Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0035-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-3/05.03.2014
Наименование: Център за настаняване от семеен тип „Мечта“
Бенефициент: Община Лом
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2014
Начална дата: 05.03.2014
Дата на приключване: 01.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Лом
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социални услуги от резидентен тип - ЦНСТ - 1 бр.
Дейности: Дейност 3. Наемане на персонал, ангажиран в услугата за деца, предвидена да бъде разкрита в Община Лом. Това е подготвителната дейност за стартиране функционирането на услугата ЦНСТ. Съгласно методическите указания ще бъде нает персонал, като се спазват изискванията на Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца и Методиката за определяне на длъжностите и персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността. Необходимият персонал за ЦНСТ-то е 11 лица: • Управител- социален работник- 1 щ.бр.; • Възпитател – 2 щ. бр.; • Детегледач – 6 щ.бр.; • Медицинска сестра- 0,5 щ.бр.; • Техническа поддръжка/огняр- -1 щ. бр.; • Хигиенист- 0,5 щ.бр. Наемането на персонала ще се извърши след изготвяне на изисквания за всяка от длъжностите и разпространение на информация за свободните работни места. Ще бъде проведен конкурс, съгласно КТ. За успешното реализиране на преместването на децата и осигуряване на необходимата им специализирана подкрепа, съответстваща на здравословното, емоционално и психическо състояние, както и за подготовка на услугите за тяхното приемане в преходния период на подготовка ще бъдат ангажирани услугите на следните приложни специалисти: • Педиатър • Психолог • Логопед • Специален педагог Приложените специалисти ще бъдат ангажирани в работата по подготовката на преместването, като съдействат и осигуряват дейностите да бъдат осъществени по начин, който напълно отчита специфичните потребности на децата и осигурява в най-пълна степен подходящата грижа в процеса на преместване и като заявка за реализирането на подходяща грижа за тях при функционирането на услугата. Приложните специалисти осигуряват специализираният подход към потребностите на децата – от здравна, емоционално-поведенческа, психиатрична, възпитателна и социална гледна точка. Специалистите ще предоставят подкрепа в процеса на подготовка на децата за преместване и подготовка на услугата за функциониране.
Дейност 4. Подготовката за преместване на децата от целевата група и настаняването им в ЦНСТ. Дейността по подготовка за преместването на децата и настаняването им в ЦНСТ–то ще бъде изпълнена на няколко нива: Ниво 1: Работа с ОЗД - определяне на децата, ползватели на новата резидентна услуга. Настаняването в ЦНСТ-то се осъществява от Отдел Закрила на детето по местонахождение на социалната услуга. ОЗД към ДСП -Лом издава направления за ползване на услугата, съобразени с проведените оценки на потребностите на децата по проект „Детство за всички”, изпълняван от Държавната агенция за закрила на детето в партньорство с Министерството на здравеопазването и Агенция за социално подпомагане. Ниво 2. Работа със специализираните институции, където са настанени децата, които ще се преместват. След подаване на информация от ДСП за децата, които са насочени за настаняване в ЦНСТ-то, екипът, част от персонала и приложните специалисти ще осъществят връзка на място със специализираните институции, от които идват потребителите на услугата и ще се запознаят с историята им, индивидуалните оценки и плановете за преместване. Екипът и приложните специалисти ще се запознаят с профилите на децата, които ще се преместват. Съгласно получената информация ще се изготвят индивидуални плановете за преместване и набележат мерките и действията за полагане на необходимите грижи, експертните консултации и подкрепа. Ниво 3.Подготовка на децата за преминаване към услугата ЦНСТ. В процеса ще бъдат активно ангажирани всички заинтересовани страни, в т.ч. и родителите (където, съгласно оценката е преценено, че е възможна реинтеграция), с цел осигуряване на комплексна подкрепа при преместването и изграждане на доверие у потребителите на услугата. Предвидени са командировки на членове на екипа и специалистите до специализираните институции. При изпълнение на тази дейност ще бъдат посетени всички деца, за да се подготвят за преместване. В рамките на дейността ще бъде организирано и опознаване на новото място на живот – за децата, които са в подходящ здравословно състояние и за които е възможно да се организира транспортирането им. Предвижда се запознаване със социалната услуга на място – в рамките на няколко часа, опознаване на бъдещата стая, дневните, кухнята и трапезарията, както и непосредственото пространство около сградата. Ниво 4. Настаняване на децата в ЦНСТ. Настаняването на децата е предвидено да се осъществи поетапно, съобразно плановете за преместване и степента на подготвеност на децата. Предвиден е специализиран транспорт за лежащо болните деца, както и обикновен транспорт за децата, които не са обездвижени. Всички деца ще пътуват придружени от член (ове) на персонала на новата услуга. Ниво 5. Подготовка на услугите за приемане на децата Съгласно сключен договор с МРРБ за изграждане на ЦНСТ – Лом има предвидени СМР дейности и дейности по оборудване и обзавеждане. Дейностите по подготовка на услугите за приемане на децата, ползватели на услугата, предвиждат: осигуряване на вещите, които осигуряват индивидуалността, хигиената, сигурността, уюта и домашната атмосфера, съгласно поставените задачи от Методиката за доставка на услугата.
Дейност 1. Организация и управление на проекта 1.1. Сформиране на екип за управление - След подписване на договора с Управляващият орган със заповед на Кмета на община Лом ще бъде сформиран екип за управление на проекта: ръководител, технически сътрудник, счетоводител. Автобиографиите на част от екипа са приложени към проектното предложение. Екипът ще провежда регулярни работни срещи и ще изготвя протоколи от своята работа. Функционирането на екипа ще бъде подчинено изцяло на план-графика на дейностите по проекта. 1.2. Тръжни процедури и сключване на договори. За качествено, експертно и ефективно изпълнение на дейностите ще се проведат процедури за избор на изпълнители и доставчици в съответствие с изискванията на програмата и българското законодателство. Цялостният процес по провеждане на тръжните процедури ще бъде проведен в изпълнение на специфичните изисквания и в съответствие с принципите на безпристрастност, конфиденциалност, прозрачност. Ще бъде сключен договор с експерт „Тръжни процедури“ за подготовка на технически задания. 1.3. Управление на проекта, вътрешен мониторинг и отчетност. Тази дейност включва управление, координация и мониторинг, организиране и стриктно водене на техническата и финансова документация на проекта. Дейността ще се осъществи при спазени процедури за прозрачност и гласност, ясно разписани критерии и съобразени срокове за изпълнение, избегнат конфликт на интереси, извършена отчетност, стриктно водена техническа и финансова документация, архив на документите, вътрешни механизми за контрол. Екипът ще подготвя авансово и междинни искания за плащания, придружени от съответните технически доклади и финансови отчети с копия от разходно-оправдателни и други доказателствени документи, доказващи изпълнението на дейностите по проекта. В края на изпълнение на проекта екипът ще подготви окончателно искане за плащане, придружено от окончателен технически доклад и финансов отчет. Функционирането на екипа ще бъде подчинено на всички изисквания и указания на УО на ОПРЧР, както и с изискванията на договора за безвъзмездна финансова помощ.
Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип Дейността предвижда разкриване на нов тип социална услуга в общността- Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в град Лом, която им осигурява качества на живот, което гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете в естествената за него среда, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа. Услугата е предназначена за дългосрочно настаняване на деца с интелектуално и/или физическо увреждане,изведени от специализирани институции и които нямат възможност да живеят със своите семейства или в друга форма на семейна грижа. Целта на услугата е да осигури максимално близки до семейните условия за живот на деца с увреждания, като предоставя специализирана подкрепа за развитие и необходимите битови условия, емоционална и психологическа стабилност, социални контакти и живот в общността. Център за настаняване от семеен тип е комплекс от социални услуги, които се предоставят в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица. Новоразкритата услуга ще функционира съобразно изискванията на Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца и Методическото ръководство за предоставяне на услугата ЦНСТ. Осигуряване на специализирана медицинска помощ, рехабилитация, интегрирано обучение е един от ключовите въпроси от доставката на социалната услуга . Специализираните услуги ще се предоставят от МБАЛ- Лом, ЦСРИ – Лом, Ресурсен център – Монтана, общообразователни училища, целодневни детски градини и т.н. с цел подкрепа на децата и тяхното социално интегриране.
Дейност 2. Публичност и разпространение на информация Дейността предвижда: - организиране и провеждане на 2 пресконференции по време на изпълнение /встъпителна и финална/; - изработване на банер – 2 бр.; - изработване на информационни табели – 2 броя; - изработване на информационни брошури – 500 броя; - осигуряване на 5 публикации в електронни/печатни медии; - Провеждане на ден на отворените врати-запознаване с проблемите на децата и лицата с увреждания. С реализиране на предвидените дейности по публичност и информираност ще се постигне широко популяризиране на проекта, неговата цел, задачи и резултати сред обществеността. Чрез организирането на отворените врати ще бъдат споделени добри практики за предоставяне на услуги от резидентен тип и преодоляване на предразсъдъците спрямо децата с увреждания и улеснява тяхното приемане от общността.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 170 369 BGN
Общ бюджет: 166 547 BGN
БФП: 166 547 BGN
Общо изплатени средства: 166 541 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 166 547 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 68 960 BGN
2015 97 582 BGN
166 541 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 141 565 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 58 616 BGN
2015 82 944 BGN
141 560 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 982 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 344 BGN
2015 14 637 BGN
24 981 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз