Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.04-0018-C0001
Номер на проект: 13-32-18
Наименование: Изграждане на информационна система за процедурите по предоставяне на данни за подземни богатства, издадени разрешения за търсене и проучване и концесии за добив
Бенефициент: Министерство на икономиката и енергетиката
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 15.11.2013
Начална дата: 24.02.2014
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез осигуряване на прозрачност по отношение на предоставяните услуги, свързани с разрешителния и концесионния режими в областта на подземните богатства
Дейности: Дейност 1. Подготовка и осъществяване на тръжни процедури по Закона за обществените поръчки Тази част от дейността по проекта ще бъде реализирана от експерти в МИЕ, съобразно действащата нормативна база към момента на изпълнение на проекта. Необходимо е да се разработят документации за външни услуги, съдържащи изисквания към кандидатите, образци на оферти, технически спецификации, методики за оценка при критерий „икономически най – изгодна оферта”, образец на договор, общи условия на договора и др. Предвид факта, че се разходват публични средства и с оглед прецизността на подготовката и провеждането на тръжните процедури, се налага отделянето на достатъчно внимание, ресурс и време за тяхната подготовка. Провеждането на самите процедури ще се осъществява в съответствие с утвърдените вътрешни правила, процедури за финансов контрол и управление. Екипът по управление на проекта ще участва в разработването на документациите, като в рамките на дейността ще бъдат разработени 1 брой документация и 2 броя директно договаряне:  Тръжна документация открит избор по ЗОП за избор на изпълнител за проектиране, разработване и внедряване на информационната система;  Процедура по договаряне за дейностите по информиране и публичност по проекта;  Процедура по договаряне за извършване на независим финансов одит
Дейност 2. Проектиране, разработване и внедряване на ИС, включително обучение на служители от МИЕ Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител по реда на ЗОП. Същността на дейността е изграждането на информационна система предоставяща електронни услуги на граждани и фирми по отношение на процедурите по предоставяне на разрешения за търсене и проучване или проучване и на концесии за добив на подземни богатства. В обхвата на системата се включват следните основни дейности: • Регистрация на заявител и създаване на потребителски профил; • Подаване на заявление по всяка от процедурите; • Вътрешно обслужване на подаденото заявление и съпровождащи документи; • Проследяване на текущия статус на обработване на заявлението и информацията по обработване; • Информиране на заявителите за настъпили събития; • Извършване на справки, генериране на доклади и отчети; Изпълнителят на проекта следва да извърши задълбочено проучване и анализ на извършваните дейности в обхвата на проекта и като резултат от проведеното проучване да изготви детайлна функционална и техническа спецификация на системата, подходящо оформена в документ. Разработването на системата ще се извърши съгласно изготвената от Изпълнителя и одобрена от Бенефициента детайлна техническа спецификация. Срокът за изпълнение на договора е 12 месеца и включва следните етапи: анализ и проектиране; разработване; внедряване на системата - в това число тест на системата и обучение. Разработката трябва да съдържа най-малко следните части: 1. План на Проекта; 2. Ежемесечни отчети за хода на работата. 3. Проектна документация (Системен проект), включваща функционални модели във вид на UML диаграми за представяне на изискваната функционалност и модел на информационни обекти, E-R модел и детайлна схема; 4. План за провеждане на тестове; 5. План за обучение; 6. Обучение на технически персонал; 7. Извършване на тест на системата; 8. Гаранционна поддръжка; 9. Дистрибутив на системата, изходните кодове и пълна документация записани на оптичен носител. Всички доставки трябва да бъдат извършени и приети от Бенефициента според условията за приемане на договора Всички продукти, разработени по време на изпълнение на проекта, включително всички документи, а също и всеки софтуер, структура на база данни, изходни кодове, които ще бъдат разработени за нуждите на завършване на проекта, ще станат собственост на Бенефициента, който ще има пълното право да ги употребява и модифицира след гаранционния период.
Дейност 3. Дейности по организация и управление на проекта Доброто управление ще бъде резултат от целевия и прецизен подбор на служителите от МИЕ, съставляващи екипа за управление на проекта. Проектното предложение предвижда екипът да се състои от общо 6 човека, притежаващи както опит в управлението на проекти, така и експерти, занимаващи се с провеждането на процедури по предоставяне на разрешения за търсене и проучване или проучване и концесии за добив на подземни богатства. Екипът ще изпълнява съответните дейностите по проекта извън установеното работно време на основание сключени граждански договори с министъра на икономиката и енергетиката. Дейностите ще бъдат осъществявани без откъсване от работното място. Екипът ще следи за изпълнението на дейностите по проекта, спазването на графика и точното и коректно разходване на средствата, съгласно утвърдения договор за безвъзмездна финансова помощ с УО на ОПАК. Поддейности: 1. Разработване на Подробен план за действие за изпълнение на заложените дейности. – Ще бъде разработен от екипа непосредствено след подписване на договора с УО на ОПАК. Същият ще включва отделните самостоятелни задачи, отделните индикатори за изпълнение и за резултат от проектните дейности и механизъм за проследяване на заложените индикатори. Ще се разработи механизъм за оценка на риска по заложените дейности, както и механизми за предотвратяване на възникнали трудности и забавяния. Спазването на плана е гаранция за ефективното управление и мониторинг. 2. Сформиране на екипа за изпълнение на проекта – Ще бъде разработен алгоритъм и разпределение на отговорностите и задълженията на екипа във връзка със спазване на задълженията на МИЕ като бенефициент по ОПАК, в това число – спазване на изискванията за публичност и визуализация; дейностите, свързани с провеждане на процедури по ЗОП; техническо и финансово отчитане на дейностите; съхранение на документацията. 3. Създаване и поддържане на система за комуникация в екипа – ще бъде разработена, за гарантиране успешното изпълнение на дейностите по проекта. Ще бъдат идентифицирани канали за връзка и между членовете на екипа и средствата за документиране на съответно взетите решения и изпълнени задачи. Изготвянето на подробен план за действие, разпределението на функциите между членовете и ясно дефинираните канали за вътрешноекипна комуникация, ще гарантират постигане на заложените индикатори и резултати. Чрез детайлно запознаване и спазване на ръководството за разработване и изпълнение на проекти по ОПАК и осъществяване на комуникация с УО по ОПАК, екипът ще постигне предотвратяване на риска от налагане на финансови корекции. По време на изпълнението на проектните дейности, в съответствие с ръководството за бенефициенти по схемата, всички членове на екипа по проекта ще изготвят отчети за извършената работа, които ще се одобряват от министъра на икономиката и енергетиката – за ръководителя на проекта и от ръководителя – за останалите участници в екипа. Екипът ще изготвя и представя на УО на ОПАК междинни технически доклади (на всеки три месеца), годишен технически доклад, финансови отчети, съотвените искания за плащане и всички необходими съпътстващи документи. При изпълнението на проекта, в рамките на нормативно установения срок, екипът ще изготви и представи окончателен технически доклад и финансов отчет. Екипът ще осигури надеждното съхраняване на досието на проекта, включително счетоводната документация за сроковете съгласно изискванията на УО на ОПАК.
Дейност 4. Одит на проекта Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител чрез процедура по договаряне. Одиторът ще бъде избран още в началото на проекта, за да може да осъществява периодичен контрол върху техническата, финансова и счетоводна документация. Ще бъде направена проверка и анализ на управлението на финансовите ресурси и отчетността при изпълнението на проекта Одитният доклад ще бъде изготвен съгласно изискванията на УО на ОПАК.
Дейност 5. Дейности за информация и публичност Дейностите целят оповестяване на факта, че проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. По време на изпълнението на проекта се предвиждат множество дейности за информиране и визуализация на резултатите. Като основни дейности, свързани с прозрачността и информационното покритие на проекта, се предвижда: 1. Провеждане на встъпителна и заключителна конференция - 2 броя: • Брой участници- 50 за всяка конференция; • Времетраене на конференциите- 2 часа всяка. 2. Изпълнение на следните поддейности от избран външен изпълнител по реда на ЗОП: - Отпечатване на 50 броя покани за встъпителната и 50 броя покани за заключителната конференции: • Формат в обрязан вид – 155/105 мм.; • Хартия на тялото – двустранно-хромова гланц - 200 гр./кв.м.; • Цветност на тялото - цветно; - - Изработване на 100 конферетни папки с лого: • Материал- екокожа; • Вграден тефтер; • Прегради за визитки и химикалки; - Изработване 50 броя информационни брошури за встъпителната конференция и 50 броя за заключителната конференция: • Обем на тялото 1 лист; • Формат в обрязан вид – 165/230 мм.; • Хартия на тялото – двустранно-хромова гланц - 200 гр./кв.м.; • Цветност на тялото - цветно; - Изработване на 100 броя химикали с лого за двете конференции. - Предпечат и печат на баджове за всеки един участник в конференцията: • Тираж: 100 бр.; • Бадж: 8.5/5см; • Холдер за бадж: 10.6/8.2 см; • Връзка за бадж: 1.6/80 см в син цвят - Изработване и поставяне на 2 броя банери с формат 2/1 м. в залите на конференциите; - Изработване и поставяне на 1 брой интернет банер на сайта на Министерството на икономиката и енергетиката. - 1 брой публикация в печатно издание. Конференцията за стартиране на проекта е с цел оповестяване на проекта и запознаване с неговите цели. Заключителната конференция ще оповести резултатите от проекта, изпълнен с финансови средства от ОПАК. При осъществяването на дейностите за информация и публичност ще бъдат спазени всички изисквания, описани в Насоките за кандидатстване, както и Ръководството за разработване и изпълнение на проекти по ОПАК. Върху всички рекламни и информационни материали по проекта ще бъдат поставени флагът на Европейския съюз и думите „Европейски съюз, логото на ЕСФ и слоганът на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората“ и логото на ОПАК и слоганът на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие“ (в съответствие с графичните стандарти). Всички документи и материали ще съдържат наименованието на проекта и текст: „Проектът се осъществява ........”. Екипът ще следи за изпълнението на дейностите и приключването им в срок съгласно сключения договор и ще организира провеждането на конференциите.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АЙСИДЖЕН КОРПОРЕЙШЪН" ООД
"Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 386 484 BGN
Общ бюджет: 190 041 BGN
БФП: 190 041 BGN
Общо изплатени средства: 77 296 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 190 041 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 77 296 BGN
2015 0 BGN
77 296 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 161 535 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 65 702 BGN
2015 0 BGN
65 702 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 506 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 594 BGN
2015 0 BGN
11 594 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 Брой разработени информационни системи
Индикатор 3 (Д) Дейност 1 - Брой разработени документации по ЗОП
Индикатор 4 (Д) Дейност 1 - Брой проведени процедури по ЗОП
Индикатор 5 (Д) Дейност 1 - Брой избрани изпълнители
Индикатор 6 (Д) Дейност 1 - Брой сключени договори
Индикатор 7 (Д) Дейност 2 - Брой разработена и внедрена нова ИС
Индикатор 8 (Д) Дейност 2 - Брой единна база данни
Индикатор 9 (Д) Дейност 2 - Брой обучени служители
Индикатор 10 (Д) Дейност 3 - Разработен план за действие, разпределяне на отговорностите и задълженията и система за комуникация в екипа
Индикатор 11 (Д) Дейност 3 - Изготвени протоколи за приемане изпълнение на дейности съгласно договорите по ЗОП
Индикатор 12 (Д) Дейност 3 - Изготвени доклади за изпълнение на дейностите на проекта и финансови отчети
Индикатор 13 (Д) Дейност 3 - Брой проведени работни срещи
Индикатор 14 (Д) Дейност 4 - Брой направени проверки и изготвени междинни одитни доклади
Индикатор 15 (Д) Дейност 4 - Брой окончателен одитен доклад
Индикатор 16 (Д) Дейност 5 - Проведени конференции
Индикатор 17 (Д) Дейност 5 - Изработени банери
Индикатор 18 (Д) Дейност 5 - Публикувани платени съобщения в медиите
Индикатор 19 (Д) Дейност 5 - Разработени и разпространени информационни материали – брошури, химикали, папки
Индикатор 20 (Д) Дейност 5 - Изработени интернет банери
Индикатор 21 (Д) Дейност 5 - Брой поканени участници


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз