Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0276-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Увеличаване на енергийната ефективност и намаляване на енергоемкостта в "ТОПЛИВО-4" ЕООД
Бенефициент: "Глобус Билд" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.02.2014
Начална дата: 28.02.2014
Дата на приключване: 28.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Увеличаване на енергийната ефективност и намаляване на енергоемкостта в "ТОПЛИВО-4" ЕООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност“)
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Подмяна на част от дограмата на производствената сграда.
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Изграждане на система за подгряване на гореща вода за битови нужди за производстевната сграда, включваща 14 бр. слънчеви колектори и 2 бр бойлери.
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Закупуване и въвеждането в експлоатация на нова, стационарна, електрическа Смесителна Инсталация за Строителни Лепила (СИСЛ)
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Закупуване на 5 бр. нови и високоефективни Мотокари за производствената дейност на предприятието
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 Одит на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 663 704 BGN
Общ бюджет: 3 327 408 BGN
БФП: 1 663 704 BGN
Общо изплатени средства: 1 663 699 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 663 704 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 081 408 BGN
2015 582 292 BGN
1 663 699 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 414 148 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 919 196 BGN
2015 494 948 BGN
1 414 144 BGN
В т.ч. Национално финансиране 249 556 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 162 211 BGN
2015 87 344 BGN
249 555 BGN
Финансиране от бенефициента 1 663 704 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 (Д) Доставено ново оборудване, във връзка с разширяване на производствената дейност
Индикатор 8 (Д) Подменена дограма в производствената сграда
Индикатор 9 (Д) Внедрена система за подгряване на гореща вода
Индикатор 10 (Д) Икономии на енергия в следствие от нсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия
Индикатор 11 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в предприятието
Индикатор 12 (Д) Създадени нови работни места (брой, вкл. за мъже/за жени) (Определение: Брой създадени работни места, изчислени на пълен работен ден)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз