Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0278-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Стефанов Мотърс - Зелената организация"
Бенефициент: "СТЕФАНОВ МОТЪРС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.02.2014
Начална дата: 28.02.2014
Дата на приключване: 28.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Стефанов Мотърс - Зелената организация
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Подготвителни дейности
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Управление и координация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Инвестиция
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Консултантски услуги
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Визуализация, информираност и публичност
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Отчетност и контрол
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 30 031 BGN
Общ бюджет: 59 933 BGN
БФП: 29 967 BGN
Общо изплатени средства: 29 967 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 29 967 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 29 967 BGN
29 967 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 25 472 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 25 472 BGN
25 472 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 495 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 4 495 BGN
4 495 BGN
Финансиране от бенефициента 30 031 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция
Индикатор 8 (Д) Придобит сертификат за съответствие свъведената Система за енергийно управление EN ISO 50001:2011, издаден от „Тюф Рейланд България“ ЕООД
Индикатор 9 (Д) Създадени нови работни места (брой, вкл. за мъже/за жени)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз