Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.04-0021-C0001
Номер на проект: 13-32-21
Наименование: Хармонизиране на информационната среда на КЗП в условията на оперативна съвместимост
Бенефициент: Комисия за защита на потребителите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 15.11.2013
Начална дата: 19.02.2014
Дата на приключване: 19.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Хармонизиране на информационната среда на КЗП за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса в условията на оперативна съвместимост
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Създаване на екип по управлението на проекта от 4 човека: ръководител проект, координатор, счетоводител и технически сътрудник. Екипът ще отговаря за цялостното изпълнение на проекта, в т.ч. организиране, провеждане, реализация, отчетност, наблюдение и контрол. Екипът ще провежда редовни срещи, не по-малко от една на месец. На първата работна среща на екипа ще се: приеме актуален план за изпълнение с междинни показатели, график на дейностите, правила и процедури за работа, механизъм за вътрешна комуникация, разпределение на отговорности, в т.ч. за наблюдение на индикатори и събиране на информация за потвърждение. В съответствие с изискванията на програмата ще бъдат подготвени и проведени тръжни процедури за избор на изпълнители. Цялостният процес на провеждане на тръжните процедури ще бъде организиран в съответствие с принципите на безпристрастност, конфиденциалност и прозрачност и в изпълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Всяка процедура се определя от предмета на услугата. Процедурите по ЗОП за избор на външни изпълнители по съответните процедури ще се провеждат от администрацията на КЗП. В комисията, провеждаща тръжните процедури ще участват и двама от членовете от екипа за управление на проекта.
Дейност 2: Анализ на съвместимостта и хармонизация между Единната деловодна информационна система и нови продукти, съобразно Препоръката на ЕК за обработка на данни при постъпили жалби на гражданите Дейността ще бъде извършвана от външен изпълнител, избран посредством тръжна процедура по ЗОП. Извършване на проучване и изготвяне на анализ на текущата ситуация, на работните процеси в КЗП, които са включени във възможността на Единната деловодна информационна система. Изготвяне на препоръки за осигуряване на съвместимостта и хармонизация между Единната деловодна информационна система и нови продукти (нови информационни модули), в съответствие с Препоръката на Европейската комисия от 12.5.2010 г. относно използването на хармонизирана методология за класифициране и докладване на жалби и запитвания на потребители. Изготвяне на техническа спецификация за сървър, на който ще бъдат мигрирани информационните системи. Организиране на обществено обсъждане с потребителските организации и общественост.
Дейност 3: Автоматизиране и администриране на специализираните регистри на КЗП и разработване на модул за връзка с външни и вътрешни регистри, с цел създаване на условия за оперативна съвместимост на информационните системи в КЗП с информационните си Дейността ще бъде извършвана от външен изпълнител, избран посредством тръжна процедура по ЗОП. Състои се от: - Дизайн на надграждащите модули, позволяващи автоматизиране и администриране на специализираните регистри на КЗП, както и връзка с външни и вътрешни регистри, с цел създаване на условия за оперативна съвместимост на информационните системи в КЗП с информационните системи на администрацията на хоризонтално ниво; - Техническа разработка на модулите; - Мигриране на съществуващите данни; - Тестване; - Внедряване; - Обучение на потребителите – служители на КЗП.
Дейност 4: Разработка на софтуерно приложение - модул за администриране на процеса на обработка на данни от постъпили жалби на граждани и тяхната проследимост Дейността ще бъде извършвана от външен изпълнител, избран посредством тръжна процедура по ЗОП. Разработване на модул към ЕДИС, който позволява външни потребители (граждани и бизнес) да се информират за хода на обработка на постъпилите от тях жалби. Тази електронна административна услуга ще е достъпна на сайта на КЗП, като ще бъде предоставена и инструкция за ползването й.
Дейност 5: Разработка на информационен модул за гео-пространствена интерпретация на статистически данни; въз основа на събраната информация за опасни стоки и услуги Дейността ще бъде извършвана от външен изпълнител, избран посредством тръжна процедура по ЗОП. Разработване на модул към ЕДИС, който позволява гео-пространствена интерпретация на статистически данни; въз основа на събраната информация за опасни стоки и услуги. Тази електронна административна услуга ще е достъпна на сайта на КЗП, като ще бъде предоставена и инструкция за ползването й.
Дейност 6: Адаптиране на публичния интерфейс на сайта на КЗП за достъп на хора в неравностойно положение и хора с увреждания Дейността ще бъде извършвана от външен изпълнител, избран посредством тръжна процедура по ЗОП. Разработката ще отговаря на някои критерии за дизайн и функциониране, засягащи съдържанието и структурата на информацията, като: o При структурирането на страница най-отгоре да се постави задължително съдържанието на страница, а след това останалите елементи от меню и под-менюта. Ползва се ясен и прост механизъм за навигация; o Информацията да е организирана хоризонтално, а не вертикално; o Ограничена употреба на Java script, не възпрепятстваща достъпа до съдържанието за хора с нулево зрение; o Да не се ползва flash технология; o Пояснителни текстове, улесняващи потребителите със специализиран софтуер и невъзпрепятсващи визията на сайта o Спазване на изискванията на W3 Consortium за достъпност до уеб-приложения: алтернативен текст (alt) за графични изображения, изпъкващ текст (title) за хипер-връзки и т.н.
Дейност 7: Закупуване на ДМА в рамките на допустимост по проекта Дейността ще бъде извършвана от външен изпълнител, избран посредством тръжна процедура по ЗОП. Дейността включва доставка на необходимото оборудване – сървър, необходим за работата на системата/. Внедряване на сървара ще се извърши в централното управление на КЗП. Конфигуриране на доставеното устройство и изграждане на необходимите структури с цел обезпечаване на информационната сигурност. Параметрите ще бъдат определени в Дейност 2. Необходимото оборудване ще се приеме от служители на КЗП, ръководител и координатори от екипа за управление на проекта, съобразно компетентностите си с приемо-предавателни протоколи. Доставеното оборудване следва да има минимум 12 месеца гаранционна поддръжка. Тази дейност е в съответствие с двете специфични цели на проекта.
Дейност 8: Дейности за информация и публичност Дейността ще бъде извършвана от външен изпълнител, избран посредством тръжна процедура по ЗОП. В рамките на тази дейност за информиране и публичност ще се включват: - предоставяне на информация и осигуряване на публичност за изпълнението на проекта в медиите, чрез подготовка на материали за платени публикации в национален ежедневник при значими отделни етапи от проекта (стартиране на проекта, проведени обучения и приключване на проекта). - организиране на пресконференции за оповестяване на проекта при неговото стартиране, както и при приключване на проекта за представяне на резултатите от него; - публикуване и разпространение на рекламни и информационни материали.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Агура енд Ко" ЕООД
МАП РИАЛ ДЗЗД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 398 199 BGN
Общ бюджет: 394 955 BGN
БФП: 394 955 BGN
Общо изплатени средства: 394 776 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 394 955 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 86 623 BGN
2015 308 154 BGN
394 776 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 335 712 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 73 629 BGN
2015 261 931 BGN
335 560 BGN
В т.ч. Национално финансиране 59 243 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 993 BGN
2015 46 223 BGN
59 216 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Административни услуги, предоставяни онлайн (обработка на жалба)
Индикатор 2 (Д) Методология за работа със системата
Индикатор 3 (Д) Съпътстващо обучение
Индикатор 4 (Д) Анализ за съвместимост и хармонизация
Индикатор 5 (Д) Внедрени нови модули към ЕДИС
Индикатор 6 (Д) Д2: Разработен анализ
Индикатор 7 (Д) Д3: Проектна документация
Индикатор 8 (Д) Д4: ПРИЛОЖЕНИЕ
Индикатор 9 (Д) Д4: ИНСТРУКЦИЯ
Индикатор 10 (Д) Д4: СЛУЖИТЕЛИ
Индикатор 11 (Д) Д5: МОДУЛ
Индикатор 12 (Д) Д5: ИНСТРУКЦИЯ
Индикатор 13 (Д) Д5: СЛУЖИТЕЛИ
Индикатор 14 (Д) Д6: Работещ интерфейс на сайта на КЗП
Индикатор 15 (Д) Д7: Доставено, инсталирано и пуснато в реална експлоатация техническото обезпечение
Индикатор 16 (Д) Д8: ПЛАКАТ
Индикатор 17 (Д) Д8: ПУБЛИКАЦИИ
Индикатор 18 (Д) Д8: БРОШУРИ
Индикатор 19 (Д) Д8: ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ
Индикатор 20 (Д) Д8: КОМПЛЕКТИ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз