Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0118-C0001
Номер на проект: 13-22-122
Наименование: Повишаване квалификацията и капацитета на служители от НАП, заети с международен обмен на информация в областта на ДДС и Събиране
Бенефициент: Национална агенция за приходите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 12.02.2014
Дата на приключване: 12.11.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на знанията и развитие на уменията на служителите от дирекция „Централно звено за връзка” в НАП за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им
Дейности: Дейност 1: Провеждане на обществени поръчки с цел избор на изпълнител, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането им, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки; Поддейност 1: Подготовка на процедурата за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на Дейност 2 и Дейност 3 по проекта, чрез изготвяне на пълно описание на предмета на обществената поръчка и документация за участие. Поддейност 2: Организиране и провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез назначаване и работа на комисия за разглеждане и оценяване на подадени оферти в процедурите и издаване на решение за избор на изпълнител. Поддейност 3: Подготовка и сключване на договор за възлагане на обществената поръчка с избрания изпълнител.
Дейност 2: Провеждане на специализирано обучение, в областта на актуални проблеми и изменения в данъчното законодателство и практика на българския и Европейски съд; Провеждане на обучение на тема „Актуални проблеми/изменения в данъчното законодателство /ДДС, ППЗДДС, ДОПК/ и практика на българския и Европейски съд. Нови решения на Европейския съд /ECJ/ по данъчни въпроси и тяхното влияние върху нормативната уредба и правоприлагането в България”. В рамките на това обучение, служители от дирекция ЦЗВ ще имат възможност да се запознаят с възникнали изменения в данъчното законодателство и с актуални случаи от съдебната практика в областта на данъците, което ще допринесе за по-качествено и срочно изпълнение на задълженията им и ще подобри ефективността на провежданите от тях обучения на служители от страната. Предвижда се в обучението да вземат участие 10 служители от дирекция „Централно звено за връзка”. Планираната продължителност на посоченото обучение е 5 дни, а мястото на изпълнение извън гр.София, но на територията на Р България. Обучените служители следва да получат сертификати за участие в горепосоченото обучение. Всички разходи за провеждане на обучението, включително разходите за командировки (дневни, пътни, нощувки) на служителите на НАП (в случаите, в които това е приложимо), наем на зала, лекторски възнаграждения, материали за обучение и др., следва да бъдат за сметка на фирмата-изпълнител, която организира и провежда обучението.
Дейност 3: Провеждане на интензивни езикови курсове за повишаване нивото на владеене на английски език на служителите от дирекция ЦЗВ; При реализирането на тази дейност, служители от дирекция „Централно звено за връзка” (ЦЗВ) ще получат интензивна подготовка по английски език .Предвижда се в обучението да вземат участие 8 служители от дирекция „Централно звено за връзка”. Предвид различното ниво на владеене на английски език на служителите, е необходимо всеки един от тях да премине входящ тест за определяне нивото на езика и съответно курса, който ще посещава. Обучението трябва да бъде с продължителност между 2 (два) и 4 (четири) месеца и да се провежда извън работно време.
Дейност 4: Провеждане на обучения от Института по публична администрация (ИПА) за повишаване на практическите умения на служителите от дирекция ЦЗВ Поддейност 1: Провеждане на обучение за усвояване на нови знания и методи за оценка и анализ на извършваната дейност на тема „Вътрешен и външен одит” (ФС-4). Обогатяването на инструментите, които ползват служителите за изпълнение на техните методологични и анализаторски задачи е нужно за повишаване на качеството на цялостната работа. Новите методи и инструменти ще бъдат ползвани при анализа на дейността и при изготвяне на доклади до ръководството и до други звена в Администрацията. В обучението ще участват 8 служители от дирекция „Централно звено за връзка” от НАП. Обучените служители следва да получат удостоверение за участие в горепосоченото обучение. Поддейност 2: Провеждане на обучения за повишаване на компютърните умения на служителите при ползване на информационни системи за анализ на данни:  ИТО-10 Визуализирай идеите си с MS Excel. Цели на обучението: - да се овладеят в детайли инструментите за работа с графични обекти и диаграми в MS Excel. Продължителност: 1,5 дни, 12 учебни часа. В обучението ще участват 8 служители на дирекция „Централно звено за връзка” от НАП.  ИТО-11 Обмен на данни между MS Excel и MS Word. Цели на обучението: - да се придобие практически опит за едновременното използване на двата продукта. Продължителност: 1,5 дни, 12 учебни часа. В обучението ще участват 8 служители от дирекция „Централно звено за връзка” от НАП.  ИТО-12 Функции в MS Excel. Цели на обучението: - да се придобие практически опит от служителите в дирекцията за вградените в MS Excel функции за решаване на конкретни задачи. Продължителност: 1,5 дни, 12 учебни часа. В обучението ще участват 7 служители от дирекция „Централно звено за връзка” от НАП.  ИТО–14 Работа със списъци и база от данни в MS Excel. Цели на обучението: - да се придобият знания и умения за прилагането на Lookup и Database функции при обработване на данни в MS Excel. Продължителност: 1,5 дни, 12 учебни часа. В обучението ще участват 6 служители от дирекция „Централно звено за връзка” от НАП.  ИТО–15 MS Excel за икономисти. Цели на обучението: - да представи инструменти, за решаване на задачи, възникнали при работата на служителите, свързана с обработка на икономическа информация. Продължителност: 1,5 дни, 12 учебни часа. В обучението ще участват 6 служители от дирекция „Централно звено за връзка” от НАП.  ИТО-17 Хитрости (Tip&Trik) в MS Excel. Цели на обучението: - да се представи набор от практически инструменти и техники за обработка и презентация на данни. Продължителност: 1,5 дни, 12 учебни часа. В обучението ще участват 7 служители от дирекция „Централно звено за връзка” от НАП.  ИТО-18 Анализиране на данни, съхранявани в MS Excel със средствата на MS Access. Цели на обучението: - да се натрупа опит за обработване и анализиране на данни, съхранявани в MS Excel с помощта на MS Access. Продължителност: 1,5 дни, 12 учебни часа. В обучението ще участват 7 служители от дирекция „Централно звено за връзка” от НАП.  ИТО–19 Основни познания за VISUAL BASIC и прилагането им за автоматизиране на задачите в MS Excel. Цели на обучението: - да се изградят знания за програмиране на макроси в MS Excel. Продължителност: 3 дни, 18 учебни часа. В обучението ще участват 7 служители от дирекция „Централно звено за връзка” от НАП.  ИТО–20 Бази данни с MS Access (начинаещи) Цели на обучението: - да се придобият знания и умения за създаване и използване на бази данни със средствата на MS Access. Продължителност: 3 дни, 18 учебни часа. В обучението ще участват 6 служители от дирекция „Централно звено за връзка” от НАП. Поддейност 3: Провеждане на обучения за осигуряване на качествен обмен на информация чрез подобряване на езиковите умения на служителите:  ЧЕО-2А Комуникативни умения на английски език (базов курс) Цели на обучението: - развиване на умения за личностно представяне и представяне на собствената институция – структура, функции, административни услуги; - усвояване на стандартите за делова кореспонденция на английски език и най-често използваните формати на документи; - развиване на умения за използване на специфичен тон, език и стил при водене на кореспонденция на английски език (имейли, писма); - да представи термини и английски наименования на учреждения, органи, длъжности, видове документи и служби в Европейския съюз и Република Бълагария Продължителност: 5 дни, 40 учебни часа. В обучението ще участват 5 служители от дирекция „Централно звено за връзка” от НАП.  ЧЕО-3 Английска граматика (опреснителен курс) Цели на обучението: - опресняване, систематизиране и обогатяване на познанията върху английската граматика; - развиване на практически умения за правилно приложение на правилата на английската граматика в устната и писмена комуникация; Продължителност: 5 дни, 40 учебни часа. В обучението ще участват 7 служители от дирекция „Централно звено за връзка” от НАП.  ЧЕО-4 Делови умения – Участие в работни срещи, дискусии и посещения (на английски език) Цели на обучението: - изграждане на умения за подготовка и провеждане на срещи, участие в дискусии и работни посещения ; - усвояване на стандартите и развиване на умения за изготвяне и представяне на тема пред аудитория; Продължителност: 5 дни, 40 учебни часа. В обучението ще участват 4 служители от дирекция „Централно звено за връзка” от НАП.  ЧЕО-5 Презентационни умения (на английски език) Цели на обучението: - да се усвоят специфични умения при разработването на презентации и представянето на синтезирана информация пред публика; - да се развият практически умения за изказване и представяне на информация, прилагайки техники на работа и поведение; Продължителност: 5 дни, 40 учебни часа. В обучението ще участват 10 служители от дирекция „Централно звено за връзка” от НАП.  ЧЕО-6 Английски език за работа с институциите на ЕС Цели на обучението: Формиране на езикови знания и умения за работа с терминологията, свързана с актуални проблеми на ЕС. Затвърждаване на терминологията във вербален и писмен контекст Продължителност: 5 дни, 40 учебни часа. В обучението ще участват 7 служители от дирекция „Централно звено за връзка” от НАП.  ЧЕО-7 Английски за юристи Цели на обучението: - разширяване, упражняване и затвърждаване на познанията по английски език в областта на правото и правната лексика; - развиване на уменията за четене, писане, слушане и говорене чрез практикуване на правния език; - полезна подготовка за новия Cambridge International Legal English Certificate Продължителност: 5 дни, 40 учебни часа. В обучението ще участват 2 служители от дирекция „Централно звено за връзка” от НАП.
Дейност 5: Информация и публичност Поддейност 1: Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, при спазване на изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки. Сключване на договор с избрания изпълнител. Поддейност 2: Осигуряване на информация и публичност. Планират се следните дейности, свързани с осигуряването на информация и публичност на проекта включващо: • Статии в печатни издания - 2 броя публикации в национален ежедневник. • Отпечатване на рекламни материали – 200 брошури. • Рол банер – 1 бр. Освен горепосочените поддейности, екипът на НАП ще предприеме и следните допълнителни действия при осигуряване на информация и публичност на проекта: Създаване на специална Категория в Интернет и Интранет страниците на НАП, където да бъде публикувана информация за напредъка по проекта; На всички обучения ще се обяви, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като използват флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК.
Дейност 6: Организация и управление Дейността включва: • Организиране на цялостното изпълнение на проекта; • Сформиране на екип за организация и управление и изготвяне на подробен план – график за изпълнение на дейностите по проекта; • Организирането и провеждането на процедури за възлагане на обществена поръчка; • Управлението на сключените договори – контрол на изпълнението на дейностите, постигането на резултатите и спазването на сроковете; • Следене на индикаторите за изпълнение на проекта; • Управление на рисковете и разрешаване на възникнали проблеми; • Управление на промените; • Контрол на изпълнението на дейностите за информация и публичност; • Следене за нередности и уведомяване на УО на ОПАК при констатиране.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 54 957 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) Д1: Разработени пълни описания на предмет на обществени поръчки;
Индикатор 5 (Д) Д1: Подготвени документации за участие;
Индикатор 6 (Д) Д1: Проведени процедури за възлагане на обществени поръчки;
Индикатор 7 (Д) Д1: Сключени договори за изпълнение с избраните изпълнители
Индикатор 8 (Д) Д2: проведени обучения
Индикатор 9 (Д) Д2: обучени служители
Индикатор 10 (Д) Д2: изготвени и раздадени комплекта учебни материали
Индикатор 11 (Д) Д3: обучени служители
Индикатор 12 (Д) Д3: изготвени и раздадени комплекта учебни материали
Индикатор 13 (Д) Д4: проведени обучения
Индикатор 14 (Д) Д4: обучени служители
Индикатор 15 (Д) Д4: Получени сертификати
Индикатор 16 (Д) Д5: Подготвено описание на обществената поръчка;
Индикатор 17 (Д) Д5: Подготвена документация за възлагане на обществена поръчка;
Индикатор 18 (Д) Д5: Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка
Индикатор 19 (Д) Д5: Изготвени и публикувани статии в национален ежедневник;
Индикатор 20 (Д) Д5; Изработени и отпечатани иформационни брошури
Индикатор 21 (Д) Д5; Изработен рол банер
Индикатор 22 (Д) Д5: Създадена специална Категория в Интернет и Интранет страниците на НАП
Индикатор 23 (Д) Д6: Проведени регулярни срещи на екипа за организация и управление
Индикатор 24 (Д) Д6: Изготвени доклади за напредъка по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз