Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0136-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Консултантски Клъстер Веритас
Бенефициент: "Консултански клъстер Веритас" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 10.03.2014
Дата на приключване: 30.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Консултантски Клъстер Веритас
Дейности: Поддръжка на уеб страница и база данни с актуална информация и новини за активностите на клъстера
Асоцииране в ECG - European Cluster Group и TCI Network
Предпечатна подготовка на корпоративна брошура и рекламни материали
Организиране и провеждане на събитиe "Потенциалът на клъстера и неговите членове в стремежа за обмяна на знание и опит"
Организиране и провеждане на събитиe "Модели за разширяване на портфолиото на клъстера. Секторна специализация и синергия между МСП, НПО и научноизследователски институции."
Организиране и провеждане на събитиe "Иновации, чрез изграждане на система от експерти, по метода отвътре навън и обратно"
Отчетност - междинни доклади/финансови отчети
Обезпечаване на клъстера с квалифициран персонал
Встъпителна фаза
Разходи за възнаграждения
Работна група по проекта
Процедура по подбор на квалифициран персонал
Oрганизиране и провеждане на събития за представяне на клъстера и на клъстерни мрежови събития (включително семинари, конференции, тренинги)
Визуализация
Организиране и провеждане на събитиe "Хоризонт 2020 - преспективи и предизвикателства на фирмено, регионално, национално и международно равнище"
Задание за уеб страница и визия за интернет маркетинг
Избор на подизпълнител и разработване на уеб страница с интегрирана база данни за членовете на клъстера
Процедура по избор и наемане на офис
Обучение - "Управление на европроекти"
. Срещи с Възложителя
Ресурсно обезпечаване на административното звено съгласно бюджета
Участие в Международна Клъстер Академия
Обучение по организация на фирми и оптимизация на производствени процеси
Организиране и провеждане на събитиe "Кое налага кооперирането между компаниите и как чрез насърчаване развитието на клъстерните организации фирмите по-успешно отговарят на предизвикателствата на съвременното динамично общество"
Изграждане на транснационални връзки
Изготвяне на задание за корпоративна брошура, папки и рекламни материали и избор на подизпълнител(и)
Изработване на корпоративна брошура, информанционни папки за нуждите на семинари и конференции. Химикалки и флашки с фирмено лого. Презентационни дискове.
Изработване на корпоративно видео и мултимедийна презентация
Мониторинг на изпълнението на проекта
Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 325 243 BGN
Общ бюджет: 371 152 BGN
БФП: 311 476 BGN
Общо изплатени средства: 311 476 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 311 476 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 74 521 BGN
2015 236 954 BGN
311 476 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 264 754 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 63 343 BGN
2015 201 411 BGN
264 754 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 721 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 178 BGN
2015 35 543 BGN
46 721 BGN
Финансиране от бенефициента 63 888 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 6 (Д) Осигуряване на по-достъпни и качествени консултантски услуги в клъстера
Индикатор 7 (Д) Улесняване достъпа на българските/чуждестранни предприятия до /български /международни клъстер организации
Индикатор 8 (Д) Привчиличане на нови членове
Индикатор 9 (Д) Развитие на благоприятна иновативна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз