Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0072-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Спортът като ресурс за икономическо развитие: институционално изграждане и популяризиране на Клъстер „Обединена борба“
Бенефициент: Клъстер "Обединена борба"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 10.03.2014
Дата на приключване: 10.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Спортът като ресурс за икономическо развитие: институционално изграждане и популяризиране на Клъстер „Обединена борба“
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Структуриране и ресурсно обезпечаване на административно тяло на клъстера
Подготовка Дейност 2: Повишаване на капацитета на административното тяло за координация и управление дейностите на клъстера
изпълнение на Дейност 2: Повишаване на капацитета на административното тяло за координация и управление дейностите на клъстера
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Ресурсно обезпечаване на административното тяло на клъстера
Подготовка на Дейност 4: Организиране на събития за популяризиране дейността на клъстера и привличане на нови членове
изпълнение на Дейност 4: Организиране на събития за популяризиране дейността на клъстера и привличане на нови членове
Подготовка на Дейност 5: Разработване на маркетингова стратегия
изпълнение на Дейност 5: Разработване на маркетингова стратегия
Подготовка на Дейност 6: Популяризиране марката на клъстера
изпълнение на Дейност 6: Популяризиране марката на клъстера
Подготовка на Дейност 7: Изработване на интернет страница на Клъстера
изпълнение на Дейност 7: Изработване на интернет страница на Клъстера
Подготовка и на Дейност 8 : Визуализация на проекта
изпълнение на Дейност 8 : Визуализация на проекта
Разходи за възнаграждения
Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 358 995 BGN
Общ бюджет: 406 557 BGN
БФП: 299 549 BGN
Общо изплатени средства: 215 056 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 299 549 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 28 722 BGN
2015 186 334 BGN
215 056 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 254 617 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 24 414 BGN
2015 158 384 BGN
182 798 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 932 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 308 BGN
2015 27 950 BGN
32 258 BGN
Финансиране от бенефициента 118 051 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 4 (Д) Привлечени нови членове на Клъстера
Индикатор 5 (Д) Създадени нови услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз