Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0245-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за кариера "Кралево""
Бенефициент: "Винс ин Хок" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.01.2014
Начална дата: 04.02.2014
Дата на приключване: 04.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
Описание
Описание на проекта: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за кариера "Кралево""
Дейности: Дейност 1: Визуализация на проекта
Дейност 2: Доставка на ДМА – енергийно ефективно оборудване
Дейност 3: Доставка на ДМА – производствено оборудване
Дейност 4: Извършване на финансов одит на проекта
Дейност 6: Отчитане на проекта
Дейност 5: Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 988 483 BGN
Общ бюджет: 3 976 965 BGN
БФП: 1 988 483 BGN
Общо изплатени средства: 1 988 483 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 988 483 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 988 483 BGN
1 988 483 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 690 210 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 690 210 BGN
1 690 210 BGN
В т.ч. Национално финансиране 298 272 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 298 272 BGN
298 272 BGN
Финансиране от бенефициента 1 988 483 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Мобилна челюстна трошачка (МЧТ)
Индикатор 8 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Модулна инсталация за вторично трошене - ТПИ за вторично трошене
Индикатор 9 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Тежки уплътнителни, вибрационни машини – ВАЛЯЦИ
Индикатор 10 (Д) Енергийни спестявания вследствие на Закупуване и монтаж слънчева инсталация
Индикатор 11 (Д) Закупени по проекта и въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 12 (Д) Реализирани проекти
Индикатор 13 (Д) Създадени инвестиции (лева) (брутни инвестиции, направени от подкрепеното предприятие)
Индикатор 14 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз