Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0027-C0001
Номер на проект: ESF-2203-03-02016
Наименование: Устойчивост на заетостта във фирма "Бел-РС" ООД чрез подкрепа за географска мобилност на персонала
Бенефициент: "Бел-РС" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 27.02.2014
Дата на приключване: 01.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Организиране на транспорт на заети лица в БЕЛ-РС ООД като предпоставка за запазване на заетостта на лицата и за насърчаване на географската мобилност на работната сила в Североизточна България
Дейности: 1. Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заети в Бел-РС лица. Дейността по осигуряване на транспорт от и до дома ще се осъществява от фирмата по три маршрута, за което ще бъдат осигурени четири превозни средства. Един 12 – местен автобус, пътуващ по определеният му маршрут веднъж на денонощие. Два леки автомобила 4+1, които ще бъдат взаимнозаменяеми и ще пътуват един път на денонощие по определеният им маршрут. Един лекотоварен автомобил 4+1, който ще пътува еднократно за денонощие по определеният му маршрут. Превозните средства тръгват от отправна точка – база м-ст Клисе баир, с.Тополи и се движат по определеният им маршрут, домуват и по същият маршрут пристигат до крайната точка - база м-ст Клисе баир, с.Тополи. За целта по проекта ще бъдат ангажирани четирима експерти, като единият ще изпълнява ангажименти в случаите, когато някой от другите трима отсъства по причини, за който предварително е информирал. Организацията на транспорта е съобразена с началото на работното време във фирмата, което през лятото е в ранни часове и обществен транспорт липсва или не е в подходящи часове и до работното място. Дейността се налага, за да могат работещите да запазят своята заетост и доходи от труд и в бъдеще. Предимствата на организирания транспорт се определят от факта, че при него се избягва отдалечеността на обществените спирки от дома и се спестява времето до пристигане на работното място. Това допринася за подобряване на социалните условия на труд, намалявайки времето от и до месторабота. Организираният транспорт подпомага и финансово работещите, както и осигурява удобство, т.е. не е необходимо допълнително придвижване до обекта. Д1.1. Планиране транспорта Д1.2. Организиране превоз по предварителен график. Ще се организира веднъж дневно транспорт на работещите в БЕЛ-РС, живеещи в други населени места, до базата в с.Тополи и обратно до дома им. Д1.3 Отчитане на превоза
2. Осигуряване на публичност на проекта Широката общественост ще бъде запозната с дейностите на Бел-РС ООД по проекта и осъществените цели. Дейността ще включва: Д2.1 Пресконференция, насочена към разясняване на целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнение на проекта. Д2.2 Поставяне на иформационна табела в база с.Тополи, стикери на предвидените за превоз на работници транспортни средства. Д2.3 Създаване на интернет страница на проекта. В нея ще бъдат публикувани информационни материали, текуща информация по изпълнението на проекта. Д2.4 Разработване и отпечатване на папки за представяне на проекта и за ползване от шофьорите за документи на колите и други с цел популяризиране на проекта. Д2.5 Организиране на пресконференция за представяне на резултатите от проекта. Ще се представи проекта на пресата с прес - съобщение и организирана пресконференция.
3. Организация и управление на дейностите по проекта Дейността включва: Д3.1 Организация и координация на дейностите по проекта и комуникация с Управляващия орган и Междинното звено; Д3.2 Организация на счетоводната дейност Д3.3 Наблюдение и вътрешна оценка при изпълнението на дейностите; Д3.4 Провеждане на две работни срещи във връзка с координация на дейностите по проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Петрол АД
„Неоконт” ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 25 283 BGN
Общ бюджет: 20 199 BGN
БФП: 20 199 BGN
Общо изплатени средства: 20 199 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 20 199 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 056 BGN
2015 15 143 BGN
20 199 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 17 169 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 298 BGN
2015 12 871 BGN
17 169 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 030 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 758 BGN
2015 2 271 BGN
3 030 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз