Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0119-C0001
Номер на проект: 13-22-123
Наименование: Повишаване на знанията и уменията на служителите от функция „Продажби“ в НАП, във връзка с изпълнение на служебните им задължения.
Бенефициент: Национална агенция за приходите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 12.02.2014
Дата на приключване: 12.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на административния капацитет на НАП чрез подобряване на знанията и уменията на служители от функция „Продажби”.
Дейности: Дейност 1: Провеждане на обществена поръчка с цел избор на изпълнител, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането й, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки. Поддейност 1: Подготовка на процедурата за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на Дейност 2 по проекта, чрез изготвяне на пълно описание на предмета на обществената поръчка и документация за участие. Поддейност 2: Организиране и провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез назначаване и работа на комисия за разглеждане и оценяване на подадени оферти в процедурите и издаване на решение за избор на изпълнител. Поддейност 3: Подготовка и сключване на договор за възлагане на обществената поръчка с избрания изпълнител.
Дейност 2: Провеждане на обучения относно реализация на конфискувани/отнети/ изоставени в полза на държавата благородни метали, скъпоценни камъни и/или изделия със и от тях. Поддейност 1: Провеждане на обучение на тема „Реализация на конфискувани/отнети/ изоставени в полза на държавата благородни метали и/или изделия със и от тях.” Обучението ще запознае участниците със специфики при транспортиране, съхранение, идентифициране, окачествяване, методи за експертиза и оценка на благородни метали, както и приложимата нормативна уредба, източници на информация и методики. Участниците ще придобият знания относно общи понятия и нормативна уредба в областта; принципи и практики в търговията с благородин метали; принципи и практики в търговията с нумизматични артикули, както и с бижутерийни такива. Предвижда се обучението да бъде с продължителност 16 астрономически часа, минимум два работни дни. В обучението ще вземат участие 42 (четиридесет и двама) служители на НАП от функция „Продажби” от териториалните подразделения на НАП от цялата страната, както следва: 20 (двадесет) служители от гр. София; 6 (шест) служители от гр. Пловдив; 4 (четири) служители от гр. Бургас; 7 (седем) служители от град Варна; 5 (пет) служители от гр. Велико Търново. Предвижда се обучението да се проведе извън столицата с оглед улесняване придвижването на служителите от функцията от страната. Поддейност 2: Провеждане на обучение на тема „Реализация на конфискувани/отнети/ изоставени в полза на държавата скъпоценни камъни и/или изделия със и от тях.” Обучението ще запознае участниците със стойностните характеристики на скъпоценните камъни, методи за ценообразуване и окачествяване, документи касаещи единични камъни и лотове, както и приложима нормативна уредба, източници на информация и методики. Служителите, които ще преминат курса на обучение ще получат знания за основните разлики между естествените и синтетични камъни, видове имитации, основни принципи на диагностиката на скъпоценните камъни, както и за достъпни методи за диагностика на неекспертно ниво. Предвижда се обучението да бъде с продължителност 16 астрономически часа, минимум два работни дни. В обучението ще вземат участие 42 служители на НАП от функция „Продажби” от териториалните подразделения на НАП от цялата страната, както следва: 20 (двадесет) служители от гр. София; 6 (шест) служители от гр. Пловдив; 4 (четири) служители от гр. Бургас; 7 (седем) служители от град Варна; 5 (пет) служители от гр. Велико Търново. Предвижда се обучението да се проведе извън столицата с оглед улесняване придвижването на служителите от функцията от страната.
Дейност 3: Провеждане на специализирано обучение от ИПА за служители от функция „Продажби” в НАП. Поддейност 1: Провеждане на курс по управление на собсвеността (ФС-6) Курсът ще се проведе в рамките на 2 дни, 16 учебни часа, предназначен за служители на експертни и ръководни длъжности в централни и териториални администрации, ангажирани с управлението и разпореждането с държавна и общинска собственост. В обучението ще вземат участие 11 (единадесет) служители от функция „Продажби” в НАП. Обучението за управление на собсвеността ще запознае участниците с правна рамка и режим на управление на собствеността (ЗС, ЗДС, ЗОС, ТЗ), както и отнасяне на собствеността към други закони (ЗУТ, ЗПСПК, ЗК), възможности и алтернативи за ефективно управление. Цели се провеждането на една дискусия по практически проблеми на разпореждане с държавни и общински активи и начини на взаимодействие с органите, имащи конкретни правомощия по управление на собствеността . Поддейност 2: Провеждане на курс елекронни таблици с MS Excel (напреднали) (ИТО-9). Курсът ще се проведе в рамките на 1,5 дни, 12 учебни часа, предназначен за служители използващи MS Excel и нуждаещи се от разширяване на знанията и уменията си за работа с продукта. В обучението ще вземат участие 12 (дванадесет) служители от функция „Продажби” в НАП. Участниците в обучението ще подобрят и надградят знанията и уменията си по отношение на управление на работни листове, усъвършенстване на техниката за писане на формули, потребителски формати и условно форматиране, защита на клетки и работни листове, групиране и консолидиране на отчети, използване на филтър за анализ на данни и др.
Дейност 4: Дейности за информация и публичност. Поддейност 1: Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, при спазване на изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки. Сключване на договор с избрания изпълнител. Поддейност 2: Осигуряване на информация и публичност. Планират се следните дейности, свързани с осигуряването на информация и публичност на проекта включващи: Разработване и отпечатване на информационни брошури по проекта – 200 броя; Публикуване на статии в печатно издание – 2 бр; Изготвяне на рол банер- 1 бр.; Освен горепосочените поддейности, екипът на НАП ще предприеме и следните допълнителни действия при осигуряване на информация и публичност на проекта: Създаване на специална Категория в Интернет и Интранет страниците на НАП, където да бъде публикувана информация за напредъка по проекта; На всички обучения ще се обяви, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като използват флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК.
Дейност 5: Дейности за организация и управление на проекта. Дейността включва: • Организиране на цялостното изпълнение на проекта; • Сформиране на екип за организация и управление и изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на проекта; • Организирането и провеждането на процедури за възлагане на обществена поръчка; • Управлението на сключените договори – контрол на изпълнението на дейностите, постигането на резултатите и спазването на сроковете; • Следене на индикаторите за изпълнение на проекта; • Управление на рисковете и разрешаване на възникнали проблеми; • Управление на промените; • Контрол на изпълнението на дейностите за информация и публичност; • Следене за нередности и уведомяване на УО на ОПАК при констатиране.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Импресс Консултинг
"Макс Импекс"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 72 850 BGN
Общ бюджет: 39 274 BGN
БФП: 39 274 BGN
Общо изплатени средства: 39 274 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 39 274 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 570 BGN
2015 24 704 BGN
39 274 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 33 383 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 385 BGN
2015 20 999 BGN
33 383 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 891 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 186 BGN
2015 3 706 BGN
5 891 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) Дейност 1: Разработено пълно описание на предмет на обществена поръчка;
Индикатор 5 (Д) Дейност 1: Подготвена документация за участие;
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка
Индикатор 7 (Д) Дейност 1: Сключен договор за изпълнение с избрания изпълнител.
Индикатор 8 (Д) Дейност 2: Проведено. обучение обучение на тема за реализация на конфискувани/отнети/ изоставени в полза на държавата благородни метали и /или изделия със и от тях.”
Индикатор 9 (Д) Дейност 2: Брой обучени служители
Индикатор 10 (Д) Дейност 2: Проведено обучение за реализация на конфискувани/отнети/ изоставени в полза на държавата скъпоценни камъни и /или изделия със и от тях.”
Индикатор 11 (Д) Дейност 2: Брой обучени служители
Индикатор 12 (Д) Дейност 3: Проведен обучителен курс по управление на собствеността
Индикатор 13 (Д) Дейност 3: Брой обучени служители
Индикатор 14 (Д) Дейност 3: Проведен обучителен курс за елекронни таблици с MS Excel (напреднали)
Индикатор 15 (Д) Дейност 3: Брой обучени служители
Индикатор 16 (Д) Дейност 4: Подготвено описание на обществената поръчка;
Индикатор 17 (Д) Дейност 4: Подготвена документация за възлагане на обществена поръчка;
Индикатор 18 (Д) Дейност 4: Проведена процедура за възлагане на обществена
Индикатор 19 (Д) Дейност 4: Изработени информационни брошури
Индикатор 20 (Д) Дейност 4: Публикувани статии в печатно издание
Индикатор 21 (Д) Дейност 4: Изготвен рол банер
Индикатор 22 (Д) Дейност 4: Създадена специална Категория в Интернет и Интранет страниците на НАП
Индикатор 23 (Д) Дейност 5: Изпълнени дейности по проекта в рамките на предвидения график; Постигнати резултати в предвидените срокове.;
Индикатор 24 (Д) Дейност 5: Постигнати индикаторите за изпълнение на проекта;
Индикатор 25 (Д) Дейност 5: Изготвен риск регистър
Индикатор 26 (Д) Дейност 5: Ежемесечна актуализация на риск регистър


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз