Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0146-C0001
Номер на проект: ESF-2102-08-16001
Наименование: Повишаване на производителността и адаптивността чрез квалификация и преквалификация на заетите в гр. Дупница
Бенефициент: "ПЛАМ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.12.2008
Начална дата: 27.01.2009
Дата на приключване: 27.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на производителността на труда и конкурентоспособността на предприятията в град Дупница и региона и гр.Севлиево посредством обучение на заетите лица и насърчаване инвестирането в развитието на човешките ресурси.
Дейности: Система за организация и изпълнение на проекта -Формиране на екип за изпълнение на проекта -Запознаване на екипа с дейностите по проекта. -Определяне на отговорностите на всеки член от проекта. -Провеждане на регулярни срещи с екипа по проекта
Анализ на бенефициентите и разработване на план за разпределяне на лицата в различни групи според спецификата на обучението и степента анализ на потребностите на конкретните бенефициенти и ще се изработи план за разпределение по групи на обучаемите лица
Извършване на обучението придобиване или повишаване на професионалната квалификация квалификационни обучения за заети лица микро и малки предприятия в община Дупница и гр.Севлиево
Дейност4-Подготовка и изпълнение -Издаване на сертификати Всички положили изпит и завършили успешно проведените обучения ще получат сертификати от водещата организация
Дейност 5 -фаза 1 Визуализация на проекта Визуализация на проекта –брошури и листовки, табла за визуализация на проекта и семинар в град Дупница
Оперативно и финансово управление Оперативната дейност по финансовото управление на разходите по проекта и изготвянето на документите ще е ежемесечна
Одит Съгласно изискванията на Договарящия орган, разходите по проекта ще бъдат одитирани от лицензиран експерт – счетоводител.
Дейност 5 - фаза 2 Визуализация по проекта Визуализация на проекта –брошури и листовки, табла за визуализация на проекта и семинар в град Дупница
Дейност 5 -Фаза 3 Визуализация по проекта Визуализация на проекта –брошури и листовки, табла за визуализация на проекта и семинар в град Дупница
Дейност 5 -фаза 4Визуализация по проекта Визуализация на проекта –брошури и листовки, табла за визуализация на проекта и семинар в град Дупница
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 239 496 BGN
Общ бюджет: 201 484 BGN
БФП: 201 484 BGN
Общо изплатени средства: 201 483 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 201 484 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 7 431 BGN
2010 194 052 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
201 483 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 171 261 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 6 316 BGN
2010 164 944 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
171 260 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 223 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 115 BGN
2010 29 108 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 222 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 3 запазване на заетостта за 1 година след приключване на проектните дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз