Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.04-0005-C0001
Номер на проект: 13-32-5
Наименование: Подобряване качеството на комплексното административно обслужване, чрез въвеждане на електронни услуги за предоставяне на специализирани услуги на потребителите на архивна информация – администрацията, физически и юридически лица чрез надграждане на съществуващата информационна система на държавните архиви (ИСДА)
Бенефициент: Държавна агенция Архиви
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 15.11.2013
Начална дата: 24.02.2014
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Разширяването на функционалностите на единия портал за предоставяне на електронни административни услуги като точка за достъп до Единното звено за контакт (ЕЗК), чрез въвеждане на електронни услуги за предоставяните специализирани услуги с цел подобряване качеството и разширяване на обхвата на достъп за потребители на архивна информация (администрацията, физически и юридически лица).
Дейности: Дейност 4. Осигуряване на информация и публичност на проекта. В рамките на дейността: Ще бъде използвана интернет страницата на ДАА, като комуникационен канал за разпространение на информация за дейностите и резултатите от проекта, на която ще бъде публикуван банер, отвеждащ към информация за проекта и неговата цел, за получената от ОП „Административен капацитет” подкрепа. Тази цел ще бъде осъществена чрез: Две пресконференции (една при стартиране на проекта и една заключителна); Изготвяне на информационна табела; Интернет банер, публикуван в интернет страницата на ДАА; Винил постер за зала; Изготвяне и отпечатване на рекламни материали; Изготвяне на доклад за дейността.
Дейност 3. Обучение за предоставяне на е-услуги В рамките на дейността: Ще се организират 5 четиридневни обучения общо за 80 служители от ДАА за работа с разработените и внедрени нов модул и функционалности към ИСДА; Изготвяне на доклад за дейността.
Дейност 1. Анализ на действащата нормативна уредба и архивна практика в областта на предоставяне на е-услуги и нейната синхронизация с новата техническа рамка. В рамките на дейността: Сформиране на експертна работна група, която да анализира действащата нормативна уредба и архивна практика в областта на предоставяне на е-услуги и подпомогне изпълнителя за разработване на тръжната документация и разработчика на е – услугите при тестването и внедряването. Подготовка на тръжни документации по Дейност 2, Дейност 3, Дейност 4 и Дейност 5, проведени тръжни процедури. Изготвяне на доклад за дейността.
Дейност 6. Управление на проекта. В рамките на дейността: Ще се сформира екип за изпълнение и управление на проекта през първия месец от изпълнението му, който ще осъществява дейността си през целия проектен период. Той ще планира, организира, координира, контролира и отчита изпълнението на отделните дейности. В екипа ще бъдат включени следните позиции: ръководител, координатор, счетоводител и технически сътрудник. Екипът по проекта ще провежда ежемесечни работни срещи, на които ще бъдат отчитани извършените дейности и ще бъдат планирани предстоящите задачи. Ръководителят на проекта ще бъде отговорен за ясното разпределение на отговорностите и задачите на отделните членове на екипа и приемането на ефективна система за комуникация между тях. Координаторът ще осъществява процеса на съгласуване и взаимодействие при изпълнение на планираните дейности между всички ангажирани с проектната реализация страни. Счетоводителят на проекта ще изпълнява финансов контрол; ще организира и изпълнява цялостната финансова отчетност на дейностите. Техническият сътрудник ще отговаря за събирането, обработването и съхраняването на проектната документация. Екипът ще изготвя и предоставя на Управляващия орган по програмата междинни и финален доклади за техническо и финансово изпълнение. За целите на изпълнението на проекта, в частност провеждането на срещите на екипа, ще бъдат използвани офиси в сградата на ДАА, София.
Дейност 2. Разработване, тестване и внедряване на модул за предоставяне на е-услуги към ИСДА чрез въвеждане на функционалности за движение и съхранение на документите. В рамките на дейността: Разработване, тестване, приемане и внедряване на модул за предоставяне на е-услуги към ИСДА чрез въвеждане на функционалности за движение и съхранение на документите; Разработване на ръководство за използване на е-услуги и новите функционалности на ИСДА; Внедряване на система за онлайн заплащане; Изготвяне на доклад за дейността.
Дейност 5. Одит на проекта В рамките на дейността: Представител от избрана одиторската фирма или дипломиран експерт-счетоводител ще работи съвместно с екипа за управление на проекта и ще изготви финален доклад.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 394 956 BGN
Общ бюджет: 269 641 BGN
БФП: 269 641 BGN
Общо изплатени средства: 218 928 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 269 641 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 78 991 BGN
2015 139 936 BGN
218 928 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 229 195 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 67 143 BGN
2015 118 946 BGN
186 089 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 446 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 849 BGN
2015 20 990 BGN
32 839 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 Брой внедрени нови модули
Индикатор 3 Брой разработени анализи, методологии за организация, мониторинг, координация и контрол за управление на информационната сигурност
Индикатор 4 Брой проведени съпътстващи обучения
Индикатор 5 Брой обучени служители
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Заповед за сформиране на експертна работна група
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Изготвен анализ на архивна практика в областта на предоставяне на е-услуги
Индикатор 8 (Д) По Дейност 1 - Дефинирано решение и Заповед за актуализиране на нормативната база (при необходимост)
Индикатор 9 (Д) По Дейност 1 - Разработени тръжни документации и проведени тръжни процедури
Индикатор 10 (Д) По Дейност 1 - Доклад за изпълнението на дейността
Индикатор 11 (Д) По Дейност 2 - Разширени функционалности към ИСДА
Индикатор 12 (Д) По Дейност 2 - Въведен нов модул за е-услуги
Индикатор 13 (Д) По Дейност 2 - Въведени нови е-услуги
Индикатор 14 (Д) По Дейност 2 - Ръководство за използване
Индикатор 15 (Д) По Дейност 2 - Внедрена система за онлайн заплащане
Индикатор 16 (Д) По дейност 2 - Доклад за изпълнението на дейността
Индикатор 17 (Д) По Дейност 3 - Проведени обучения
Индикатор 18 (Д) По Дейност 3 - Получени сертификати
Индикатор 19 (Д) По Дейност 3 - Изготвен доклад за дейността
Индикатор 20 (Д) По Дейност 4 - Пресконференции – стартираща и заключителна
Индикатор 21 (Д) По Дейност 4 - Изработени рекламни материали
Индикатор 22 (Д) По Дейност 5 - Финален одиторски доклад
Индикатор 23 (Д) По Дейност 6 - Сключени договори с екипа на проекта
Индикатор 24 (Д) По Дейност 6 - Сключени договори/заповеди с експерти от експертната работна група, експерт “тръжни процедури” и Външен оценител-тръжни процедури;
Индикатор 25 (Д) По Дейност 6 - Протоколи от работни срещи
Индикатор 26 (Д) По Дейност 6 - Технически доклади
Индикатор 27 (Д) По Дейност 6 - Окончателен технически доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз