Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.04-0013-C0001
Номер на проект: 13-32-13
Наименование: Усъвършенстване и разширяване на електронните услуги, предоставяни на бизнеса и гражданите от Комисията за защита на личните данни и интегрирането им с Единния портал за достъп до електронни административни услуги
Бенефициент: Комисия за защита на личните данни
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 15.11.2013
Начална дата: 11.02.2014
Дата на приключване: 27.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на административното обслужване на бизнеса и гражданите от страна на Комисия за защита на личните данни, чрез разширяване на предлаганите електронни услуги, оптимизиране на съществуващите и интегрирането им с Единния портал за достъп до електронни административни услуги.
Дейности: Дейност 4 „Информация и публичност“
Дейност 2 „Разработване на инструментариум за извършване на оценка на нивото на въздействие, определяне на мерките за защита на личните данни от АЛД и за извършване на инспекции от КЗЛД“
Дейност 3 „Разработване и внедряване на нови и осъвременени функционалности на еРАЛД“
Дейност 5 „Одит на проекта”
Дейност 1 „Организация и управление на проекта“
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 391 089 BGN
Общ бюджет: 335 257 BGN
БФП: 335 257 BGN
Общо изплатени средства: 335 103 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 335 257 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 78 200 BGN
2015 256 903 BGN
335 103 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 284 969 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 66 470 BGN
2015 218 368 BGN
284 838 BGN
В т.ч. Национално финансиране 50 289 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 730 BGN
2015 38 535 BGN
50 265 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 Брой внедрени нови модули
Индикатор 3 Брой проведени съпътстващи обучения
Индикатор 4 Брой обучени служители
Индикатор 5 (Д) Сключени договори с членовете на екипа за управление
Индикатор 6 (Д) Разработена документация за избор на изпълнител
Индикатор 7 (Д) Сключен договор с изпълнител
Индикатор 8 (Д) Разработени и апробирани въпросници за извършване на оценка на нивото на въздействие
Индикатор 9 (Д) Разработени и апробирани въпросници за извършване на инспекции
Индикатор 10 (Д) 3 Разработена документация за избор на изпълнител
Индикатор 11 (Д) 3 Сключен договор с изпълнител
Индикатор 12 (Д) 3 Изготвена документация на системата
Индикатор 13 (Д) 3 Внедрени нови модули на системата
Индикатор 14 (Д) 3 Усъвършенствани функционалности на системата
Индикатор 15 (Д) 3 Проведени съпътстващи обучения
Индикатор 16 (Д) Обучен персонал
Индикатор 17 (Д) Изготвени помощни материали за работа със системата
Индикатор 18 (Д) 4 Разработена документация за избор на изпълнител
Индикатор 19 (Д) 4 Сключен договор с изпълнител
Индикатор 20 (Д) Проведени пресконференции Изготвена дипляна
Индикатор 21 (Д) Изготвени тетрадки-пад
Индикатор 22 (Д) Изготвени папки
Индикатор 23 (Д) Изготвени химикалки
Индикатор 24 (Д) Изготвени визитници
Индикатор 25 (Д) Изготвени flash-памети
Индикатор 26 (Д) Изработен видеоклип
Индикатор 27 (Д) Изработена разяснителна табела
Индикатор 28 (Д) Изработен банер
Индикатор 29 (Д) Публикувани платени карета в национални печатни медии
Индикатор 30 (Д) 4 Публикувани платени карета в национални печатни медии
Индикатор 31 (Д) 4 Платени публикации в национални печатни медии
Индикатор 32 (Д) 5 Сключен договор с изпълнител
Индикатор 33 (Д) Изготвен одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз