликти. Ще се разгледат техники за психично разтоварване. Второто обучение за развитие на екипа ще бъде тридневно, изнесено извън София, за 30 служители в общинската администрация. Обучението ще бъде насочено към екипната ефективност. Обучението ще се реализира на база на предварителна програма. Обучението ще обхваща екипната работа и ефективна комуникация в екипа. Обучението ще бъде интерактивно под формата на ролеви и симулационни игри, работа в малки групи и споделяне. Участниците ще бъдат ангажирани в изпълнението на конкретно зададени задачи и преживявания..
5. Дейности за информация и публичност Тази дейност е насочена към осъществяване на мерки за популяризиране на проекта чрез информиране на широката общественост и медиите, както и на факта, че Европейският социален фонд и правителството на Република България са съфинансирали проекта в съответствие с правилата за информация и публичност в европейските регламенти. Настоящата дейност ще включва: • Организиране и провеждане на две публични събития за по 30 души всяко. • Разработване на информационни материали – 60 бр. За осъществяването на дейностите по информация и публичност са предвидени да се проведат 2 публични събития, на които ще се представят целите и резултатите от проекта. Ще се разработят информационни материали, които ще бъдат раздадени на груповите обучения. При провеждането на дейностите за информация и публичност ще се спазват всички изисквания на Управляващия орган на ОПАК относно информацията и публичността на материалите и събитията. На информационните материали, които ще бъдат разпространявани при провеждането им, изрично ще бъде оповестено, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като се използват флагът на ЕС, логото и слоганът на ЕСФ и на ОПАК.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Елфи Турс ЕООД
"Мармакс Солюшънс" ЕООД
АСАП
АИК 33
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 60 964 BGN
Общ бюджет: 43 326 BGN
БФП: 43 326 BGN
Общо изплатени средства: 43 326 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 43 326 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 193 BGN
2015 31 133 BGN
43 326 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 36 827 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 364 BGN
2015 26 463 BGN
36 827 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 499 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 829 BGN
2015 4 670 BGN
6 499 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Сключени граждански договори с екипа за управление на проекта
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Изпълнение на план-графика на проекта
Индикатор 7 (Д) По дейност 1 - Съставени междинни и окончателен доклад
Индикатор 8 (Д) По дейност 1 - Изготвена документация за провеждане на обществена поръчка
Индикатор 9 (Д) По дейност 1 - Проведена процедура по ЗОП
Индикатор 10 (Д) По дейност 2 - Изготвени специализирани програми
Индикатор 11 (Д) По дейност 2 - Проведени двудневни специализирани обучения
Индикатор 12 (Д) По дейност 2 - Обучени служители за усъвършенстване на уменията за общуване с гражданите
Индикатор 13 (Д) По дейност 2 - Служители преминали обучения по английски
Индикатор 14 (Д) По дейност 2 - Издадени сертификата по тази дейност
Индикатор 15 (Д) По дейност 3 - Издадени сертификати
Индикатор 16 (Д) По дейност 3 - Проведени обучения
Индикатор 17 (Д) По дейност 3 - Обучени служители
Индикатор 18 (Д) По дейност 4 - Изготвени специализирани програми
Индикатор 19 (Д) По дейност 4 - Проведени обучения за по три дни
Индикатор 20 (Д) По дейност 4 - Обучени служители за по-добро решаване на проблеми и конфликти
Индикатор 21 (Д) По дейност 4 - Обучени по развитие на екипа
Индикатор 22 (Д) По дейност 4 - Изготвени доклада
Индикатор 23 (Д) По дейност 5 - Участници на конференциите
Индикатор 24 (Д) По дейност 5 - Разработени информационни материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз