Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0042-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-4/05.03.2014
Наименование: „Да не изоставяме нито едно дете – разкриване на иновативни резидентни и съпътстващи услуги в община Пордим”
Бенефициент: Община Пордим
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2014
Начална дата: 05.03.2014
Дата на приключване: 01.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Пордим
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социални услуги от резидентен тип - ЦНСТ - 1 бр., Защитено жилище - 1 бр., ЦСРИ - 1 бр.
Дейности: Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище (ако е приложимо) Ще бъде разкрито ЗЖ с капацитет 8 места. Новосъздаденото ЗЖ ще осигури среда, в която потребителите ще водят пълноценен начин на живот съобразно възможностите си. С помощта на професионалистите ще бъде създадена и поддържана среда, близка до семейната и максимално подкрепяща самоорганизацията на ежедневието. Защитеното жилище ще гарантира задоволяването на базисните потребности на настанените - храна, топлина, подслон, трудотерапия, взаимоотношение, зачитане на достойнството и др. В рамките на услугата, младежите ще получат възможност за водене на нормален начин на живот и ще получават медицински, стоматологични, психологични услуги и грижи извън мястото на живот. активен достъп до обществените ресурси (здравни, социални, културни институции, бизнес организации и др).
Дейност 5: Преместване на децата/младежите Преместването на децата/младежите в новите социални услуги ще бъде извършено в съответствие с препоръките, направени при оценката на потребностите на целевите групи и в съответствие с предварително подготвените индивидуални планове за преместване. По възможност няма да се предприема едновременно преместване на всички ползватели на новите услуги. Това ще стане поетапно в зависимост от оценките на потребностите на всяко едно дете/ младеж. Дейността ще бъде извършена със собствен транспорт и със новоназначените служители в новоразкритите социални услуги. Ще бъдат закупени лични предпазни средства, материали и консумативи, необходими за преместването на децата и младежите съобразно индивидуалните им потребности и нужди. Ще бъде осигурена и храна и минерална вода в деня на преместватего. В случай на необходимост от специализираното транспортно обслужване за преместването на някое от децата/младежите, то ще бъде възложено на външен изпълнител, който ще бъде избран съгласно изискванията на приложимото законодателство в областта на обществените поръчки. По време на транспортирането децата ще бъдат придружавани от персонала на новата услуга и значим възрастен, а при необходимост и от медицински персонал.
Дейност 1: Сформиране на екип за управление на проекта и отчетност по проекта. Екипът за организация и управление на проекта ще се състои от Ръководител на проекта, Координатор, Счетоводител, Технически сътрудник, Юрист и Експерт социални дейности.. Членовете на екипа ще бъдат ангажирани по проекта със сключване на договори, в които ще се определят техните задължения и отговорности. Екипът ще е отговорен за техническото и финансово изпълнение на проекта, и в изпълнение на функциите си ще провеждат ежемесечни работни срещи, ще изготвят справки за извършените дейности и ще се планират предстоящите. При изпълнението на проекта ще бъде изготвено архивно досие. В досието на проекта ще бъдат съхранявани: Договора за безвъзмездна финансова помощ; Кореспонденцията по проекта; Документите за избор на изпълнители и сключените договорите с тях и др.; счетоводни и финансови документи; По проекта ще се води подробна отчетност, с цел събирането на всички необходими данни за осъществяване на коректно финансово управление, мониторинг и верифициране на разходите.
Предоставяне на социалната услуга ЦСРИ (ако е приложимо) Центърът ще осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда, с отчитане на рисковете за развитието на човека фактори; специализирано оборудване и обзавеждане; създаване на оптимални условия за корекционно-компенсаторна и интегрционна работа с потребителите на услугите; оказване на подкрепа на лицата и техните семейства; оценка на нуждите на лицето; изготвяне на програма за грижи и т.н.
Дейност 3: Подбор и назначаване на персонал за новоразкриващите се социални услуги, обучение на персонала Подборът и назначаването на персонала ще бъде съобразен с Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена със Заповед № РД01-864 от 30.10.2012 г. на министъра на труда и социалната политика. Процедурата за подбор ще е съобразена изцяло с изискванията и стандартите за предоставяне на услугите, ще съответства на изискванията на анти-дискриминационното законодателство, ще осигурява защита на потребителите на услугите. Ще бъде нает следния персонал:  За 2 бр. ЦНСТ – 39 лица (2- ма Ръководители; 2-ма социални работника, 8 възпитателя, 2-ма психолога, 8 медицински сестри, 8 детегледачи, 2-ма хигиениста на половин работен ден, 4-ма готвача, и 2-ма домакина, 1 шофьор на специализирано превозно средство);  За 1 бр. ЗЖ – 6 лица (1 Управител/Координатор, 1 Социален работник, 2-ма Трудотерапевта, 1 Медицински специалист/ медицинска сестра, 1 Психолог)  ЗА 1 бр. ЦСРИ - 12 лица (1 Ръководител, 1 Социален работник, 1 Медицинска сестра, 2-ма Рехабилитатора / кинезитерапевта / ерготерапевта, 3 Трудотерапевта, 1 Логопед, 2-ма Психолога, 1 Хигиенист на 4-ри часов работен ден ) Подборът на персонала ще протече в две фази: - подбор по документи и провеждане на интервю. Комисия, назначена със заповед на кмета на Общината ще взeма своите решения за одобрените кандидати като дава равни възможности на всички, без ограничение на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, семейно положение, възраст и др. С одобрените кандидати се сключват трудови договори и ще им бъдат предоставени длъжностни характеристики, с ясно разписани отговорностите и задълженията, които трябва да спазват, организационните връзки и взаимоотношения (вътрешни и външни). Задължителното въвеждащо обучение на персонала ще бъде проведено от ДАЗД в рамките на проект " Детство за всички".
Дейност 4: Подготовка за преместване на децата/младежите. Подготовката на децата и младежите за преместването им в двата ЦНСТ и ЗЖ трябва да се случи по най-добрия, щадящ начин и в полза на децата/младежите. Всяко едно дете/младеж трябва да бъде индивидуално подготвено за преместването в новата услуга, което ще гарантира успешното му развитие за в бъдеще. Ще се изготвят индивидуални досиета и планове за преместване на всяко дете/младеж. За тази цел ще се организират опознавателни срещи. Новоназначените служители на новите услуги ще посещават на място децата/младежите, ще се включат в някой от ежедневните им дейности – напр. хранене, игри и др. Предвиждаме да се проведат по 3 опознавателни срещи с всяко дете. На първата опознавателна среща служителите от новата услуга ще носят снимки на ЦНСТ/ЗЖ, които ще бъдат показвани на децата/младежите и ще им бъде обяснявано в подробности за новото място, с какво е по-добро от дома, какви нови неща могат да намерят там, че там няма да са сами и че ще получават още по-добра грижа и възможности за развитие. Ще бъдат предоставени на всяко дете/младеж подходящ подарък (напр. плюшена играчка, бои за рисуване, пъзел, книжка или др.), който те да свързват с новия си дом. По време на опознавателните срещи персонала и децата се опознават взаимно. Предвиждаме командировъчни разходи за общо 96 пътувания за опознавателни срещи с децата/младежите. Тъй като децата ще бъдат идентифицирани в рамките на проект „Детство за всички” на по късен етап, точните дистанции не могат да бъдат изчислени и залагаме разстояние за път за един маршрут от 50 км.(имайки предвид, че най-вероятно по-голямата част от децата/младежите ще са от община Пордим и/или област Плевен), един маршрут от 300 км. За 2 деца/младежи и един маршрут от 400 км. За 2 деца/младежи.
Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип (ако е приложимо) Ще бъдат разкрити 2 ЦНСТ с капацитет 24 и допълнителни 4 места за настаняване по спешност на деца от общността. С функционирането на услугата ще се: Осигури адаптацията на децата в ЦНСТ, както и ще се планират грижите и интервенциите за тях; Планират индивидуални грижите за всяко дете; Осигури равен достъп на децата до училище, детска градина, читалища, библиотеки, детски клубове и занимални, общински центрове за работа с деца, спортни клубове, детски площадки и т.н.; Осигури на гарантиран достъп до специализирани здравни, социални, образователни и други услуги в общността; Осигурят адекватни услуги, условия и оборудване, необходими за постигане на максимална самостоятелност на децата с увреждания в тяхното обслужване; Предоставят набор от услуги, грижи и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли и тяхното овладяване; Оказва съдействие на децата за поддържането на връзките им с родители и близки или при възможност за приемна грижа или осиновяване; Подготовят порасналите деца за самостоятелен и независим живот и да се осъществи пълноценното им отделяне от ЦНСТ и включване в живота на общността;
Дейност 2: Информация и публичност по проекта. С цел осигуряване на публичност и популяризиране на дейностите по проекта, и финансовата подкрепа от Европейския Социален Фонд, чрез Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси”, след подписване на договора за финансиране на проекта ще стартира информационна кампания за широката общественост. С оглед на по-голямата информираност относно проекта, се предвиждат: Пресконференции 2 броя (при стартиране и при приключване на дейностите по проекта). Информационни банери – 4 бр.; Информационни табели – 4 бр. Отпечатани 2 бр. платени публикации (при стартиране и при приключване на дейностите по проекта) в местни печатни медии; Излъчени 2 бр. платени репортажи или интервюта (при стартиране и при приключване на дейностите по проекта) по местната телевизия. Раздадени информационни брошури, които ще съдържат информация за проекта – 1000 бр.. Периодично публикуване на информация за изпълнението на проекта на интернет страницата на община Пордим.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕТ "Александра Методиева - Солар Енерджи"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 460 601 BGN
Общ бюджет: 394 423 BGN
БФП: 394 423 BGN
Общо изплатени средства: 368 481 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 394 423 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 92 120 BGN
2015 276 361 BGN
368 481 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 335 260 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 78 302 BGN
2015 234 906 BGN
313 209 BGN
В т.ч. Национално финансиране 59 163 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 818 BGN
2015 41 454 BGN
55 272 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността за които е изградена инфраструктура, в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз