Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0046-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-12/07.03.2014
Наименование: „Да дадем шанс на „различните””
Бенефициент: Община Свиленград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2014
Начална дата: 07.03.2014
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Свиленград
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социални услуги от общността - 1 бр. Защитено жилище
Дейности: 1.Организация и управление на проекта. Сформиране екип на проекта За успешното реализиране на проекта е необходим екип, който да може прецизно и качествено да осъществи дейностите заложени в настоящото проектно предложение. Предвид спецификата на материята на проекта ще бъдат подбрани компетентни лица, които имат нужните знания и квалификация. Непосредствено след подписването на договор за изпълнение с Министерството на труда и социалната политика, ще се свика първата работна среща. На срещата ще присъства екипа за реализацията на дейностите по проекта. Ще се сключат договори с всеки член от този екип. Екипа ще се състои от: ръководител на проекта, координатор, счетоводител/финансист. Ще се разпределят задачите и отговорностите между членовете на екипа. Това ще бъде разписано в План-график за изпълнение на проекта. В зависимост от темпото на изпълнение План – графика ще търпи корекции. На срещата ще се обсъдят още: - Логистични въпроси, свързани с изпълнението на проекта: установяване на екипа в обзаведен офис, предоставен от община Свиленград. - Въпроси, свързани с организацията на работата: обсъждане и уточняване на механизми за наблюдение и текущ контрол върху изпълнението на проекта; - План-график за изпълнение на проекта. Предстоящи дейности. Основната цел на срещата е да се подготви екипа на проекта за ефективното изпълнение на заложените дейности и да се гарантира постигането на заложените резултати.
2. Информация и публичност на проекта Ще бъдат направени три публикации в минимум три местни и регионални медии: Първата публикация ще бъде при стартиране на проекта и ще има за цел да информира обществеността за предвидените дейности по проекта и за финансиращата организация. Втората публикация ще бъде по време на изпълнението на проекта и предоставянето на социалната услуга. Третата публикация ще бъде при приключване на проекта като ще бъдат изложени резултати от проекта и целите, които са постигнати. По проекта се предвиждат две пресконференции - за откриване на проекта и информиране на местното население относно целта, дейностите по проекта и приноса на финансиращия орган, както и заключителна пресконференция в края на изпълнението му. Информация за проекта ще бъде оповестявана и чрез официалния сайт на община Свиленград. Ще бъде поставена информационна табела с цел популяризиране на проекта.
Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище Защитеното жилище е социална услуга за подготовка и подкрепа на лица с увреждания и/или с дълъг институционален престой за самостоятелен и независим начин на живот в общността, подпомагани от съответните специалисти. Целта на услугата е да подготви 8 лица за самостоятелен и независим живот след напускане на институцията, да ги подготви за бъдеща професионална и житейска реализация и да компенсира дефицитите в уменията им в битовата и социалната сфера, породени от техния престой в специализирана институция. Предвижда се към жилището да работи и следния технически персонал: Социални работници, трудотерапевти и медицински работник. Предвижда се защитеното желеще да има управител, който да организира цялостната му дейност. Жилището ще предоставя следните услуги на потребителите: На хората от целевата група ще им бъде приложена трудотерапия в съответствие с индивидуалните възможности на всеки един от тях. Целта на трудотерапията е да подпомага физическото, умственото и социално-трудовото адаптиране на лицата с увреждания или лицата с дълъг институционален престой . Насочена е към изграждане на умения за: преодоляване на трудности; овладяване на подходяща професия, за интегриране в обществото, като се използват оптимално наличните им възможности с акцент върху социалното възстановяване. За постигане целта на трудотерапията е необходимо да се редуват дейностите на видовете трудотерапия: Битова трудотерапия – придобиване на елементарни трудови умения Занимателна – поддържане на лични интереси, социализация на личността Развлекателна – общуване, чрез изкуство или хоби. Развлекателната трудотерапия обхваща следните по-важни дейности: - изработване на картички, мартенички, пликчета; - живописни изделия с използване на сламки и хартия; - декоративни изделия от борови кори; - изработване на изкуствени цветя от хартия или пластмаса; - различни видове рисуване. Готварство: Потребителите ще имат възможност в оборудваната за целта кухня, да приготвят самостоятелно храната си. През първите два месеца, които разглеждаме като период на адаптация, храната на потребителите ще се приготвя. След двумесечния период, се предполага, че те ще започнат сами да приготвят храната си в часовете по трудотерапия. Хранителните продукти необходими за приготвянето на храната през първите два месеца и след това, ще бъдат осигурени със средства от проекта. На потребителите ще бъде дадена възможност сами да изготвят седмичното си меню, като се съобразяват с предоставения месечен бюджет. Придобиване на умения за работа с битови уреди: Трудотерапевта ще запознае потребителите с битовите уреди /печка, пералня, микровълнова фурна, ютия, бойлер, прахосмукачка и др./ по отделно, като им обяснява принципа на работа и безопасното им използване. Възстановяване на хигиенните навици: Потребителите ще придобият умения за: 1. Поддържане на лична хигиена. Като индивидуалните хигиенни принадлежности за потребителите ще се закупуват от личните им финансови средства; 2. Поддържане на чистотата в защитеното жилище; 3. Умения за подбор на облеклото според сезона; 4. Умения за грижа за облеклото; Цветарство и зеленчукопроизводство: Потребителите ще придобиват умения за отглеждане на цветя и засаждане и грижа за зеленчуци според сезона. Това ще ги направи по-отговорни и самостоятелни. Ръчен труд: Потребителите ще имат възможност да се научат на плетиво, изработване на мартенички и други сувенири, които ще бъдат представени в изложба по случай отделните големи празници от годината. Коледа и Нова година, Великден, Осми март, 1 Март. Целта на тези изложби е да се покаже на обществото, че хората с психични проблеми могат да правят нещата като нас, да се преодолее социалната им изолация и стигмата на общността към хората напускащи институции. Образователна трудотерапия: Тази трудотерапия ще включва две образователни програми: 1. Работа с компютър и Интернет 2. Как да управляват бюджета си, като това ще даде възможност на потребителите да преценят разходите си по приоритет и да пазаруват разумно В тази връзка се предвижда поне два пъти в седмицата част от 8-те потребителя заедно с придружител да посещават, една от големите вериги магазини в гр. Свиленград с цел извършване на покупки на материални запаси необходими за ежедневния им живот в защитеното жилище. Предвижда се също така потребителите на защитеното жилище да посещават организирани културни и други мероприятия с цел да развият своите комуникативни способности, да преодолеят изолацията, в която са живели и да им се създадат навици по отношение на държание в обществото. Предоставянето на социалната услуга „Защитено жилище” в град Свиленград е насочена към създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на деца/лица с или без увреждания, които обитават специализирани институции. Това ще бъде постигнато посредством осигуряване на възможност за водене на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява. Броят на потребителите на социалната услуга „Защитено жилище” в Свиленград ще бъде 8.
5. Дейности, пряко произтичащи от подготовката за преместване на децата и младежите от целевата група и настаняването им в ново разкритата социална услуга „Защитено жилище” Пълно обследване на целевата група, подадена от ДАЗД, което ще се извърши на место в институцията в която е настанено в момента лицето. Изготвяне на социална оценка от страна на екипа на ЗЖ съгласно методиката за предоставяне на комплекса от слуги, утвърдена от Изпълнителния директор на АСП. Преценяване на индивидуалните възможности за справяне в новата услуга на лицата, потенциални потребители на услугата „ЗЖ”. След изготвяне на социалните оценки и индивидуалните планове за всеки от бъдещите потребители на услугата „Защитено жилище”, ще се организира транспортирането им до Защитеното жилище в Свиленград и настаняването им в него.
6.Юридически услуги Ще бъдат подготвени и проведени тръжни процедури, съгласно българското законодателства (ЗОП), ако е приложимо, чрез които да се наемат подизпълнители за реализация на дейностите и обезпечаване на работния процес. Тръжните процедури ще бъдат съобразени с указанията на Изпълнителната агенция. Ще се заложат така, че да има достатъчно време за одобрението им от регионални координатори и представители на ИА.
7.Обучение за повишаване на професионалния капацитет на техническия персонал за работа с лица с увреждания. Супервизия на социалната работа при настаняването на потребителите в ЗЖ. За ефективното функциониране на “Защитеното жилище” ще бъде проведено тридневно обучение на техническия персонал, който ще бъде ангажиран в жилището. За целта ще бъде сключен договор съгласно действащото законодателство с организация, която развива дейност в областта на обучението и има опит в предоставянето на социални услуги и провеждането на подобен вид обучения на професионалисти, работещи в областта на социалните услуги, както и на екипи, реализиращи проекти, насочени към предоставяне на грижи в общността за хора от целевата група по проекта. Специалистите ще бъдат запознати със стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги и добрите практики съгласно изискванията на ЕС и Българското законодателство в сферата на социалните услуги и грижи при работа с деца/лица с увреждания. След приключване на обучението, успешно преминалите ще получат удостоверения. Супервизията на техническия персонал на ЗЖ ще се извърши от същата обучителна организация. Супервизията ще се извърши непосредствено преди настаняването на целевата група и целта й ще бъде проверка на готовността на техническия персонал да приеме новите потребители, изготвянето и воденето на задължителната документация в социална услуга – резидентен тип /ЗЖ/.
4.Процедура по селектиране и изработване на индивидуален план на всеки един от целевата група Чрез съдействие от страна на ДАЗД ще бъдат определени потенциалните потребители за услугата „Защитено жилище” в Свиленград. От своя страна техническия персонал на Защитеното жилище ще има задачата да обследва всеки един от тези потенциални потребители и да изработи социална оценка и индивидуален план на всеки от тях.
3. Наемане на персонал, който ще бъде пряко ангажиран в предоставяне на услугите на децата и младежите, които ще бъдат настанени в Защитеното жилище и ще бъдат потребители на ново разкритата социална услуга Персонала на Защитеното жилище ще се състои от: Управител, Социален работник, Трудотерапевт и Медицински специалист. Те ще бъдат пряко ангажирани с предоставяне на всички услуги, които влизат в пакета на ново разкритата социална услуга „Защитено жилище”. За целта въпросните специалисти ще бъдат внимателно избрани и ще преминат обучителен курс за работа с деца и младежи с увреждания. С цел синхронизация с методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността се предвижда управителя да притежава необходимото образование и да изпълнява функциите и на социален работник.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 123 289 BGN
Общ бюджет: 54 321 BGN
БФП: 54 321 BGN
Общо изплатени средства: 24 658 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 54 321 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 24 658 BGN
24 658 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 46 173 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 20 959 BGN
20 959 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 148 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 3 699 BGN
3 699 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз