Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.04-0015-C0001
Номер на проект: 13-32-15
Наименование: ePORT - създаване на уеб-базиран документен портал на Министерството на образованието и науката за прозрачно и ефективно обслужване на граждани и бизнес
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 15.11.2013
Начална дата: 29.01.2014
Дата на приключване: 29.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта Цялостното протичане на проекта се ръководи от екип за управление, съставен от служители с богат професионален опит и множество реализирани подобни проекти. Управлението включва координация и ръководство на проекта през цялото му времетраене, изготвяне на технически задания и провеждане на обществени поръчки до крайната им фаза, включително проследяване на резултатите, мониторинг и заключителен отчет за целия проект. Управлението на проекта също включва и изготвянето на всички междинни отчети, извършване на плащания и водене на документация по проекта.
Дейност 2. Анализ, оценка и структуриране на наличните и необходими административни услуги, предоставяни от МОН по електронен път Дейността се състои в идентифициране, оценка и изготвяне на предложение за включване на налични информационни масиви и услуги в рамките на Министерството на образованието и науката в бъдещия документен портал на МОН. Дейността включва също структуриране на услугите във вид, удобен за включване в конкретното проектно задание
Дейност 3. Изграждане на уеб-базиран документен портал и интеграция на факс сървър към системата за електронен документооборот на МОН за по-качествено и ефективно обслужване на гражданите и бизнеса Дейността включва създаване на специализиран уеб портал за административно обслужване на гражданите, който ще позволява посредством идентификация с електронен подпис или друго техническо средство (например бъдещите идентификационни карти, чийто проект се разработва от МТИТС) гражданите и бизнеса да могат да общуват непосредствено с администрацията на МОН, без да се налага да идват лично до Министерството. Порталът ще позволява на всеки, който е подал някакъв документ онлайн, да го проследи, както и да има актуална информация във всеки един момент за движението му или за наложената резолюция. Разработката ще включва още интегриране на факс сървър, който да обслужва граждани, които нямат компютър, а постъпилото по него ще се разпределя по същия принцип по който и стандартната кореспонденция в МОН. Дейността включва и закупуване на 2 броя таблети и 1 лаптоп (Dual-Boot Windows/Linux) за тестови и системни нужди, тъй като не предвиждаме технически сътрудници по този проект и всичките тестове и проиграване на заложени функционалности в документния портал, ще ги извършваме сами. В този аспект оборудването е и необходимо присъщ разход за осъществяване на дейността. Включен е също така и специализиран хардуер за факс сървъра. По този начин ще има възможност да се изпращат от всички потребители на документооборотната система на МОН факсове до посочен адресат, без да се напуска системата, а от друга страна – входящите факсове ще могат да се разпределят по вътрешни адресати, без да се налага разпечатването им.
Дейност 4. Обучения - Обучение на експерти/администратори за поддържане, обслужване, актуализиране и развитие на разработения и внедрен документен портал – минимум 20 експерти от МОН Дейността включва обучение на администратори на документния портал, като се предвижда обучение на 20 експерта от МОН (основно от административната и ИТ дирекцията, но и от други дирекции имащи отношение към една или друга услуга, предоставяна от портала). Обучението ще е двудневно и ще се проведе в самото Министерство с участие на представители на изпълнителя, разработил документния портал. В рамките на провежданото обучение ще се разгледат и възможностите на факс сървъра, като представителите на отделните дирекции – участници в обучението ще имат ангажимента да обучат на свой ред дирекциите си как да се възползват от новата услуга.
Дейност 5. Дейности за информация и публичност В настоящият проект са планирани и предвидени действия за публичност и информираност на обществото. За популяризирането на резултатите на проекта е предвидено организиране на пресконференции и подаване на информация към медиите, изработка на интернет банери и позиционирането им във всички сайтове и портали, развивани и поддържани от МОН. Дейността предвижда избор на фирма изпълнител за провеждане на медийна кампания, като сред възложените дейности ще бъда изработка на интернет банери, организация и провеждане на две медийни събития/ пресконференции - встъпително (за информиране на неговите цели, задачи и основни дейности) и заключително при неговото финализиране (за отчет на всички получени резултати и разпространение на добрите практики), разпространяване на прессъобщения към медии, разработване и разпространение на информационни и рекламни материали (презентации, шапки, рекламни ризи за екипа на проекта и водещите експерти, които ще участват в обученията). МОН ще отбелязва финансовия принос на ЕС и ще поставят логото на ЕС и на ОПАК на всеки продукт по проекта, включително на интернет страници, слайдове, брошури, листовки; табели, стикери; прессъобщения, документи за обучения и семинари и учебни материали, включително и на покани за обучения, програми, материали и т.н., , както и рекламни банери поставени в залите, където ще се провеждат публичните събития.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Енвизимо Внедрявания и поддръжка ЕООД
"ВИВА ВИЖЪН" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 99 880 BGN
Общ бюджет: 75 046 BGN
БФП: 75 046 BGN
Общо изплатени средства: 20 624 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 75 046 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 976 BGN
2015 648 BGN
20 624 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 789 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 980 BGN
2015 551 BGN
17 530 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 257 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 996 BGN
2015 97 BGN
3 094 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 Брой обучени служители
Индикатор 3 (Д) По Дейност 1 - усвояемост на заложените прогнозни средства
Индикатор 4 (Д) По Дейност 3 - Документен портал
Индикатор 5 (Д) По Дейност 3 - Интегриран факс сървър
Индикатор 6 (Д) По Дейност 3 - одобрение от страна на гражданите и бизнеса
Индикатор 7 (Д) По Дейност 5 - одобрение от публикуваните в медиите
Индикатор 8 (Д) По Дейност 5 - изработка на интернет банери
Индикатор 9 (Д) По Дейност 5 - организиране на пресконференция
Индикатор 10 (Д) По Дейност 5 - изработка на преносими банери
Индикатор 11 (Д) По Дейност 5 - изработени и разпространени инф. и рекламни материали
Индикатор 12 (Д) По Дейност 5 - публикации в пресата и други медии
Индикатор 13 (Д) По Дейност 5 - медии (включително регионални), които са публикували/излъчили материали за проекта
Индикатор 14 (Д) По Дейност 5 - национални и регионални медии до които се разпространяват прессъобщения
Индикатор 15 (Д) По Дейност 5 - разпространени прессъобщения в рамките на проекта
Индикатор 16 (Д) По Дейност 5 - сайтове, вкл. и външни за МОН, където се публикуват интернет банерите
Индикатор 17 (Д) По Дейност 5 - бюлетини, изпратени по електронна поща
Индикатор 18 (Д) По Дейност 5 - Статии и интервюта в медиите
Индикатор 19 (Д) По Дейност 4 - обучени потребители за работа с документния портал
Индикатор 20 (Д) По Дейност 3 - документи и преписки, обработени през документния портал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз