Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0043-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-5/05.03.2014
Наименование: „Шанс за всяко дете”
Бенефициент: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2014
Начална дата: 05.03.2014
Дата на приключване: 01.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Велинград
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социални услуги от резидентен тип - ЦНСТ - 1бр. и Защитено жилище - 1 бр
Дейности: 6. Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище В рамките на тази дейност се извършва реалното предоставяне на услугата „Защитено жилище” за деца с увреждания Услугите в ЗЖ са основани на социална работа, при прилагане на индивидуален подход и са съобразени с конкретните потребности на всяко дете. В отговор на потребностите на потребителите се изготвя Дневна програма. Една голяма част от дейностите по програмата се реализират „навън” предимно в Дневен център за деца с увреждания. Програмата е изготвена балансирано и е съобразена с индивидуалните потребности на всеки потребител и в отговор на интегрирането им чрез съвместен живот с представителите на цялата общност. В началото на престоя на всеки потребител има адаптивен период, а след неговото преминаване се подхожда със съвет и подкрепа от страна на специалистите работещи в ЗЖ. Дневната програма е гъвкава - възможно е добавяне на нови дейности, изключване на други и това зависи от възможностите на потребителя, както и от идеите, които възникват по време на екипните обсъждания за планиране на дейностите на потребителите. Елементите на дневната програма включват основно следните дейности: образователна, сръчност и умение, културни дейности, екскурзии и отдих, развитие на творческите способности (рисуване, музика, цветарство), разходка и спорт. За задоволяване на медицинските потребности на потребителите на услугата се прави избор на общопрактикуващ лекар, а медицинската сестра изготвя писмен план за здравни грижи за всеки от потребителите. В ЗЖ се осигурява организация на свободното време и личните контакти – потребителите се подпомагат да организират свободното си време, осъществяват контакти със семейството, приятелите и с други хора, потребителите се насърчават да участват в културни, спортни и други дейности и. Организират се различни мероприятия за придобиване на трудови умения, като се взимат предвид степента на уврежданията и възможностите на всеки потребител на услугата по-отделно. Най-общо потребителите получават специализирана помощ за достигане съответно ниво на независимост и самостоятелност, както и на самообслужване съобразно индивидуалните възможности и потребности, формиране на умения за справяне с предизвикателствата на ежедневието (хигиенни навици, учебни и трудови навици, умения за хранене и приготвяне на храна, умения за поддържане на спретнат външен вид, умения и навици за поддържане на хигиена в стаята и дома, в които живеят, социални умения. Не на последно място, се изграждат навици за празнуване на различни народни, национални и лични празници – тук се включва запознаване с народните традиции и обичаи. Услугата се предлага въз основа на изработени индивидуални планове.
3. Подготовка, преместване и настаняване на децата в ново разкритите ЦНСТ и ЗЖ. Тази дейност ще се осъществи в рамките на три месеца преди реалното стартиране на услугата. Подготовката и преместването на децата от специализираните институции и настаняването им в ЦНСТ и ЗЖ следва да се случи по най-щадящ за детето начин. По Първия компонент на операция „Да не изоставяме нито едно дете” са планирани конкретни мерки за реална деинституционализация на децата от целевата група. В рамките на първия компонент се извърши оценка на индивидуалните нужди на всяко дете от специализираните институциите за деца с увреждания. В резултат от анализа на оценките за всяко дете с увреждане, препоръчаните услуги и обобщената информация за всяка институция, децата от целевата група са групирани по сходни профили, въз основа на което са определени подходящите за тях пакети услуги като вид и брой. В резултат от тази целенасочена дейност са разработени и утвърдени Национална карта на резидентните услуги и Национална карта на съпътстващите услуги. Персоналът ангажиран с подготовката, преместването и настаняването на децата в социалните услуги ЦНСТ и ЗЖ ще се запознаят с тези два документа. След като бъде уточнен броя, имената на децата и специализираните институции, от които ще се извеждат са предвидени посещения и престой на персонала ангажиран с подготовката, преместването и настаняването на децата и на персонала пряко ангажиран с предоставянето на социалните услуги в тези институции за запознаване с детето.
5.Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип (ако е приложимо) В рамките на тази дейност се извършва реалното предоставяне на услугата „Център за настаняване от семеен тип”. Тази услуга е от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. Услугите в ЦНСТ са основани на социална работа, при прилагане на индивидуален подход и са съобразени с конкретните потребности на всяко дете. Капацитета на услугата е 14 деца от 3 до 18 годишна възраст. Настаняването в ЦНСТ е планирано след извършена оценка по случая , придружена със социален доклад и план за действие. За всяко настанено дете се създава досие, което съдържа: Заповед за настаняване, удостоверение за раждане, удостоверение за завършен клас /степен на образование/, медицинско досие, ЕР от ДЕЛК, досие на детето от предишни настанявания, друга документация свързана с детето. За всяко настанено дете, което идва от друго населено място се прави избор на личен лекар. Персонала на ЦНСТ осигурява медицински преглед на всяко дете при личния му лекар, който прави оценка на здравния статус на детето и изготвя план за профилактични прегледи, имунизации, при необходимост насочва към други специалисти за прегледи и консултации. В ЦНСТ всяко настанено дете получава услуги съответстващи на неговите потребности и на заложените в Плана за действие дългосрочни цели. В началото за всяко дете има адаптивен период, като социалния работник запознава детето по достъпен начин с услугата, с другите деца, с правилата в Центъра. Това се извършва по подходящ за детето начин, съобразен с възрастта и нивото му на развитие и разбиране. Социалния работник организира изготвянето на План за грижи за всяко настанено дете. Той е с индивидуален характер и е съобразен със специфичната характеристика на детето и възможностите, които дават наличните ресурси в ЦНСТ. Преглед на Плана за грижи се прави на всеки шест месеца. Персоналът в ЦНСТ организира ежедневието на децата според изготвените правила за организация на живота на децата в Центъра. За всички деца се осигурява храна, подслон и лични вещи. Ежедневието на всяко дете е индивидуално и е съобразено с неговите нужди и желания. Персоналът подпомага за изграждане у децата на хигиенни навици – миене на ръце, зъби, тяло, поддържане на лична хигиена. На децата в ЦНСТ се осигурява и психологична подкрепа съобразно потребностите им. Психологична подкрепа е насочена към подобряване психичното състояние на детето и стимулиране на неговото развитие – емоционално, личностно, познавателно, социално. За всяко настанено дете се прави избор на подходящо учебно заведение. Персонала на ЦНСТ записва децата в предучилищна възраст в полу/целодневна детска градина, а децата в училищна възраст в училище, което е избрано и по желание на детето. На децата се осигуряват необходимите материали, помагала и пособия свързани с посещението на детска градина или училище. Персоналът на ЦНСТ подкрепя децата в тяхната адаптация към училищната среда и подпомага тяхната самоподготовка. В ЦНСТ се поддържа задължителна документация при спазване на изискванията за поверителност, достъпност и съхранение, регламентирани в длъжностните характеристики на членовете на персонала: • Регистър на ползвателите, • Входящ и изходящ дневник, • Инвентарна книга, • Книга за жалби, • Лично досие на всеки член на персонала, • Лично досие на всяко дете и др.
4. Информиране и публичност. За популяризиране на проектната инициатива, дейностите, начините за участие в проекта и социалния ефект от неговото осъществяване ще бъде организирана и проведена информационна кампания. Всички информационни материали ще бъдат изготвени, съобразно изискванията и регламентите за визуализация на Европейския съюз. Информационната кампания ще стартира с встъпителна пресконференция в началото на проекта, за която ще бъде изработен банер и диплянки с информация за целите и очакваните резултати от реализацията на проекта. В рамките на настоящата дейност ще се извърши дизайн, предпечатна подготовка и изработване на информационни материали. Ще бъдат изработени и разпространени: - 2 бр. информационни табели; - 20 бр. плакати; -2000 бр. информационни брошури за проекта, които ще бъдат разпространени на територията на цялата община, в дирекция ”Социално подпомагане”, дирекция „Бюро по труда”-Велинград и др. Брошурите ще съдържат основна информация за проекта, неговите цели, дейности и начин за участие. За достигане на максимално широка аудитория и с цел популяризиране на проекта ще бъдат публикувани статии и обяви за набиране на персонал и потребители на услугата в местните и регионалните медии. Като допълнителен информационен канал ще се използват активно и възможностите на интернет. В края на периода на изпълнение на проекта ще се проведе и заключителна пресконференция, на която ще се запознае обществеността с постигнатите цели и резултати от изпълнението на проектните дейности. Предвижда се провеждане на процедура по реда и условията на българското законодателство – по Закона за обществените поръчки.
1. Организация и управление на проекта. Сформиране на екип по проекта. В рамките на тази дейност се сключват договори с екипа по проекта, който се състои от ръководител, координатор и счетоводител. След сформирането на екипа се прави първа среща, на която се представя проекта, услугите, изискванията на ЕС за изпълнение и отчитане на проекти, както и задълженията на всеки член на екипа. Разпределят се функционалните отговорности между екипа от страна на Ръководителя на проекта. Ще бъдат осигурени материали и консумативи за администрирането на проекта – офис консумативи, канцеларски материали и др. За обезпечаване на необходимите материали, консумативи ще бъде избран изпълнител чрез обществена поръчка по Закона за обществените поръчки. Всички документи, необходими за управление и отчитане на дейностите по проекта за защита на личните данни се създават и се съхраняват в посочените от българското и общностното законодателство начини и срокове. Всички документи се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни. Актуализират се и се съхраняват подредени и заключени в определени за целта шкафове, визуализирани с името на Проекта и знамето на ЕС и на ЕСФ. Архивирането и съхранението на финансовите документи се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и разпоредбите на чл.90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. Отговорност за спазване на законодателството при изпълнението и управлението на дейностите носят всички участници в екипа.
2. Подбор на персонал 1. Изготвяне на система за подбор и оценка на персонал за ЗЖ и ЦНСТ и персонал за подготовка на преместването и настаняването на децата в новите услуги. Тази система обхваща длъжностите и изискванията за тях. 2. Подбор и назначаване на персонала. В местния печат се публикува обява за наличните свободни позиции, а именно: Персонал за подготовка на преместването и настаняването на децата в новите услуги – 3 бр. / социален работник, психолог и консултант/ Персонал пряко ангажиран с предоставянето на услугите. За ЦНСТ - ръководител, социални работници - 2, медицинска сестра, детегледачи - 6, счетоводител/касиер/домакин, работник поддръжка и хигиенист. За ЗЖ - ръководител, социални работници - 2, фелдшер, счетоводител/касиер/домакин, работник поддръжка и хигиенист. Подбора ще се извърши от Комисия съгласно действащото законодателство. Тази комисия също така оформя протокол, в които се записват одобрените кандидати и се сключват договори с тях, като с персонала за подготовка на преместването и настаняването на децата ще бъдат сключени граждански договори, а с персонала пряко ангажиран с предоставянето на услуги - трудови договори. За всеки член от персонала, ангажиран с предоставянето на услугите ще бъде изготвена длъжностна характеристика която ще установи основните длъжностни задължения, основните отговорности, присъщи на длъжността, организационни връзки и взаимоотношения; необходимите компетентности за изпълнение на длъжността, изисквания за заемане на длъжността и общи разпоредби. 3. Обучение и консултация на персонала. Персоналът на ЗЖ и ЦНСТ ще преминат обучение, което е предвидено и се финансира по Компонент 1 на настоящата схема.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕЛИКА-ДМ-ООД Дора Димитрова Холянова
КОРЕКТ БОЗЕВ-ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 330 547 BGN
Общ бюджет: 183 419 BGN
БФП: 183 419 BGN
Общо изплатени средства: 183 419 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 183 419 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 66 109 BGN
2015 117 310 BGN
183 419 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 155 907 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 56 193 BGN
2015 99 714 BGN
155 907 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 513 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 916 BGN
2015 17 597 BGN
27 513 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз