Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0282-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на "Хидроминерал" ООД чрез инвестиции за намаляване на потреблението на енергия и оптимизиране на енергоемкостта на производството
Бенефициент: "ХИДРОМИНЕРАЛ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.02.2014
Начална дата: 28.02.2014
Дата на приключване: 28.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на "Хидроминерал" ООД чрез инвестиции за намаляване на потреблението на енергия и оптимизиране на енергоемкостта на производството
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Доставка на ДМА – енергийно ефективно оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Доставка на ДМА – производствено оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Разходи за извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Отчитане на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЗЕТ И ЕМ ПРАЙВИТ КО" ООД
"ЕКО ГЛОУБ" ООД
Трифар ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 299 319 BGN
Общ бюджет: 596 671 BGN
БФП: 298 335 BGN
Общо изплатени средства: 298 335 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 298 335 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 298 335 BGN
2015 0 BGN
298 335 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 253 585 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 253 585 BGN
2015 0 BGN
253 585 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 750 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 44 750 BGN
2015 0 BGN
44 750 BGN
Финансиране от бенефициента 299 319 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов багер
Индикатор 8 (Д) Енергийни спестявания вследствие на Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова система, включваща слънчев колектор и ел. бойлер за подгряване на гореща вода за осигуряване на нуждите от битово горещо водоснабдяване в част от админ
Индикатор 9 (Д) Закупени по проекта и въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 10 (Д) Закупени информационни материали –стикери и табели
Индикатор 11 (Д) Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 12 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз