Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0018-C0001
Номер на проект: A12-22-7
Наименование: Повишаване на административния капацитет на район Възраждане на СО чрез подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите
Бенефициент: Столична община - район Възраждане
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 29.01.2014
Дата на приключване: 29.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за по-ефективна и ефикасна работа на администрацията на район Възраждане чрез обучения на служителите
Дейности: 1. Провеждане на обучения за служители от администрацията на район Възраждане в Института по публична администрация (ИПА) Избрани курсове за обучения от Каталога на Института по публична администрация за 2013 г. и брой служители, които ще бъдат обучавани: Оценка на въздействието на законодателство и политики (ПР-1) – 2бр. Административно регулиране на стопанската дейност (ПР-2) – 2бр. Регулация и практика в България (ПР-10) – 4 бр. Основни производства по АПК (ПР-6) – 2бр. Семеен кодекс и кодекс на международното частно право (Пр-9)-2 бр. Основи на материалното право на ЕС (ПР-14) – 2бр. Форми на сътрудничество между администрацията, граждански и бизнес организации (ПР-19) – 2бр. Актуални въпроси при изготвяне на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия (ФС-2)-2бр. Е-правителство: успешни практики и предпоставки за развитие (ИТО-1) - 2бр. Работа с електронно подписани документи (ИТО-5) – 3 бр. Практически аспекти в работата на звената по човешки ресурси (ЧР-6) – 2бр. Презентационни умения MS POWER POINT (ИТО-23) – 2бр.
2. Провеждане на специализирани обучения за служители от администрацията на район Възраждане Изборът на темите за специализираните обучения е съобразен със специфичните функции, които служителите изпълняват: Работа със специализирани софтуерни продукти – (CAD-системи и MS Excel) – дългосрочни обучения за 10 служители; Обучения за придобиване на теоретични знания и практически умения в областта на строителството и строителното производство – 5 служители; Обучения за работа с трудни клиенти – 2 служители Обучения по трудово и осигурително право – 4 служители Обучения по английски език – 10 служители.
3. Провеждане на групови обучения за служителите от администрацията на район Възраждане Ефективното оползотворяване на ресурсите на администрацията, включва от една страна нуждите на нейните служители да развиват аналитични техники, комуникация, включеност и мотивация, а от друга работа с други фирми и организации. За постигането на тази цел ще се проведат групови обучения, включващи няколко основни теми: 1. Мотивация; 2. Комуникации в екипа; 3. Ефективно лидерство; 4. Работа в екип; 5. Решаване на конфликти. Обученията ще бъдат изнесени и ще се провеждат на 3 групи – две по 18 служители и една със 17. Групите ще включват експерти и служители на ръководни длъжности. Това се налага поради следните причини: от една страна в обученията да могат да вземат участие всички служители, а от друга за да не се нарушава нормалния процес на работа на администрацията
4. Дейности за информация и публичност Провеждане на две пресконференции – начална пресконференция и крайна за отчитане резултатите, постигнати с изпълнението проекта. Резултатите от изпълнението на проекта ще бъдат обявени и на Интернет страницата на районната администрация Ще се изработят и разпространят 100 рекламни брошури
5. Дейности за организация и управление на проекта Екипът за организация и управление на проекта ще се състои от двама служители – ръководител и счетоводител на проекта. Екипът ще отговаря за успешното изпълнение на дейностите, провеждането на тръжните процедури и правилното разходване на средства при изпълнението на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 66 577 BGN
Общ бюджет: 56 527 BGN
БФП: 56 527 BGN
Общо изплатени средства: 56 527 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 56 527 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 315 BGN
2015 43 211 BGN
56 527 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 48 048 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 318 BGN
2015 36 730 BGN
48 048 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 479 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 997 BGN
2015 6 482 BGN
8 479 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Бр. Обучени служители
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Бр. Теми на обучения
Индикатор 7 (Д) По дейност 1 - Бр. Получени сертификата
Индикатор 8 (Д) По дейност 2 - Бр. Обучени служители
Индикатор 9 (Д) По дейност 2 - Бр. Теми на обучения
Индикатор 10 (Д) По дейност 2 - Бр. Получени сертификата
Индикатор 11 (Д) По дейност 3 - Бр. Проведени групови обучения
Индикатор 12 (Д) По дейност 3 - Бр. Обучени служители
Индикатор 13 (Д) По дейност 3 - % обучени жени
Индикатор 14 (Д) По дейност 4 - Бр. Проведени пресконференции
Индикатор 15 (Д) По дейност 4 - Бр. Изработени и разпространени рекламни брошури
Индикатор 16 (Д) По дейност 4 - Бр. Публикации на Интернет страницата
Индикатор 17 (Д) По дейност 5 - Изготвени междинни и окончателен технически доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз