Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0272-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за експлоатация на концесия за добив в землището на с. Ръжево Конаре, обл. Пловдив"
Бенефициент: "КОРЕКТБЕТОН" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.02.2014
Начална дата: 28.02.2014
Дата на приключване: 28.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Калояново
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за експлоатация на концесия за добив в землището на с. Ръжево Конаре, обл. Пловдив
Дейности: Дейност 1: визуализация на проекта
Дейност 2: Доставка на ДМА – енергийно ефективно оборудване
Дейност 3: Доставка на ДМА – производствено оборудване
Дейност 4: Разходи за извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”) - до 20 000 лв
Дейност 5: Отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 379 229 BGN
Общ бюджет: 2 758 397 BGN
БФП: 1 379 199 BGN
Общо изплатени средства: 1 379 191 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 379 199 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 896 499 BGN
2015 482 692 BGN
1 379 191 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 172 319 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 762 024 BGN
2015 410 288 BGN
1 172 312 BGN
В т.ч. Национално финансиране 206 880 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 134 475 BGN
2015 72 404 BGN
206 879 BGN
Финансиране от бенефициента 1 379 229 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нови пресевно-промивна инсталация, верижен багер, колесен багер и булдозер
Индикатор 8 (Д) Енергийни спестявания вследствие на Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за подгряване на гореща вода за битови нужди за част от адмнистративна сграда на компанията, включваща слънчев колектор и ел. бойлер.
Индикатор 9 (Д) Закупени по проекта и въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 10 (Д) Реализирани проекти
Индикатор 11 (Д) Закупени информационни материали –стикери и табели
Индикатор 12 (Д) Създадени инвестиции (лева) (брутни инвестиции, направени от подкрепеното предприятие)
Индикатор 13 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз