Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0005-C0001
Номер на проект: ESF-1113-08-01006
Наименование: "Нови работни места за обучени и квалифицирани безработни младеже в "НИТ-ЕКС" АД
Бенефициент: "НИТ - ЕКС" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 07.03.2014
Дата на приключване: 01.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Сатовча
Описание
Описание на проекта: Разкриване на нови работни места за безработни младежи до 29- годишна възраст.
Дейности: Дейност 1: Оперативна дейност - сформиране на проектен екип,– документиране, осчетоводяване и докладване. Определянето на процедурата и начините за планиране, управление и изпълнение на проекта ще създаде условия за изпълнение на проекта в съответствие със заложените цели и предвидените дейности. Дейността включва определяне на задълженията на експертите от екипа за управление и изготвяне на подробен план за действие /включващ дейности, фази от дейности, отделни задачи, срокове и отговорници/, подготовка и подписване на договори за извънтрудово правоотношение на заетите лица за управление на проекта , запознаване с правилата за изпълнение на проекта по оперативната програма, определяне вида и броя на процедурите за избор на изпълнители. Дейността ще има перманентен характер. Ще бъдат използвани следните полезни инструменти: Изготвяне на Индивидуален сметкоплан и Правила за съставяне, съхранение и архивиране на документите; Оповестяване на подходяща счетоводна политика; Обслужване на паричните средства от специална банкова сметка; Изготвяне на месечни технически и финансови отчети за докладване на напредъка по проекта; информацията в тях ще бъде разбираема, уместна, достоверна и сравнима.
Дейност 2: Идентифициране и подбор на желаещите да бъдат включени в обучението безработни младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в ДБТ-Гоце Делчев. Преди стартирането на основните дейности по проекта, работодателят ще заяви своите потребности в ДБТ-Гоце Делчев и съвместно ще подбере отговарящи на неждуте на проектното предложение лица – възраст, минимално входящо образователно равнище за съответната професия.
Дейност 3: Предоставяне на професионално обучение по Професия „Шивач” Код: 542110, Специалност „Шивачество”, Код: 5421101, Първа квалификационна степен с продължителност 300 учебни часа. Дейността включва подготовка на първоначална документация за избор на изпълнител на дейността – лицензирана обучителна организация, както и за избор на доставчик на материали и консумативи, необходими за провеждане на обучителните занятия съгласно изискванията на на ПМС 69/11.03.2013 г., указанията за изпълнение на проекти по оперативната програма „РЧР”, спазване изискванията за информация и публичност. Първоначалната документация ще се съгласува на всеки етап с експертите от Междинното звено преди да бъде проведена процедура. Преди началото на обучението с изпълнителя за провеждане на професионалното обучение по Професия „Шивач” Код: 542110, Специалност „Шивачество”, Код: 5421101, Първа квалификационна степен ще бъде изготвен график за провеждане на учебните занятия, с предвиден период от 50 дни по 6 учебни часа дневно. Обучителните програми по посочените дисциплини ще включват 100 теория и 200 практика. Входящото образователно равнище, необходимия брой нива и продължителност на курсовете с цел получаване на свидетелство за професионална квалификация след приключване на курса за квалификация ще бъдат проведени в пълно съответствие с изискванията на ЗПОО и ЗНЗ. Обучението по придобиване или повишаване на професионалната квалификация ще се осъществява от лицензиран Център за професионално обучение, чийто преподаватели притежават завършено образование, придобита специалност, присъдена квалификация и правоспособност, които са в съответствие с нормативната уредба и държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по съответната професия. Участниците в обучението /20 представители на целевата група/ ще бъдат разпределени в две обучителни групи. Теоретечните занятия ще бъдат провеждани в осигурена от обучителна организация база, а пректическите занятия ще се провеждат в производствените помещения на предприятието-кандидат, поради което не се предвиждат средства за наем н апомещения за провеждането на обучителните курсове. На участниците в обучението ще бъдат закупени работни облекла, консумативи, материали. След приключване на обучителният курс всички обучени бенефициенти / 20 души / ще положат изпит за проверка на усвоените теоретични знания и практически умения. Изпитът ще се проведе в два последователни работни дни и ще включва четири часов теоретичен писмен изпит и четири часов практически изпит. Предвижда се успешно да завършат курса 100% /20 лица/ от първоначално започналите обучението. Всички обучени и успешно издържали финалните изпити ще получат документ – Свидетелство за професионална квалификация. За всички успешно завършили обучителните курсове ще бъде осигурена възможност за започване на работа при работодателя-кандадат.
Дейност 4: Предоставяне на обучение по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”. Дейността включва подготовка на първоначална документация за избор на изпълнител на дейността – лицензирана обучителна организация, както и за избор на доставчик на материали и консумативи, необходими за провеждане на обучителните занятия съгласно изискванията на на ПМС 69/2013 г., указанията за изпълнение на проекти по оперативната програма „РЧР”, спазване изискванията за информация и публичност. Първоначалната документация ще се съгласува на всеки етап с експертите от Междинното звено преди да бъде проведена процедура. Обучените по ключова компетентност 4 ще бъде с обща продължителност от 45 учебни часа, с предвиден период от 8 дни по 6 учебни часа дневно, като последният 8 ден ще включва 3 часа обучителни занятия. Целта на обучението е придобиване на познания по ключови компетентности и компютърна грамотност. Обучението ще бъде възложен на външен изпълнител – Център за професионално обучение, чиито преподавателите по ключови компетентности следва да притежават релевантно образование и професионален опит в съответната област за конкретното обучение. Обучението за ключови компетенции, ще завърши със съответен документ /Удостоверение за придобита ключова компетентност/, удостоверяващ придобитите знания и умения.
Дейност 5: Закупуване на оборудване, необходимо за създаването на нови работни места запредставителите на целевите групи. Дейността включва подготовка на първоначална документация за избор на изпълнител на дейността – доставка на оборудване, необходимо за създаването на нови работни места за представителите на целевата група, съгласно изискванията на на ПМС 69/2013 г. , указанията за изпълнение на проекти по оперативната програма „РЧР”, спазване изискванията за информация и публичност. Първоначалната документация ще се съгласува на всеки етап с експертите от Междинното звено преди да бъде проведена процедура. С цел да бъдат разкрити 20 нови работни места за представителите от целевата група на работодателя-кандидат ще му е необходимо да закупи допълнително ново оборудване състоящо се от пет нови машини: Илична машина за различни типове и видове илици - 1 бр., 1-иглова кетел машина, 10 файн 66 DD/гъстота на иглите/ - 2 бр., 1-иглова кетел машина, 12 файн 66 DD/гъстота на иглите/ - 2 бр. По настоящият проект ще бъдат насърчавани гъвкавите форми на заетост т.е. разкриването на споделени работни места. Предвидено е едно работно място,оборудвано със средства по настоящата процедура да се ползва от повече от едно лице – представител на целевата група. Предназначението на закупеното оборудване ще бъде запазено от кандидата за срок от минимум 5 години след приключване на проекта. Тъй като единичната стойност на оборудването и дълготрайните активи, закупени или придобити по проекта, надхвърля 5 000 лева без ДДС, това оборудване ще бъде застраховано. Със средства от бюджета на проекта ще бъде покрита сумата за застраховката само до края за изпълнение на проектните дейности, независимо от действителния срок на застрахователната полица.
Дейност 6: Осигуряване на заетост на всички успешно завършили обучението лица посредством разкриването на нови работни места в „НИТ-ЕКС” АД.. Дейността включва разкриването на 20 нови работни места за представителите от целевата група при работодателя-кандидат. Кандидатът ще осигури заетост за всички успешно завършили обучение представители на целевата група за период от 12 месеца. Лицата ще бъдат наети на трудови договори на пълно работно време за периода, след приключване на обучението.По настоящият проект ще бъдат насърчавани гъвкавите форми на заетост т.е. разкриването на споделени работни места. Предвидено е едно работно място,оборудвано със средства по настоящата процедура да се ползва от повече от едно лице – представител на целевата група.
Дейност 7: Провеждане на информационна кампания Бенефициентът ще приложи всички подходящи мерки за информиране и публичност, съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие. С цел по-голяма публичност и по-добра информираност сред целевата група е предвидено изготвяне и дизайн на 4000 информационни брошури и 1200 информационни постери, които ще съдържат подробна информация за всички дейности по проекта. Ще бъде изработена и монтирана една информационна табела. При изработването и отпечатването на материали по проекта, задължително на заглавната страница ще се посочват процедурата и източника, по който същите се финансират, и съответните за това символи.На финалния етап на проекта ще бъде организирана финална пресконференция обобщаваща реализираните дейности и постигнатите резултати по проекта. На конференцията ще бъдат поканени представители на всички местни електронни медии.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 187 038 BGN
Общ бюджет: 179 274 BGN
БФП: 179 274 BGN
Общо изплатени средства: 179 248 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 179 274 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 116 639 BGN
2015 62 609 BGN
179 248 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 152 383 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 99 143 BGN
2015 53 218 BGN
152 361 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 891 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 496 BGN
2015 9 391 BGN
26 887 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз