Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0047-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-13/07.03.2014
Наименование: „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” в гр. Поморие”
Бенефициент: ОБЩИНА ПОМОРИЕ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2014
Начална дата: 07.03.2014
Дата на приключване: 07.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Поморие
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социална услуга в общността - 1 бр. ЦНСТ
Дейности: Дейност 5: Информиране и публичност Информиране на обществеността и популяризиране на целите и задачите на проекта; осигуряване на публичност и прозрачност при неговото стартиране и изпълнение. Тази дейност ще се реализира по време на цялата продължителност на проекта, с цел осъществяване широко популяризиране на обществеността относно осъществяваните по проекта дейности и финансовия принос на ЕСФ. Стартирането на дейностите по проекта ще започне с официална пресконференция, на която ще бъдат поканени представители на местни и регионални медии. Ще бъде представен проекта и целите, които следва да постигне. Ще се представят и дейностите и резултатите, които ще бъдат постигнати в края на изпълнението му. Успешното изпълнение на проекта ще завърши с официална заключителна пресконференция. На нея ще бъде раздадена информационна брошура, съдържаща информация за целите, дейностите и постигнатите резултати от проекта, снимки и др.
Дейност 2: Подбор и наемане на персонал в новоразкритата социална услуга „ЦНСТ” Дейността включва: 2.1 Провеждане на процедура за подбор на персонал за предоставяне на услугата. При определяне на персонала на социалната услуга „ЦНСТ” ще се спазват изискванията на Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността. 2.2 Провеждане на процедура за подбор на специалисти, предоставящи подкрепящи дейности, касаещи подготовката, преместването и настаняването на децата в новоразкритите центрове. 2.3 Изготвяне и подписване на договори с одобрените кандидати. Персоналът ще бъде нает 3 месеца преди реалното стартиране на услугата „ЦНСТ”. Същият ще бъде ангажиран в подготовката, преместването и настаняването на децата в социалната услуга „ЦНСТ”.
Дейност 1: Организация и управление на проекта Дейността включва: 1.Сформиране на екип за управление на проекта в състав: ръководител на проекта, координатор проект, координатор социални дейности и счетоводител; Изготвяне на технически задания и длъжностни характеристики и подписване на договори. 2. Разпределение на отговорностите между експертите, включени в екипа и пряко ангажирани с осъществяването на дейностите по проекта. 3. Провеждане на срещи за координация и планиране на предстоящи дейности.
Дейност 3: Подготовка, преместване и настаняване на децата в социалната услуга „ЦНСТ” Дейността обхваща следните под-дейности: 3.1. Групова и индивидуална работа с децата. С цел психологическа и психо-социална подготовка и предварително запознаване с новия начин на живот в семейна среда ще бъде проведена групова и индивидуална работа с децата и представители на тяхното семейно обкръжение от специалисти в продължение на 2 месеца. 3.2. Подготовка и изготвяне на наръчник за деца и младежи – Наръчникът ще бъде подготвен от експерти, ангажирани с психологическото и психо-социално консултиране в подготовката за предоставянето на социалната услуга в Центъра и ще включва практически съвети за справяне с житейски ситуации и умения за самостоятелен живот. 3.3 Преместване и настаняване на децата в услугата – предвиждат се дейности за предварително запознаване на децата с жилищните условия в ЦНСТ, както и с възможностите за ползване на съпътстващи услуги в новото населено място; извършване на транспорт от институцията до ЦНСТ за окончателната настаняване на децата, вкл. използването на специализиран транспорт, когато това е необходимо.
Дейност 4: Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип Дейността включва изпълнението на следните поддейности: • Разкриване на услугата „ЦНСТ” в гр. Поморие със заповед на Кмета на общината; • Разработване на процедури за предоставяне на услугата, съгласно действащите нормативни актове; • Задоволяване на основните жизнени потребности на децата от храна, подслон, сигурност, развитие и осигуряване на условия за тяхното надграждане; • Осигуряване на безопасна и сигурна среда за живеене, в която децата да израстват и развиват пълноценно своите възможности; • Осигуряване на равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на децата до училище, детска градина, читалища, библиотеки, детски клубове и занимални, общински центрове за работа с деца, спортни клубове, детски площадки и др.; • Осигуряване на гарантиран достъп до специализирани здравни, социални, образователни и други услуги в общността; • Осигуряване на адекватни услуги, условия и оборудване, необходими за постигане на максимална самостоятелност на децата с увреждания в тяхното обслужване; • Предоставяне на набор от услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли и тяхното овладяване; • Оказване на съдействие на децата за поддържането на връзките им с родители и близки или при възможност за приемна грижа или осиновяване; • Подготовка на порасналите деца за самостоятелен и независим живот и да се осъществи пълноценното им отделяне от ЦНСТ и включване в живота на общността; • Планиране и индивидуализиране на грижите за всяко дете въз основа на екипно обсъждане и екипно вземане на решение; • Осигуряване адаптацията на детето в ЦНСТ след неговото постъпване, като планирането на грижите и интервенциите за него се основава на първоначалния период на наблюдение и обсъждане в екип; • Да се интегрира личната история на детето в обгрижването и работата с него, като по-важните събития от живота му се документират и отразяват. Постигнатите резултати ще бъдат популяризирани чрез местните и регионални медии
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Елтех" ЕООД
"ЧЕРНОМОРИЕ - БГ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 279 456 BGN
Общ бюджет: 205 957 BGN
БФП: 205 957 BGN
Общо изплатени средства: 220 889 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 205 957 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 123 199 BGN
2015 97 690 BGN
220 889 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 175 063 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 104 719 BGN
2015 83 037 BGN
187 756 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 893 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 480 BGN
2015 14 654 BGN
33 133 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Минимален брой закрити специализирани институции
Индикатор 2 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 3 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 4 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз