Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0049-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-15/10.03.2014
Наименование: Предоставяне на нови социални услуги в общността
Бенефициент: Община Благоевград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2014
Начална дата: 10.03.2014
Дата на приключване: 10.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социални услуги в общността - 3 бр. ЦНСТ, 1 бр. ЗЖ
Дейности: Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище Услугата ЗЖ ще бъде изпълнявана в съответствие с утвърената от АСП методика за предоставянето и. В Центъра ще бъдат настанявани деца, преместени от СИ, както и деца с увреждания от общността. Услугата има следния обхват: осигуряване на основни жизнени потребности; грижи за здравето; психологична подкрепа; образовние; жизнени умения за савостоятелен живот
Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип -1 Услугата ЦНСТ ще бъде изпълнявана в съответствие с утвърената от АСП методика за предоставянето и. В Центъра ще бъдат настанявани деца, преместени от СИ, както и деца с увреждания от общността. Услугата има следния обхват: осигуряване на основни жизнени потребности; грижи за здравето; психологична подкрепа; образовние; жизнени умения за савостоятелен живот
Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип - 2 Услугата ЦНСТ ще бъде изпълнявана в съответствие с утвърената от АСП методика за предоставянето и. В Центъра ще бъдат настанявани деца, преместени от СИ, както и деца с увреждания от общността. Услугата има следния обхват: осигуряване на основни жизнени потребности; грижи за здравето; психологична подкрепа; образовние; жизнени умения за савостоятелен живот
Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип - 3 Услугата ЦНСТ ще бъде изпълнявана в съответствие с утвърената от АСП методика за предоставянето и. В Центъра ще бъдат настанявани деца, преместени от СИ, както и деца с увреждания от общността. Услугата има следния обхват: осигуряване на основни жизнени потребности; грижи за здравето; психологична подкрепа; образовние; жизнени умения за савостоятелен живот
3. Консултиране на наетия персонал Дейността включва провеждане на: групови консултации на екипите, предоставящи услугите в ЦНСТ и ЗЖ; методическа подкрепа в кризисни ситуации; индивидуални консултации за всеки от членовете на екипите, потребителите и техните семейства;
1. Създаване на екип за организация и управление на проекта Дейността включва: - сключване на договори с членовете на екипа по проекта и разпределение на задачите. Административния екип има следния състав: ръководител, координатор,счетоводител и двама технически сътрудници; - ежемесечни работни срещи на екипа по проекта с цел установяване на регулярна комуникация и навременно разрешаване на възникнали проблеми; - разработване на система за вътрешен мониторинг, контрол и отчитане на проекта;
6. Информация и публичност на проектните дейности Дейността обхваща изпълнение на мерките за информация и публичност в съответствие с правилата на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”и Еврропейския Социален Фонд. Дейностите по информация и публичност включват : -организиране на една пресконференция по повод стартирането на проекта. За участие в нея ще бъдат поканени представители на заинтересовани институции, медии, досатвчици на услуги и др.; - публикации в местни и регионалин медии, включително и публикуване на обява за подбор на персонала по проекта – 6 броя; - отпечатване и разпространение на информационни брошури; - изработване на обозначителни табели – 4 броя; - изработване на транспарант – 1 брой; - изработване на рекламни материали (тениски и шапки); - публикуване на инфорамция за проекта на интернет страницата на общината;
2. Наемане на персонал, ангажиран в изпълнението на услугата Наемането на персонала ще бъде реализирано съобразно изискванията за подбор на квалифицирани и мотивирани кадри, при спазване принципите за недискриминация. За целта ще бъде обявен и проведен конкурс за подбор на персонала. За нормалното функциониране на трите ЦНСТ и едното ЗЖ ще бъдат наети общо 43 човека – по 12 за всяко ЦНСТ и 10 за ЗЖ. Всеки екип в ЦНСТ ще включва: един Ръководител екип, изпълняващ и функциите на социален работник, ½ социален работник, ½ психолог, ½ рехабилитатор/ кинезитерапевт, две медицински сестри, 5½ детеледачи, двама хигиенисти. Екипът в ЗЖ ще включва един Ръководител екип, изпълняващ и функциите на социален работник, 1 социален работник, 1 медицинска сестра, 1 трудотерапевт, трима хигиенисти.
4. Подготовка и преместване на децата и младежите от специализираната институция в новоразкритите услуги За реализирането на дейността ще бъдат привлечени външни експерти – психолог, медицинско лице и педагог. В нея ще участват и членовете на новоназначения персонал на услугата. Дейността включва: - лични срещи с децата, на които им предстои преместване в ЦНСТ или ЗЖ и с представители на техните семейства (когато това е възможно). Срещите са поне две, провеждат се в обичайната за момента среда на детето и се осъществяват от експертите, привлечени за изпълнение на дейността – психолог, педагог, медицинско лице. По време на срещите се осъществява доверителен контакт и положителна емоционална връзка, предоставя се информация и се създават нагласи за преместване в новата среда. Експертите събират възможно максималната информация за децата в различни аспекти – фамилни данни, психологически особености, история на заболяването , история на развитието и др. - предварителни посещения в ЦНСТ / ЗЖ на децата, на които им предстои да бъдат преместени за запознаване с обстановката, външната и вътрешната среда, персонала. Всяко дете ще посети поне веднъж ЦНСТ / ЗЖ преди прместването му.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 510 122 BGN
Общ бюджет: 333 187 BGN
БФП: 333 187 BGN
Общо изплатени средства: 333 071 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 333 187 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 142 564 BGN
2015 190 507 BGN
333 071 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 283 209 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 121 179 BGN
2015 161 931 BGN
283 110 BGN
В т.ч. Национално финансиране 49 978 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 21 385 BGN
2015 28 576 BGN
49 961 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз