Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0255-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване енергийната ефективност във фирма "СЛАВ-ВЕРИГИ" ООД след провеждане на енергиен одит
Бенефициент: „СЛАВ - ВЕРИГИ” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.01.2014
Начална дата: 04.02.2014
Дата на приключване: 04.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Подобряване енергийната ефективност във фирма "СЛАВ-ВЕРИГИ" ООД след провеждане на енергиен одит
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Стартиране на договори с доставчици -
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини, оборудване, съоръжения и извършване на строително монтажни работи
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Визуализация
Дейност 4: Разходи за извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 107 329 BGN
Общ бюджет: 214 658 BGN
БФП: 107 329 BGN
Общо изплатени средства: 107 329 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 107 329 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 107 329 BGN
2015 0 BGN
107 329 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 91 230 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 91 230 BGN
2015 0 BGN
91 230 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 099 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 099 BGN
2015 0 BGN
16 099 BGN
Финансиране от бенефициента 107 329 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Стартиране на договори с доставчици - Сключени договори за доставка
Индикатор 7 (Д) Закупени, доставени, монтирани и в експлоатация машини, оборудване, съоръжения и извършени строително монтажни работи
Индикатор 8 (Д) Визуализация - Цветни стикери, информационно табло – осигурени за сметка на бенефициента без провеждане на процедура
Индикатор 9 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия (%)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз