Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0093-C0001
Номер на проект: ESF-2203-01-11012
Наименование: Осигуряване на транспорт от до работнота място за служителите на "Ел Бат" АД
Бенефициент: "Ел Бат" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 21.02.2014
Дата на приключване: 01.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Долна баня
Описание
Описание на проекта: Настоящия проект цели насърчаване на географската мобилност на работната сила, чрез обхващане на заети в „Ел Бат” АД лица, които пътуват ежедневно до и от работното си място, но нямат възможност да ползват за целта обществен транспорт
Дейности: Дейност 1: Осигуряване на транспорт до и от работното място за заетите в „Ел Бат” АД за период от 12 месеца. Описание на дейността Дейността от проекта включва осигуряване на гориво за превозните средства за период от 12 месеца. Предвиждат се толкова на брой курса на автомобилите на ден, колкото е необходимо за да се осигури транспорт за всички служители в съответствие от тяхната заетост, работно време и местоживеене. Населените места, от които пътуват служителите на дружеството са: гр. Долна баня, гр. Костенец, гр. Пловдив и гр. София. Броя на курсовете и часовете им са определени на база работното време на служителите и сменния режим на производството. Работното време на административния корпус е от 8:00h до 5:00h. Работното време на служителите на сменен режим е както следва: за инсталация за производство на олово и оловни сплави – I-ва смяна е от 6:00h до 14:00h, II-ра смяна е от 14:00h до 22:00h, III-та смяна е от 22:00h до 6:00h. Инсталацията за предварително третиране на отпадъчни акумулатори работи на двусменен режим както следва: I-ва смяна е от 7:30h до 19:30h, II-ра смяна е от 19:30h до 7:30h. По маршрута Долна баня, местност Саръмеше, Ел Бат АД – производствена база – гр. Долна баня - център се предвижда осъществяване на 10 курса в дните от понеделник до петък и 9 курса в дните събота и неделя. Разстояние – 5км По маршрута Долна баня, местност Саръмеше, Ел Бат АД – производствена база – гр. Костенец - център се предвижда осъществяване на 10 курса в дните от понеделник до петък и 9 курса в дните събота и неделя. Разстояние – 10 км. По маршрута гр. Пловдив, ул. „Цар Иван Шишман” № 3 - Долна баня, местност Саръмеше, Ел Бат АД-производствена база–се предвижда осъществяване на 1 курс на ден в дните от понеделник до петък. Разстояние 98 км. По маршрута гр. София, жк Връбница VI, бл. 604 - Долна баня, местност Саръмеше, Ел Бат АД-производствена база–се предвижда осъществяване на 1 курс на ден в дните от понеделник до петък. Разстояние 90 км. По маршрута гр. София, ул. „Проф. Саздо Иванов” № 2 - Долна баня, местност Саръмеше, Ел Бат АД-производствена база–се предвижда осъществяване на 1 курс на ден в дните от понеделник до петък. Разстояние 82 км. Транспортните средства са собственост на Ел Бат АД, ползват се под наем от дружеството или са на лизинг. Обосновка на дейността: Производствената и административната дейност на Ел Бат АД се осъществява на територията на производствената площадка на дружеството, ситуирана на 3 км от строителната граница на град Долна баня (5 км от административния център на града). Няма организиран обществен транспорт от което и да е населено място до Индустриалния парк на общината, където се намира производствената площадка на Ел Бат АД (м. Саръмеше, кв. 121, община Долна баня). Предвижда се осигуряване на транспорт с достатъчно места, съобразен с началото и края на работното време: - за служителите на петдневна работна седмица с осем часова продължителност на работното време на ден; - за служителите, заети на дву- или три-сменен режим на работа.
Дейност 2: Информиране и публичност на дейностите в проекта. Описание на дейността. Проектът предвижда информиране на широката общественост за финансовото подпомагане в рамките на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, финансирана /съфинансирана от ЕСФ и ЕФРР, посредством следните инструменти: 1. Поставяне на информационни табла на местата, където се извършват дейности по проекта. 2. Отпечатване на информационни брошури за проектните дейности. 3. Изработване на банери – подвижни информационни пана (със стойки), които се поставят в залите, в които се провеждат конференции, работни срещи, семинари и др. Обосновка на дейността: Изискването е всички бенефициенти да отбелязват финансовия принос на Общността и да поставят логото на ЕС и на ОП РЧР на всеки продукт по проекта, включително: бланки; интернет страници, слайдове; бюлетини, каталози, брошури, листовки; банери, табели или специални знаци или стикери; прес-съобщения, реклами. Широката общественост следва да бъде информирана за целите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване.
Дейност 3: Организация и управление на проекта. Описание на дейността: Управление и организация на дейностите за изпълнение на проекта относно: - вътрешен мониторинг/наблюдение на изпълнение на дейностите по проекта; - процедури при избор на изпълнител за доставка/предоставяне на услуги; - изготвяне и предоставяне на доклади; - управление на процедурите съгласно изискванията при отчитане извършването на проектни дейности (анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, закупуване на предпазни средства и специално работно облекло); - финансово изпълнение на проекта и счетоводно отчитане на съответните дейности. Обосновка на дейността: Дейностите по управление и организация са елемент от проекта и осигуряват успешно изпълнение на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема „Безопасен труд” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР).
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Сакса" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 296 BGN
Общ бюджет: 29 263 BGN
БФП: 29 263 BGN
Общо изплатени средства: 29 263 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 29 263 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 56 093 BGN
2015 - 26 829 BGN
29 263 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 24 874 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 47 679 BGN
2015 - 22 805 BGN
24 874 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 389 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 414 BGN
2015 - 4 024 BGN
4 389 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз