Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0538-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Внедряване в редовно производство на екологична нисконапорна турбина тип „Каплан” с иновативен механизъм за завъртане на лопатките на работното колело”
Бенефициент: "ВАПТЕХ " ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 10.03.2014
Дата на приключване: 10.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: „Внедряване в редовно производство на екологична нисконапорна турбина тип „Каплан” с иновативен механизъм за завъртане на лопатките на работното колело”
Дейности: Подготовка на документация за откриване на процедура за избор на изпълнител/и на доставка/и
Провеждане на процедура и избор на изпълнител/и на доставка/и на активи
Договаряне с избрания/ите доставчик/ци на оборудване
Доставка и преглед на комплектността на доставката на активите, монтаж, изпитване и пускане в редовна експлоатация на закупените активи
Подготовка за получаването на услугите.
Провеждане на процедура за избор на изпълнител/и на услугите и подписване на договор/и
Извършване на експертен инженерно-технически анализ и тестване на характеристиките и операционните възможности за внедряване на система за възлагане и отчитане на производствени поръчки при производството на иновативен продукт.
Инженерно-технически услуги за тестване и апробация на техническите характеристики на изготвени 3D модели на иновативна турбина тип „Каплан“
Анализ на текущото състояние и предоставяне на препоръки за внедряване на техники, свързани с осигуряването на условия за икономично производство на иновативния продукт.
Експертна оценка и тестване на възможностите за оптимизиране на производствена технология и процеси за внедряване в редовно производство на иновативен продукт
Предоставяне на услуги свързани с разработване на маркетингово проучване
Предоставяне на консултации по Услуга „Визуализация на проекта”
Предоставяне на консултации и приемане на извършената работа по Услуга „Одит на проекта”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 767 606 BGN
Общ бюджет: 5 423 488 BGN
БФП: 2 592 208 BGN
Общо изплатени средства: 2 373 172 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 592 208 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 691 033 BGN
2015 682 139 BGN
2 373 172 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 203 377 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 437 378 BGN
2015 579 818 BGN
2 017 196 BGN
В т.ч. Национално финансиране 388 831 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 253 655 BGN
2015 102 321 BGN
355 976 BGN
Финансиране от бенефициента 2 843 510 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Подготвена документация за избор на изпълнител/и съгласно изискванията на ПМС 69/2013
Индикатор 9 (Д) Проведена процедура за избор на изпълнител/и съгласно изискванията на ПМС 69/2013
Индикатор 10 (Д) Договор/и с избрани изпълнители
Индикатор 11 (Д) Доставена и внедрена в редовна експлоатация Машина за балансиране
Индикатор 12 (Д) Доставен и внедрен в редовна експлоатация Обработващ център
Индикатор 13 (Д) Доставен и внедрен в редовна експлоатация Фрезови обработващ център
Индикатор 14 (Д) Доставена и внедрена в редовна експлоатация Четириролкова листоогъваща машина
Индикатор 15 (Д) Доставена и внедрена в редовна експлоатация Колонна лентоотрезна машина
Индикатор 16 (Д) Доставено и внедрено в редовна експлоатация Оборудване за Бояджийска камера
Индикатор 17 (Д) Доставено и внедрено в редовна експлоатация Горивно оборудване
Индикатор 18 (Д) Предоставена услуга за изработване на хидравличен и инженерно механичен дизайн на работни детайли на турбина Каплан
Индикатор 19 (Д) Предоставена услуга експертен инженерно-технически анализ на възможносите за внедряване на система за възлагане и отчитане на производствени поръчки при производството на иновативния продукт.
Индикатор 20 (Д) Предоставена услуга Тестване и апробация на техническите характеристики на изготвени 3D модели на иновативна турбина тип „Каплан“.
Индикатор 21 (Д) Предоставена услуга Анализ на текущото състояние и предоставяне на препоръки за внедряване на техники, свързани с осигуряването на условия за икономично производство на иновативния продукт - 1 бр.
Индикатор 22 (Д) Предоставена услуга Експертна оценка и тестване на възможностите за оптимизиране на производствена технология и процеси за внедряване в редовно производство
Индикатор 23 (Д) Извършено Маркетингово проучване
Индикатор 24 (Д) Осигурена визуализация на проекта
Индикатор 25 (Д) Извършен одит на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз