Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0270-C0001
Номер на проект: ESF-1113-01-07017
Наименование: "Създаване на нови работни места за безработни младежи в шивашкото производство"
Бенефициент: "П.Р.ПРОДАКШЪН" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 07.03.2014
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Създаване на нови работни места в „П.Р.ПРОДАКШЪН” АД за 35 безработни младежи.
Дейности: Дейност № 5 Организиране и провеждане на обучение по ключова компетентност 5 "Умения за работа в екип " Предвиденото обучение по ключовата компетентност е пряко свързано с работата на целевата група, която предполага знания и умения за ефективно взаимодействие в екип и работа за постигане на екипните цели. Предвиждат се 30 учебни часа. Дневно ще се провеждат по 6 учебни часа, което определя общата продължителност на дейността да бъде една седмица. Обучението ще се проведе през шестия месец. Обучаемите ще получават стипендия в размер на 8 лв за всеки присъствен ден. Учебните материали ще бъдат подготвени от обучаващата организация. Занятията ще се провеждат в подходяща за целта зала с необходимите учебно- технически средства. В хода на обучението ще се провеждат иновативни методи , осигуряващи активно участие в обучението. В резултат от обучението ще се подобри взаимодействието в екипа и ще се постигне по-голяма съгласуваност по отношение на работата. След приключване на обучението всички участници ще получат документ по образец на обучаващата организация.
Дейност № 6 Закупуване на оборудване за новите работни места и назначаване на лицата Работата на шивачите включва широк набор от отговорности и задължения, сред които са: - Подготвя за работа, настройва, проверява точността и работи с шевната машина. - Получава, установява, центрова и съединява различните детайли. - Избира оптимален и безопасен режим на работа на шевната машина. - Получава и зарежда с необходимите спомагателни материали шевната машина. По настоящия проект ще бъдат наети 30 лица на длъжност „Шивач, мъжко/дамско облекло”, като в пряка необходимост за работата им е закупуването на допълнително оборудване, с което ще работят, а именно: Две прави шевни машини с иглен транспорт; Автоматична права машина; Машина за ръчен бод; Пикир машина сандвич; Машина за пришиване на ревери; Машина за пришиване на ръкави. Посоченото оборудване е пряко свързано с разкриването на нови работни места. Пет от лицата ще са на длъжност „Гладач”, като за разкриването на новите работни места ще бъде закупена универсална гладачна преса за палта. След като бъде закупено необходимо оборудване за лицата, те ще разполагат с приспособени работни места и ще бъдат назначени на едногодишен трудов договор във фирмата.
Дейност № 3: Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители В рамките на настоящата дейност ще бъдат подготвени тръжните документи за всички дейности, които ще бъдат възложени на изпълнители. Планирано е провеждане на 3 бр. тръжни процедури: 1. Избор на обучителна организация; 2. Избор на доставчик на рекламни материали; 3.Избор на доставчик за оборудване и обзавеждане. При избора на изпълнители „П.Р.ПРОДАКШЪН” АД ще се ръководи от следните принципи: безпристрастност, равнопоставеност и недискриминация по отношение на всички кандидати. При избора на обучителна организация определящо ще е притежаването на лиценз за обучение по съответната специалност и опит за такъв вид обучения. При провеждането на процедурите по ПМС 69/11.03.2013 г. ще бъдат спазени всички изисквания към бенефициентите на безвъзмездна помощ по отношение на подготовката на документацията, сроковете, съгласуването с договарящия орган и подписването на договори с избраните изпълнители.
Дейност № 2 Провеждане на процедура за подбор на представители на целевата група Човешкият ресурс във фирма „П.Р.ПРОДАКШЪН” АД играе изключително важна роля за цялостното развитие на фирмата, нейната конкурентоспособност и бъдещо развитие. Именно заради това, ще бъде направен внимателен подбор на лицата, с оглед избора на най-подходящите. Подбора включва следния набор от дейности: 1. Подаване на заявка в ДБТ непосредствено след подписване на договора; 2. Изнасяне на съобщение от ДБТ до потенциалните кандидати на информационното табло; 3. Създаване на регистър, в който представителите на целевите групи удостоверяват срещу подпис, че са информирани за стартирала процедура за подбор на представители на целевата група. 4. Подаване на заявления от желаещите да бъдат включени в обучения; 5. На база подготвения от ДБТ дълъг списък, фирмата изготвя кратък списък с подходящите кандидати; 6. Провеждане на интервюта от експертна комисия с кандидатите и окончателно класиране. 7. Съставяне на протокол за решението на комисията. 8. Подписване индивидуални споразумения/договори с избраните представители на целевата група за включване в проекта.
1.Сформиране на екип за ръководство и изпълнение Дейността включва среща на екипа при стартиране на проекта; изготвяне на граждански договори и длъжностни характеристики на екипа; ежемесечни оперативки и срещи; водене на документация и кореспонденция; подготовка на документи за подаване на искания за авансово, междинно и окончателно плащане; изготвяне на междинни отчети и окончателен отчет.
Дейност № 7: Публичност и информация В рамките на реализиране на дейностите по настоящия проект, „П.Р.Продакшън” АД ще спази всички изисквания за публичност и информация, съгласно Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОПРЧР. За целта ще бъде разгласен факта, че проектът се финансира или съфинансира от Европейския социален фонд в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент No 1828/2006. Чрез проекта се предвиждат следните мерки за публичност и информираност за популяризиране постигнатите резултати: • Две пресконференции - в началото и края на проекта • Изработване на 1000 броя информационни дипляни, отразяващи целите и резултатите от проекта и разгласяване на факта, че проектът се съфинансира от ЕСФ и Република България; • Разгласяване на дейностите от проекта и неговите резултати във фирмени документи, материали, отчети и доклади; • 1 бр. обозначителна табела; • 18 публикации в пресата; • Осигуряване на информация за проекта на всички заинтересовани страни; • 1000 броя брошури; • 2 банера за пресконференции; • 18 радио-репортажа
Дейност № 4 Организиране и провеждане на професионално обучение по специалност „Производство на облекло от текстил” , професия „Оператор в производството на облекло” и специалност „Текстилно производство” , професия „Работник в текстилно производств Ще се сформират три групи за провеждане на професионално обучение. Две от тях ще са с по 15 лица по специалност „Производство на облекло от текстил” и 1 група от 5 лица по специалност „Текстилно производство”. За целта целевата група ще попълни заявление за участие и ще предостави документи, удостоверяващи завършено образование и здравословно състояние. На всички участници ще бъдат изготвени лични досиета, съдържащи информация за хорариума учебни часове в съответствие с ДОИ. В процеса на реализиране на обучението в личните картони ще бъдат нанасяни резултатите от проведените изпити, както и номерата на издадените документи. Учебната програма ще бъде разработена от център за професионално обучение и ще бъде съобразена с конкретните нужди на обучаващите. След разработване на учебната програма ще бъдат закупени и комплектовани необходимите материали за практическото обучение. Курсът ще се проведе присъствено. Учебният процес по специалност „Производство на облекло от текстил” ще е с продължителност 660 учебни часа, шест дни в седмицата х 8 учебни часа на ден. По специалност „Текстилно производство” обучението ще е с продължитеност 300 учебни часа, шест дни в седмицата х 6 учебни часа на ден. Обученията ще се провеждат едновременно за всички групи, което като време е три месеца и половина. Обучението завършва с присъствен изпит за придобиване на професионална квалификация. След завършване на обучението обучаваните лица ще умеят да изпълняват качествено технологичните операции при изработването на облекло от тъкани и плетени текстилни материали, като познават и обслужват основните видове шевни и гладачни машини. Обучаемите ще получават стипендия в размер на 8 лв за всеки присъствен ден. Успешно завършилите обучението получават документ съгласно ЗПОО.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 371 704 BGN
Общ бюджет: 140 168 BGN
БФП: 140 168 BGN
Общо изплатени средства: 221 047 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 140 168 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 74 341 BGN
2015 146 706 BGN
221 047 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 119 143 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 63 190 BGN
2015 124 700 BGN
187 890 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 025 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 151 BGN
2015 22 006 BGN
33 157 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз