Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0121-C0001
Номер на проект: 13-22-125
Наименование: Повишаване квалификацията на служителите на НАП, заети с дейности по управление на риска
Бенефициент: Национална агенция за приходите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 12.02.2014
Дата на приключване: 12.11.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е повишаване на квалификацията на служителите в дирекция „Управление на риска“ за по-ефективно изпълнение на преките им задължения и функции.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление Дейностите по организация и управление на проекта са хоризонтални и ще се изпълняват през целия период на реализиране на проекта. За управление на проекта е предвидено назначаване на Ръководител на проекта, координатор и счетоводител, притежаващи необходимия опит и компетенции, всеки от които има ясно определени функции в процеса на управление. Дейността включва: • Разпределяне на задълженията и отговорностите на екипа. • Изготвяне и приемане на подробен План-график за изпълнение на дейностите. • Регулярно провеждане на работни срещи на екипа. • Създаване и поддържане на система за комуникация, както в екипа по проекта, така и с подизпълнителите. • Уточняване на организацията на работата и начините за съхраняване на документите. • Планиране и организиране на процедури за избор на изпълнители по реда на ЗОП. • Изготвяне на технически и финансови доклади, както и всякаква отчетност във връзка с изпълнение на заложените дейности. *Към проектното предложение са приложени копия на автобиографиите на членовете на екипа.
Дейност 2: Провеждане на специализирано обучение на тема „Разработване и прилагане на Data mining модели в областта на управлението на риска от неспазване на данъчното и осигурителното законодателство“ Обучението е предназначено за служители от дирекция „Управление на риска” на НАП, с опит и задълбочени познания в областта на данъчното и осигурителното законодателство и управлението на риска от неспазване на данъчното и осигурително законодателство. Поради естеството на работата служителите на дирекцията имат опит в обработката на големи обеми данни и прилагането на различни методи на анализ, но познанията им в областта на електронните технологии са ограничени и нямат опит в изготвянето и прилагането на Data mining модели. Очакваме в резултат на обучението, служителите на дирекцията да придобият теоретични и практически познания относно: • Изискванията към данните, използвани в Data mining анализа; • Подготовка на данните за прилагане на Data mining модели; • Теоретични познания, необходими за изготвянето на Data mining модели; • Практически умения в Data mining моделирането, чрез изготвянето на поне един модел за идентифициране на риск от неспазване на данъчното законодателство; Обучението трябва да бъде с продължителност не по-малко от 5 (пет) дни и да се проведе извън границите на гр. София, но на територията на Р България в случай, че избраният изпълнител може да обезпечи технически провеждането на планираното обучение и постигане на заложените резултати. В обучението, планирано в рамките на изпълнение на дейност 2 ще вземат участие 16 служители от дирекция „Управление на риска“ в НАП. Ще бъде избран външен изпълнител по реда на ЗОП, който ще бъде отговорен за изпълнение на тази дейност.
Дейност 3: Провеждане на обучения от каталога на ИПА за 2013г. В рамките на изпълнение на дейност 3, е планирано 16 служителя от дирекция „Управление на риска“ в НАП да премина през 7 обучения от каталога на ИПА за 2013г., както следва: • ЕФ-6 Делова комуникация и етикет. Цели на обучението: - да подпомогне успешното делово общуване на служителите от дирекцията; - да предостави нови знания и умения за прилагане на етичните стандарти при вземане на решения; - да предложи начини за преодоляване на проблемни служебни ситуации; - да запознае служителите на дирекцията с правилата и механизмите на въздействие в деловия етикет и деловото облекло. Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа. • ИТО-10 Визуализирай идеите си с MS Excel. Цели на обучението: - да се овладеят в детайли инструментите за работа с графични обекти и диаграми в MS Excel. Продължителност: 1,5 дни, 12 учебни часа. • ИТО–12 функции в MS Excel. Цели на обучението: - да се придобие практически опит от служителите в дирекцията за вградените в MS Excel функции за решаване на конкретни задачи. Продължителност: 1,5 дни, 12 учебни часа. • ИТО–14 работа със списъци и база от данни в MS Excel. Цели на обучението: - да се придобият знания и умения за прилагането на Lookup и Database функции при обработване на данни в MS Excel. Продължителност: 1,5 дни, 12 учебни часа. • ИТО–15 MS Excel за икономисти. Цели на обучението: - да представи инструменти, за решаване на задачи, възникнали при работата на служителите, свързана с обработка на икономическа информация. Продължителност: 1,5 дни, 12 учебни часа. • ИТО-17 Хитрости (Tip&Trik) в MS Excel. Цели на обучението: - да се представи набор от практически инструменти и техники за обработка и презентация на данни. Продължителност: 1,5 дни, 12 учебни часа. • ИТО–19 Основни познания за VISUAL BASIC и прилагането им за автоматизиране на задачите в MS Excel. Цели на обучението: - да се изградят знания за програмиране на макроси в MS Excel. Продължителност: 3 дни, 18 учебни часа. За целта ще бъде изпратена заявка за участие към ИПА, попълнена по образец на института. Участниците ще бъдат групирани и разпределени съгласно възможностите на ИПА, като те ще посочат възможностите за дата, място на провеждане и начален час за всяко от планираните обучения.
Дейност 4: Информация и публичност С цел достигане до максимална публичност и информираност за проекта, в настоящата дейност са предвидени следните мерки, които ще бъдат изпълнени: • Статии в печатни издания - 2 броя публикации в национален ежедневник. • Отпечатване на рекламни материали – 200 брошури. • Рол банер – 1 брой. Екипът по проекта ще организира избора на изпълнител за тази дейност, при спазване на действащото законодателство в областта на обществените поръчки (ЗОП).
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 763 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени
Индикатор 5 (Д) Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: Сформиран екип по проекта
Индикатор 7 (Д) Дейност 1: Изготвени отчети за изпълнението
Индикатор 8 (Д) Дейност 1: Проведени регулярни работни срещи на екипа
Индикатор 9 (Д) Дейност 1: Проведени обучения
Индикатор 10 (Д) Дейност 1: Общ брой бучени служители
Индикатор 11 (Д) Дейност 2: Брой проведени обучения
Индикатор 12 (Д) Дейност 2: Брой обучени служители
Индикатор 13 (Д) Дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 14 (Д) Дейност 3: Брой проведени обучения
Индикатор 15 (Д) Дейност 3: Брой обучени служители
Индикатор 16 (Д) Дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 17 (Д) Дейност 4: Публикации в печатни медии
Индикатор 18 (Д) Дейност 4: Разпространени брошури
Индикатор 19 (Д) Дейност 4: Банери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз