Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.04-0029-C0001
Номер на проект: 13-32-30
Наименование: „Развитие и усъвършенстване на национална информационна система „Интрастат“
Бенефициент: Национална агенция за приходите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 15.11.2013
Начална дата: 12.02.2014
Дата на приключване: 12.08.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране и надграждане на националната информационна система „Интрастат”, с оглед осигуряване на по-ефективното и по-пълноценното й функциониране;
Дейности: По дейност 1: Провеждане на обществена поръчка с цел избор на изпълнител, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането й, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки; • Разработено пълно описание на предмет на обществена поръчка и документация за участие; • Проведена процедура, съобразно ЗОП за възлагане на обществена поръчка; • Сключен договор за изпълнение с избрания изпълнител.
По дейност 2: Разработване на софтуерен продукт - Модул за Статистически Контрол (МСК) към съществуващата ИС “Интрастат”; • Изготвен доклад от извършения бизнес анализ; • Изготвена детайлизирана техническа и функционална спецификация на МСК към ИС „Интрастат”; • Разработен дизайн на МСК към ИС „Интрастат”; • Разработено софтуерно приложение; • Прието от Възложителя софтуерно приложение в готовност за опитна експлоатация; • Изготвена документация за софтуерното приложение; • Обучени 8 служители за работа със софтуерното; приложение; • Реално внедрено софтуерно приложение
По дейност 3: Разработване и внедряване на софтуерен продукт – „Модул за анализи“ (МА) към съществуващата ИС „Интрастат” • Изготвен доклад от извършения бизнес анализ; • Изготвена детайлизирана техническа и функционална спецификация на МА към ИС „Интрастат”; • Разработен дизайн на МА към ИС „Интрастат”; • Разработено софтуерно приложение; • Прието от Възложителя софтуерно приложение в готовност за опитна експлоатация.; • Изготвена документация за софтуерното приложение; • Обучени 8 служители за работа със софтуерното приложение; • Реално внедрено софтуерно приложение
По дейност 4:Разработване на унифициран модел и пакет от софтуерни приложения за описание и обмен на „структурирани данни“ във връзка със система „Интрастат” • Разработен унифициран модел за описание на „контейнери“ за структурирани данни и система от „съобщения“ („пликове“ с данни и метаданни) за обмен на файлове с такива данни; • Изготвени описания на «контейнери» и «съобщения» за обмен на структурирани данни между „предоставители на статистическа информация“ (ПСИ) – в случая Интрастат оператори“, и „Национален събиращ орган“(НСО), в случая Дирекция „Интрастат“ при ЦУ на НАП; • Разработен референтен модел за извличане на данни от потребителски бази данни и създаване на файлове за обмен на структурирани данни в текстови/XML формат, както и обратно въвеждане на такива данни в БД; • Разработен проект на пакет от софтуерни приложения („реферертна инфраструктура“) за обмен на структурирани данни; • Разработен пакет от софтуерни приложения; • Приет от Възложителя пакет от софтуерни приложения в готовност за опитна експлоатация; • Разработена техническа и експлоатационна документация на пакета от софтуерни приложения; • Обучени 8 служители за работа с пакета от софтуерни приложения; • Реално внедрен пакет от софтуерни приложения
По дейност 5: Дейности за информация и публичност • Подготвена документация за възлагане на обществена поръчка, проведена процедура за възлагане на обществена поръчка и сключен договор с избрания изпълнител; • Организирана пресконференция при стартиране на проекта; • Организирана пресконференция при приключване на проекта; • Публикувано прессъобщение в началото на проекта; • Публикувано прессъобщение в края на проекта; • Изработен рекламен банер; • Създадена специална категория на проекта в Интернет и Интранет страниците на НАП;
По дейност 6: Независим финансов одит; • Подготвена документация за възлагане на обществена поръчка, проведена процедура за възлагане на обществена поръчка и сключен договор с избрания изпълнител; • Изготвен междинен одитен доклад ; • Изготвен заключителен одитен доклад
По дейност 7: Организация и управление на проекта; • Изготвена Заповед за организация и управление на проекта; • Изготвен подробен план за изпълнението на проекта; • Изготвени и подадени до УО на ОПАК технически доклади във връзка с изпълнението на проекта; • Постигнати индикаторите за изпълнение на проекта; • Адекватно и навременно управлявани рискове, проблеми и промени;
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 389 582 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 77 916 BGN
2015 - 77 916 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 66 229 BGN
2015 - 66 229 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 687 BGN
2015 - 11 687 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) По дейност 1 - Разработено пълно описание на предмет на обществена поръчка
Индикатор 3 (Д) По дейност 1 - Подготвена документация за участие
Индикатор 4 (Д) По дейност 1 - Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Сключен договор за изпълнение с избрания изпълнител
Индикатор 6 (Д) По дейност 2 - Доклад от извършен бизнес анализ
Индикатор 7 (Д) По дейност 2 - Детайлизирана функционална спецификация на МСК към ИС „Интрастат”
Индикатор 8 (Д) По дейност 2 - Детайлнзирана техническа спецификация на МСК към ИС „Интрастат”
Индикатор 9 (Д) По дейност 2 - Изготвено. становище за съответствие. и приложимост
Индикатор 10 (Д) По дейност 2 - Дизайн на МСК към ИС „Интрастат”
Индикатор 11 (Д) По дейност 2 - Разработено софтуерно приложение
Индикатор 12 (Д) По дейност 2 - Изготвено. становище за съответствие. и приложимост.
Индикатор 13 (Д) По дейност 2 - Изготвен Доклад с констатирани проблеми при тестването на функционалностите и препоръки за отстраняването им;
Индикатор 14 (Д) По дейност 2 - Получен 1 бр. програмен код (Source code) на системата на технически носител
Индикатор 15 (Д) По дейност 2 - Изготвено становище за цялостното съответствие на тестовете по заложените изисквания от НАП;
Индикатор 16 (Д) По дейност 2 - Разработено пълно описание на база данни на МСК
Индикатор 17 (Д) По дейност 2 - Разработено ръководство за работа с МСК и поддръжка
Индикатор 18 (Д) По дейност 2 - Изготвено становище за съответствие. и приложимост
Индикатор 19 (Д) По дейност 2 - Брой обучени служители
Индикатор 20 (Д) По дейност 2 - Реално внедрено софтуерно приложение
Индикатор 21 (Д) По дейност 3 - Доклад от извърщен бизнес анализ
Индикатор 22 (Д) По дейност 3 - Детайлизирана функционална спецификация на МА към ИС „Интрастат”
Индикатор 23 (Д) По дейност 3 - Детайлнзирана техническа спецификация на МА към ИС „Интрастат”
Индикатор 24 (Д) По дейност 3 - Изготвено. становище за съответствие. и приложимост
Индикатор 25 (Д) По дейност 3 - Дизайн на МА към ИС „Интрастат”
Индикатор 26 (Д) По дейност 3 - Разработено софтуерно приложение
Индикатор 27 (Д) По дейност 3 - Изготвено. становище за съответствие. и приложимост../
Индикатор 28 (Д) По дейност 3 - Изготвен Доклад с констатирани проблеми при тестването на функционалностите и препоръки за отстраняването им;
Индикатор 29 (Д) По дейност 3 - Получен 1 бр. програмен код (Source code) на системата на технически носител
Индикатор 30 (Д) По дейност 3 - Изготвено становище за цялостното съответствие на тестовете по заложените изисквания от НАП;
Индикатор 31 (Д) По дейност 3 - Разработено пълно описание на база данни на МА
Индикатор 32 (Д) По дейност 3 - Разработено ръководство за работа с МА и поддръжка
Индикатор 33 (Д) По дейност 3 - Изготвено становище за съответствие. и приложимост
Индикатор 34 (Д) По дейност 3 - Брой обучени служители
Индикатор 35 (Д) По дейност 3 - Реално внедрено софтуерно приложение
Индикатор 36 (Д) По дейност 4 - Разработен унифициран модел за описание на „контейнери“ за структурирани данни и система от „съобщения“ („пликове“ с данни и метаданни) за обмен на файлове с такива данни
Индикатор 37 (Д) По дейност 4 - Изготвени описания на «контейнери» и «съобщения» за обмен на структурирани данни между „предоставители на статистическа информация“ (ПСИ) – в случая Интрастат оператори“, и „национален събиращ орган“(НСО), в случая Дирекция „Интрастат“
Индикатор 38 (Д) По дейност 4 - Изготвено становище за съответствие и приложимост
Индикатор 39 (Д) По дейност 4 - Разработен и референтен модел за автоматизирано извличане на данни от бази данни и създаване на файлове за обмен на структурирани данни в текстови формат както и обратно въвеждане на такива данни в БД
Индикатор 40 (Д) По дейност 4 - Разработен проект на пакет от софтуерни приложения („реферертна инфраструктура“) за обмен на структурирани данни
Индикатор 41 (Д) По дейност 4 - Изготвено становище за съответствие и приложимост...
Индикатор 42 (Д) По дейност 4 - Разработен пакет от. софтуерни приложения
Индикатор 43 (Д) По дейност 4 - Изготвено. становище за съответствие. и приложимост
Индикатор 44 (Д) По дейност 4 - Изготвен Доклад с констатирани проблеми при тестването на функционалностите и препоръки за отстраняването им;
Индикатор 45 (Д) По дейност 4 - Получен 1 бр. програмен код (Source code) на технически носител
Индикатор 46 (Д) По дейност 4 - Изготвено становище за цялостното съответствие на тестовете по заложените изисквания от НАП;
Индикатор 47 (Д) По дейност 4 - Описание на софтуерните приложения за обмен на структурирани данни
Индикатор 48 (Д) По дейност 4 - Наръчник на потребителите
Индикатор 49 (Д) По дейност 4 - Изготвено становище за съответствие. и приложимост
Индикатор 50 (Д) По дейност 4 - Обучени служители
Индикатор 51 (Д) По дейност 4 - Внедрен пакет от софтуерни приложения
Индикатор 52 (Д) По дейност 5 - Подготвена документация за възлагане на обществена поръчка
Индикатор 53 (Д) По дейност 5 - Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка
Индикатор 54 (Д) По дейност 5 - Сключен договор с избрания изпълнител
Индикатор 55 (Д) По дейност 5 - Организирана пресконференция при стартиране на проекта;
Индикатор 56 (Д) По дейност 5 - Организирана пресконференция при приключване на проекта
Индикатор 57 (Д) По дейност 5 - Публикувано прессъобщение в началото на проекта
Индикатор 58 (Д) По дейност 5 - Публикувано 1 прессъобщение в края на проекта;
Индикатор 59 (Д) По дейност 5 - Бр. изработени реклмни банери
Индикатор 60 (Д) По дейност 5 - Бр. създадени категории на проекта в Интернет и Интранет
Индикатор 61 (Д) По дейност 6 - Подготвена документация за възлагане на обществена поръчка;
Индикатор 62 (Д) По дейност 6 - Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка
Индикатор 63 (Д) По дейност 6 - Сключен договор с избрания изпълнител
Индикатор 64 (Д) По дейност 6 - Бр. изготвени междинни одитни доклади;
Индикатор 65 (Д) По дейност 6 - Бр. изготвени заключителен одитен доклади
Индикатор 66 (Д) По дейност 7 - Изготвена Заповед за организация и управление на проекта
Индикатор 67 (Д) По дейност 7 - Изготвен подробен план за изпълнението на проекта;
Индикатор 68 (Д) По дейност 7 - Изготвени и подадени до УО на ОПАК минимум технически доклади
Индикатор 69 (Д) По дейност 7 - Приключили дейности в рамките на предвидените в Договора с УО на ОПАК срокове;
Индикатор 70 (Д) По дейност 7 - Постигнати резултати по проекта.
Индикатор 71 (Д) По дейност 7 - Постигнати индикатори за изпълнение на проекта.
Индикатор 72 (Д) По дейност 7 - Изготвен и Риск регистър по проекта;
Индикатор 73 (Д) По дейност 7 - Проведени ежемесечни срещи на екипа по организация и управление


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз