Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0015-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Устойчиво и конкурентоспособно развитие на клъстър визия"
Бенефициент: Сдружение "Клъстер визия"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 10.03.2014
Дата на приключване: 10.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Устойчиво и конкурентоспособно развитие на клъстър визия"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1. Изграждане на административно тяло на клъстъ
Дейност 2. Провеждане на обучения за повишаване капацитета на административното тяло на клъстъра
Дейност 3. Организиране и провеждане на посещения на сходни организации за обмяна на опит и добри практики
Дейност 4. Визуализация на проекта
Дейност 5. Отчетност
Дейност 6. Организиране и провеждане на серия от регионални събития
Дейност 7. Разработване на интернет страница на клъстъра
Дейност 8. Разработване на обща стратегия на клъстъра
Дейност 9. Разработване на инвестиционна стратегия на клъстъра
Дейност 10. Извършване на маркетингови проучвания, анализ на целевите пазари в страната и в чужбина и разработване на маркетингова стратегия
Дейност 11. Провеждане на мероприятия по популяризиране на бранда ВИЗИЯ
Разходи за възнаграждения
Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 338 442 BGN
Общ бюджет: 419 785 BGN
БФП: 331 650 BGN
Общо изплатени средства: 331 650 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 331 650 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 54 793 BGN
2015 276 857 BGN
331 650 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 281 902 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 46 574 BGN
2015 235 329 BGN
281 902 BGN
В т.ч. Национално финансиране 49 747 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 219 BGN
2015 41 529 BGN
49 747 BGN
Финансиране от бенефициента 89 937 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 (Д) Подкрепени/създадени клъстъри
Индикатор 5 (Д) Създадени инвестиции
Индикатор 6 (Д) Проведени обучения за повишаване капацитета на административното тяло на клъстъра
Индикатор 7 (Д) Създадени транснационални връзки с други клъстъри и подобни организации
Индикатор 8 (Д) Привлечени нови членове
Индикатор 9 (Д) Разработена обща стратегия на клъстъра
Индикатор 10 (Д) Разработена инвестиционна стратегия на клъстъра
Индикатор 11 (Д) Разработена маркетингова стратегия на клъстъра
Индикатор 12 (Д) Разработена интернет страница на клъстъра
Индикатор 13 (Д) Издадени двуезични брошури
Индикатор 14 (Д) Издадени двуезични каталози


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз