Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0125-C0001
Номер на проект: 13-22-129
Наименование: Повишаване компетентността на служителите от Агенция „Митници” в областта на развитие на информационни системи, пряко свързани с електронното управление и предоставянето на електронни услуги, както и придобиване на професионални знания и умения в сферата
Бенефициент: АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 28.01.2014
Дата на приключване: 28.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на ИТ експертите в Агенция „Митници” чрез провеждане на специализирани обучения пряко свързани с техните специфични задължения
Дейности: Дейност 1 – ”Обучения от каталога на ИПА” - поддейност 1 – обучение на тема „Изграждане на среда за практическо прилагане на закона за електронното управление (ИТО-2)”; - поддейност 2 – обучение на тема „Е-правителство: успешни практики и предпоста Провеждане на обучения по каталога на Института по публична администрация: 1.1. Семинар, насочен към изграждане на основни професионални знания в областта на информационните технологии, необходими за успешно прилагане на Закона за електронно управление; 1.2. Семинар, насочен към придобиване на основни знания за управление и организация на дейността на администрацията, прилагайки нови подходи и решения, базирани на информационните технологии; 1.3. Обучението е насочено към придобиване на знания и практически умения за работа с електронно подписани документи; 1.4. Курсът е насочен към развитие на комуникативни умения по английски език в административна среда; 1.5. Обучението е насочено към усвояване на стандартите за делова кореспонденция на английски език и развиване на умения за използване на специфичен тон, език и стил при водене на кореспонденция на английски език; 1.6. Обучителен курс, насочен към придобиване на разширени познания за възможностите на MS Word, свързани с подготовката, оформянето и управлението на големи текстови документи; 1.7. Курс, насочен към придобиване на знания за програмиране на макроси и прилагането им при автоматизиране на задачите с MS Excel. Обученията ще се проведат при съответната координация с Института за публична администрация.
Дейност 2 „Обучения по WEB технологии с Java” с поддейности: • Поддейност 1: Обучение на тема „Основи на Java”; • Поддейност 2: Обучение на тема: „Уеб програмиране с Java, HTML и CSS”; • Поддейност 3: Обучение на тема: „Връзка на Java с база В рамките на дейността ще бъдат проведени следните обучения: - Базов курс, чиято цел е запознаване на служителите с основите на програмния език Java – основни възможности, специфики и техники за програмиране; - Курс, полагащ основните на уеб-програмирането с използване на езика, както и неговото обвързване с HTML и CSS; - Обучение, разясняващо начините за осъществяване на връзка между уеб-базирани Java приложения и система за управление на база от данни (СУБД); - Обучителен курс, насочен към техниките за обвързване на Java с XML, начина на структуриране на XML документи и добрите практики в тази сфера. Курсовете, които трябва да бъдат проведени в рамките на обучителната програма са описани като отделни поддейности.
Дейност 3 – „Обучения по WEB технологии с PHP” с поддейности: - Поддейност 1: Обучение на тема „Основи на PHP”; - Поддейност 2: Обучение на тема: „Уеб програмиране с PHP, HTML и CSS”; - Поддейност 3: Обучение на тема: „Програмиране с PHP и връ В рамките на дейността ще бъдат проведени следните основни курсове: - базов курс за опресняване/ затвърждаване знанията на служителите по техниките за създаване на софтуерни проекти и възможностите на изграждане на програмни решения с езика; - обучение, свързано с техниките за комбиниране на езика с HTML и CSS и изграждане на уеб приложения с динамично съдържание; - курс, свързан с използването на база данни MySQL в PHP и създаването на решения, способни да съхраняват надеждно системна и потребителска информация. Курсовете, които трябва да бъдат проведени в рамките на обучителната програма са описани като отделни поддейности.
Дейност 4: Обучение на тема „UML - графична нотация и приложения на унифицирания език за моделиране”. Провеждане на обучение за запознаване на служителите с основите на унифицирания език за моделиране – UML, използваните елементи и особеностите на графичната нотация, както и често използваните техники при практическо приложение на стандарта за описване, детайлизиране и документиране на съвременните бизнес процеси, залагани в изгражданите информационни системи.
Дейност 5: Обучение на тема „Изграждане на софтуерни приложения за Lotus Domino/Notes със средствата на IBM LotusScript и Domino Designer”. В рамките на дейността ще бъдат проведени курсове по запознаване с основите на софтуерния пакет Domino Designer и IBM езика за програмиране LotusScript.
Дейност 6: Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност се провежда популяризиране и представяне на резултатите от проекта до всички служители на администрацията на Агенция „Митници”, обществеността и медиите. Тази цел ще бъде осъществена посредством: - Подготвяне на печатни материали – брошури (200 броя), и плакати (50 броя), чрез които да се популяризира проектът; - публикации на интернет страницата на Агенция „Митници”, в електронен вестник „Митници” и в списание „Митническа хроника”;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 098 BGN
Общ бюджет: 73 410 BGN
БФП: 73 410 BGN
Общо изплатени средства: 73 410 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 73 410 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 26 926 BGN
2015 46 484 BGN
73 410 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 399 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 887 BGN
2015 39 512 BGN
62 399 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 012 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 039 BGN
2015 6 973 BGN
11 012 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По Д1: Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 5 (Д) По Д1: Общ брой на обучените служители в администрацията – обучени жени
Индикатор 6 (Д) По Д1: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 (Д) По Д2: Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 8 (Д) По Д2: Общ брой на обучените служители в администрацията – обучени жени
Индикатор 9 (Д) По Д2: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 10 (Д) По Д3: Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 11 (Д) По Д3: Общ брой на обучените служители в администрацията – обучени жени
Индикатор 12 (Д) По Д3: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 13 (Д) По Д4: Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 14 (Д) По Д4: Общ брой на обучените служители в администрацията – обучени жени
Индикатор 15 (Д) По Д4: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 16 (Д) По Д5: Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 17 (Д) По Д5: Общ брой на обучените служители в администрацията – обучени жени
Индикатор 18 (Д) По Д5: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 19 (Д) По Д6: 1. Отпечатани брошури
Индикатор 20 (Д) По Д6: 2. Отпечатани плакати.
Индикатор 21 (Д) По Д6: 3. Публикувани статии на интернет страницата на Агенция „Митници” и в електронен вестник е-Митници.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз