Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0230-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Шивашки цех за спално бельо в гр. Дупница
Бенефициент: "МОНИ ТЕКС 66" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.01.2014
Начална дата: 04.02.2014
Дата на приключване: 04.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Шивашки цех за спално бельо в гр. Дупница
Дейности: Дейност 1: Визуализация на проекта
Дейност 2: Изпълнение на СМР – инвестиции в намаляване енергоемкостта на сградния фонд
Дейност 3: Доставка на ДМА – енергийно ефективно оборудване
Дейност 4: Доставка на ДМА – производствено оборудване
Дейност 5: Отчитане на проекта
Разходи за извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 238 625 BGN
Общ бюджет: 476 754 BGN
БФП: 238 377 BGN
Общо изплатени средства: 238 377 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 238 377 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 155 106 BGN
2015 83 270 BGN
238 377 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 202 620 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 131 840 BGN
2015 70 780 BGN
202 620 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 757 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 23 266 BGN
2015 12 491 BGN
35 757 BGN
Финансиране от бенефициента 238 625 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на десет броя енергийноефективни, шевни, едноиглови машини за среднотежки материали.
Индикатор 8 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на новa, енергийноефективнa, илична шевнa машина за ушиване на прав илик.
Индикатор 9 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на новa по-производителна и енергийноефективнa копчешиеща машина.
Индикатор 10 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на новa, по-производителна и енергийноефективнa машина за капитониране на шалтета и завивки
Индикатор 11 (Д) Енергийни спестявания вследствие на СМР: Топлинно изолиране на външните стени
Индикатор 12 (Д) Енергийни спестявания вследствие на СМР: Топлинно изолиране на покрив
Индикатор 13 (Д) Енергийни спестявания вследствие на СМР: Подмяна на част от дограмата
Индикатор 14 (Д) Енергийни спестявания вследствие на изграждане на соларна инсталация със слънчеви колектори за осигуряване на нуждите от БГВ.
Индикатор 15 (Д) Закупени по проекта и въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 16 (Д) Инвестиции в енергоемкостта на сградния фонд
Индикатор 17 (Д) Реализирани проекти
Индикатор 18 (Д) Закупени информационни материали –стикери и табели
Индикатор 19 (Д) Създадени инвестиции
Индикатор 20 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз