Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0120-C0001
Номер на проект: 13-22-124
Наименование: Повишаване компетентността на служителите, заети с данъчно-осигурителния контрол в Централно управление на Националната агенция за приходите
Бенефициент: Национална агенция за приходите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 12.02.2014
Дата на приключване: 12.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на компетентността на служителите в дирекция “Контрол” в централната администрация на НАП във връзка с изпълняваните функции в областта на данъчно-осигурителния контрол за по-ефективно и ефикасно изпълнение на преките им задължения и функции.
Дейности: Д1: Организация и управление Дейностите по организация и управление на проекта са хоризонтални и ще се изпълняват през целия период на реализиране на проекта. За управление на проекта е предвидено назначаване на ръководител на проекта, координатор и счетоводител, притежаващи необходимия опит и компетенции, всеки от които има ясно определени функции в процеса на управление. Дейността включва: • Разпределяне на задълженията и отговорностите на екипа. • Изготвяне и приемане на подробен План-график за изпълнение на дейностите. • Регулярно провеждане на работни срещи на екипа. • Създаване и поддържане на система за комуникация, както в екипа по проекта, така и с подизпълнителите. • Уточняване на организацията на работата и начините за съхраняване на документите. • Планиране и организиране на процедури за избор на изпълнители по реда на ЗОП. • Изготвяне на технически и финансови доклади, както и всякаква отчетност във връзка с изпълнение на заложените дейности. *Към проектното предложение са приложени копия на автобиографиите на членовете на екипа.
Д5: Информация и публичност С цел достигане до максимална публичност и информираност за проекта, в настоящата дейност са предвидени следните мерки, които ще бъдат изпълнени: • Статии в печатни издания - 2 броя публикации в национален ежедневник. • Отпечатване на рекламни материали – 100 брошури. Екипът по проекта ще организира избора на изпълнител за тази дейност, при спазване на действащото законодателство в областта на обществените поръчки (ЗОП).
Д3: Провеждане на специализирани чуждоезикови обучения от каталога на ИПА. Дейността ще се реализира от ИПА, след изпращане на заявка за обучение на служителите и включва провеждане на следните обучения: Поддейност 3.1: Провеждане на обучения на тема „Разговорен английски език - базов курс” (ЧЕО-1А). Продължителност: 5 дни, 40 учебни часа. Цели на обучението: • да развие комуникативни умения по английски език в административна среда; • да развие езикови умения в конкретни практически ситуации; • да повиши увереността за водене на разговор на английски език в работна административна среда. В обучението ще вземат участие 11 служители от дирекцията. Поддейност 3.2: Провеждане на обучения на тема „Разговорен английски език - надграждащ курс” (ЧЕО-1Б). Продължителност: 5 дни, 40 учебни часа. Цели на обучението: • да повиши комуникативните умения по английски език в административна среда; • да повиши езиковите умения в конкретни практически ситуации; • да повиши увереността за водене на разговор на английски език в работна административна среда. В обучението ще вземат участие 9 служители от дирекцията. Поддейност 3.3: Провеждане на обучения „Комуникативни умения на английски език (базов курс)” (ЧЕО-2А). Продължителност: 5 дни, 40 учебни часа. Цели на обучението: • развиване на умения за личностно представяне и представяне на собствената институция - структура, функции, административни услуги; • усвояване на стандартите за делова кореспонденция на английски език и най-често използваните формати на документи; • развиване на умения за използване на специфичен тон, език и стил при водене на кореспонденция на английски език (имейли, писма); • да представи термини и английски наименования на учреждения, органи, длъжности, видове документи и служби в Европейския съюз и Република България. В обучението ще вземат участие 6 служители от дирекцията. Поддейност 3.4: Провеждане на обучения на тема „Английската граматика” (опреснителен курс)” (ЧЕО-3). Продължителност: 5 дни, 40 учебни часа. Цели на обучението: • опресняване, систематизиране и обогатяване на познанията върху английската граматика; • развиване на практически умения за правилно приложение на правилата на английската граматика в устната и писмена комуникация. В обучението ще вземат участие 8 служители от дирекцията. Поддейност 3.5: Провеждане на обучения на тема „Делови умения - участие в работни срещи, дискусии и посещения (на английски език)” (ЧЕО-4). Продължителност: 5 дни, 40 учебни часа. Цели на обучението: • изграждане на умения за подготовка и провеждане на срещи, участие в дискусии и работни посещения; • усвояване на стандартите и развиване на умения за изготвяне и представяне на тема пред аудитория. В обучението ще вземат участие 3 служители от дирекцията. Поддейност 3.6: Провеждане на обучения на тема „Презентационни умения” (на английски език)” (ЧЕО-5). Продължителност: 5 дни, 40 учебни часа. Цели на обучението: • да се усвоят специфични умения при разработването на презентации и представянето на синтезирана информация пред публика; • да се развият практически умения за изказване и представяне на информация, прилагайки техники на работа и поведение. В обучението ще вземат участие 6 служители от дирекцията. Поддейност 3.7: Провеждане на обучения на тема „Английски език за работа с институциите на ЕС” (на английски език)” (ЧЕО-6). Продължителност: 5 дни, 40 учебни часа. Цели на обучението: Формиране на езикови знания и умения за работа с терминологията, свързана с актуални проблеми на ЕС. Затвърждаване на терминологията във вербален и писмен контекст. В обучението ще вземат участие 2 служители от дирекцията. Поддейност 3.8: Провеждане на обучения на тема „Английски за юристи” (ЧЕО-7): Продължителност: 5 дни, 40 учебни часа. Цели на обучението: • разширяване, упражняване и затвърждаване на познанията по английски език в областта на правото и правната лексика; • развиване на уменията за четене, писане, слушане и говорене чрез практикуване на правния език; • полезна подготовка за новия Cambridge International Legal English Certificate. В обучението ще вземат участие 2 служители от дирекцията. Поддейност 3.9: Провеждане на обучения на тема „Разговорен немски език (базов курс) (ЧЕО-8А). Продължителност: 5 дни, 40 учебни часа. Цели на обучението: • да развие комуникативни умения по немски език в административна среда; • да развие езикови умения в конкретни практически ситуации; • да повиши увереността за водене на разговор на немски език в работна административна среда. В обучението ще вземат участие 3 служители от дирекцията. Поддейност 3.10: Провеждане на обучения на тема Проведено обучение „Разговорен немски език (надграждащ курс) (ЧЕО-8Б). Продължителност: 5 дни, 40 учебни часа. Цели на обучението: • да повиши комуникативните умения по немски език в административна среда; • да повиши езиковите умения в конкретни практически ситуации; • да повиши увереността за водене на разговор на немски език в работна административна среда. В обучението ще вземат участие 3 служители от дирекцията. Поддейност 3.11: Провеждане на обучения на тема „Немска граматика” (ЧЕО-10). Продължителност: 5 дни, 40 учебни часа. Цели на обучението: • опресняване, систематизиране и обогатяване на познанията върху немската граматика; • развиване на практически умения за правилно приложение на правилата на немската граматика в устната и писмена комуникация. В обучението ще вземе участие 2 служители от дирекцията. Поддейност 3.12: Провеждане на обучения на тема „Делови умения на немски” (ЧЕО-11). Продължителност: 5 дни, 40 учебни часа. Цели на обучението: • изграждане на умения за подготовка и провеждане на срещи, участие в дискусии и работни посещения; • усвояване на стандартите и развиване на умения за изготвяне и представяне на тема пред аудитория. В обучението ще вземат участие 3 служители от дирекцията.
Д4: Провеждане на специализирани обучения от каталога на ИПА по Е-правителство: изграждане, умения. Дейността ще бъде реализирана от ИПА, след изпращане на заявка, като включва провеждане на следните обучения: Поддейност 4.1: Провеждане на обучения на тема „Е-правителство: успешни практики и предпоставки за развитие” (ИТО-1): Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа. Цел на обучението: да се изградят основни знания за управление и организация на дейността на администрацията, прилагайки нови подходи и решения, базирани на информационните технологии. В обучението ще вземе участие 1 служител от дирекцията. Поддейност 4.2: Провеждане на обучения на тема „Създаване на добре изглеждащи документи с MS WORD” (ИТО 6). Продължителност: 1,5 дни, 12 учебни часа. Цел на обучението: да се представят техники за работа и да се намали времето, необходимо за завършване и оформяне на документи. В обучението ще вземат участие 3 служители от дирекцията. Поддейност 4.3: Провеждане на обучения на тема „Електронни таблици с MS EXCEL - базов курс” (ИТО 8). Продължителност: 3 дни, 18 учебни часа. Цел на обучението: да се придобият знания и умения за проектиране, създаване на електронни таблици и използване на основни функции за анализ на данните. В обучението ще вземат участие 5 служители от дирекцията. Поддейност 4.4: Провеждане на обучения на тема „Електронни таблици с MS EXCEL напреднали” (ИТО-9). Продължителност: 1,5 дни, 12 учебни часа. Цел на обучението: да се придобият знания и умения за използване на функционалните възможности на MS Excel за обработка на данните в таблиците. В обучението ще вземе участие 1 служител от дирекцията. Поддейност 4.5: Провеждане на обучения на тема „Визуализирай идеите си с MS EXCEL” (ИТО 10). Продължителност: 1,5 дни, 12 учебни часа. Цел на обучението: да се овладеят в детайли инструментите за работа с графични обекти В обучението ще вземат участие 7 служители от дирекцията. Поддейност 4.6: Провеждане на обучения на тема „Обмен на данни между MS EXCEL и MS WORD” (ИТО 11). Продължителност: 1,5 дни, 12 учебни часа. Цел на обучението: да се придобие практически опит за едновременното използване на двата продукта. В обучението ще вземат участие 4 служители от дирекцията. Поддейност 4.7: Провеждане на обучения на тема „Функции в MS EXCEL” (ИТО 12). Продължителност: 1,5 дни, 12 учебни часа. Цел на обучението: да се придобие практически опит за вградените в MS Excel функции при решаване на конкретни задачи. В обучението ще вземат участие 7 служители от дирекцията. Поддейност 4.8: Провеждане на обучения на тема „Анализиране на данни с PIVOTTABLE в MS Exsel” (ИТО-13). Продължителност: 1,5 дни, 12 учебни часа. Цел на обучението: да се придобият знания и умения за прилагането на PivotTable и PivotChart анализи при обработването на таблици с данни в Ms Excel. В обучението ще вземат участие 2 служители от дирекцията. Поддейност 4.9: Провеждане на обучения на тема „Работа със списъци и база от данни в MS EXCEL” (ИТО 14). Продължителност: 1,5 дни, 12 учебни часа. Цел на обучението: да се придобият знания и умения за прилагането на Lookup и Database функции при обработването на данни в MS Excel. В обучението ще вземат участие 7 служители от дирекцията. Поддейност 4.10: Провеждане на обучения на тема „MS EXCEL за икономисти” (ИТО 15). Продължителност: 1,5 дни, 12 учебни часа. Цел на обучението: да представи инструменти, използвани за решаването на задачи, възникващи в икономическата сфера. В обучението ще вземат участие 5 служители от дирекцията. Поддейност 4.11: Провеждане на обучения на тема „Хитрости (Tip& Trik) в MS EXCEL” (ИТО 17). Продължителност: 1,5 дни, 12 учебни часа. Цел на обучението: да се представи набор от практически инструменти и техники за анализ, обработка и презентация на данни. В обучението ще вземат участие 7 служители от дирекцията. Поддейност 4.12: Провеждане на обучения на тема „Анализиране на данни, съхранявани в MS EXCEL със средствата на MS ACCESS” (ИТО-18). Продължителност: 1,5 дни, 12 учебни часа. Цел на обучението: да се натрупа опит за обработване и анализиране на данни, съхранявани в MS Excel с помощта на MS Access. В обучението ще вземе участие 1 служител от дирекцията. Поддейност 4.13: Провеждане на обучения на тема „Основни познания за VISUAL BASIC и прилагането им за автоматизиране на задачите в MS EXCEL” (ИТО 19). Продължителност: 3 дни, 18 учебни часа. Цел на обучението: да се изградят знания за програмиране на макроси в MS Excel. В обучението ще вземат участие 3 служители от дирекцията. Поддейност 4.14: Провеждане на обучения на тема „Бази данни с MS ACCESS (начинаещи)” (ИТО 20). Продължителност: 3 дни, 18 учебни часа. Цел на обучението: да се придобият знания и умения за създаване и използване на бази данни със средствата на MS Access. В обучението ще вземат участие 5 служители от дирекцията. Поддейност 4.15: Провеждане на обучения на тема „Бази данни с MS ACCESS (напреднали)” (ИТО 21): Продължителност: 3 дни, 18 учебни часа. Цел на обучението: да се придобият знания и умения за използване на възможностите на MS Access. В обучението ще вземат участие 3 служители от дирекцията.
Д2: Провеждане на обучения от каталога на ИПА, свързани с прилагане на управленски умения. Дейността ще бъде реализирана от ИПА, след изпращане на заявки за обученията, като включва следните поддейности: Поддейност 2.1: Провеждане на обучения „Стратегически мениджмънт в държавната администрация” (УА- 1). В това обучение ще вземат участие 4 служители от дирекция “Контрол” в ЦУ на НАП. Продължителност: 3 дни, 24 учебни часа. Цели на обучението: • да предаде теоретични познания за стратегическия мениджмънт в държавната администрация; • да развие практически умения за разработване, мониторинг и отчетност на стратегически документи; • да представи и разясни методологията за стратегическо планиране в Република България; • да разясни основите на управление на изпълнението в държавната администрация; • да представи същността и практики за мониторинг и оценка на стратегически документи; • да представи етапите на извършване на предварителна оценка на въздействието; • да представи и разясни стандартите за провеждане на обществени консултации и механизмите за координация на органите на изпълнителната власт. Поддейност 2.2: Провеждане на обучения „Управление на електронната администрация. Облачни технологии, архитектури, модели и виртуална среда” (УА- 3). Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа. Цели на обучението: формиране на съвременна управленска култура и придобиване на знания за повишаване на ефективността и ефикасността на електронното управление. В обучението ще вземат участие 3 служители от дирекцията. Поддейност 2.3: Провеждане на обучения „Цифрова демокрация, управление на информационната сигурност. Нанотехнологии и електронна идентичност” (УА- 4). Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа. Цели на обучението: • Придобиване на методически умения за информационна сигурност в центровете за данни, "front" и "back" офиса, прилагайки политики, стандарти и интегрирани модели. • Придобиване на знания и управленски умения за работа в среда на оперативна съвместимост. В обучението ще вземат участие 2 служители от дирекцията.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 27 899 BGN
Общ бюджет: 17 953 BGN
БФП: 17 953 BGN
Общо изплатени средства: 17 953 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 17 953 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 17 953 BGN
17 953 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 260 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 15 260 BGN
15 260 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 693 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 2 693 BGN
2 693 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) Обучени жени
Индикатор 5 (Д) Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: Сформиран екип по проекта
Индикатор 7 (Д) Дейност 1: Изготвени отчети за изпълнението;
Индикатор 8 (Д) Дейност 1: Проведени регулярни работни срещи на екипа
Индикатор 9 (Д) Дейност 1: Проведени обучения
Индикатор 10 (Д) Дейност 1: Общ брой обучени служители
Индикатор 11 (Д) Дейност 2: Брой проведени обучения
Индикатор 12 (Д) Дейност 2: Брой обучени служители
Индикатор 13 (Д) Дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 14 (Д) Дейност 3: Брой проведени обучения
Индикатор 15 (Д) Дейност 3: Брой обучени служители
Индикатор 16 (Д) Дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 17 (Д) Дейност 4: Брой проведени обучения
Индикатор 18 (Д) Дейност 4: Брой обучени служители
Индикатор 19 (Д) Дейност 4: Получени сертификати
Индикатор 20 (Д) Дейност 5: Публикации в печатни медии
Индикатор 21 (Д) Дейност 5: Разпространени брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз