Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0212-C0001
Номер на проект: A12-22-92
Наименование: Квалифицирани служители-качествено обслужени граждани в район Връбница
Бенефициент: Столична община - район Връбница
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 28.01.2014
Дата на приключване: 28.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета на служителите на администрацията на район Връбница
Дейности: Дейност4: Обучения в ИПА за придобиване на ключови компетентности Ключовите компетентности са комбинация от знания, умения и нагласи, които са от огромно значение за служителите в администрацията на район Връбница. Те увеличават възможностите за избор, повишават адаптивността към променящите се условия, правят хората социални, конкурентноспособни и мотивирани. Служителите на район Връбница имат необходимост от обучение в една от осемте области на ключови компетентности съгласно Европейската референтна рамка. Дигиталната компетенция ще се осъществи чрез двата модула на обучение: Работа с електронно подписани документи - 20 служители (експерти) и Електронни таблици с MS EXCEL (базов курс) - 20 служители (Началници отдели, експерти). Изборът за осъществяването на тези две обучения отновo пада върху Института по публична администрация.
Дейност3: Обучения в ИПА за усъвършенстване на професионалните умения и квалификацията на служителите с ръководни и експертни функции в районна администрация Връбница Настоящата дейност е продиктувана от необходимостта служителите с ръководни и експертни функции в районната администрация да усъвършенстват своите умения, да повишат квалификацията си и да отговорят на вътрешните потребности на организацията. Включени са следните направления: Управление на човешките ресурси – Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми за 9 служители (началници отдели и гл. експерт ЧР); Ефективни връзки с обществеността с тема Практически умения за ефективни комуникации – изнесено обучение за 40 служители (фин.контрольор, началници отдели, гл.инженер, гл.счетоводител, гл.юрисконсулт, експерти); Правни аспекти и управление на администрацията с модули: Административно регулиране на стопанската дейност - 5 служители (началник отдел, експерти), Основни производства па АПК (за неюристи) - 10 служители (началници отдели, експерти), Семеен кодекс и кодекс на международното частно право - 4 служители (началник отдел, експерти); Противодействие на корупцията в процеса на управление и контрол на средствата от Европейския съюз - 10 служители (началници отдели, експерти); Основи на материалното право на ЕС – 5 служители (експерти); Финансово и стопанско управление с тема: Актуални въпроси при изготвянето на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия – 5 служители (началник отдел, експерти); Е-правителство: изграждане, умения с модулите: Изграждане на среда за практическо прилагане на Закона за електронното управление) - 5 служители (секретар, началници отдели, експерти); и Административно обслужване - 15 служители (началници отдели, експерти). Графикът на настоящата дейност ще е съгласуван така, че обученията да не създават смущения в работата на администрацията и да са равномерно разпределени във времето.
Дейност6: Информация и публичност Популяризирането ща стратира с Начална пресконференция за представяне целите, дейностите и очакваните резултати от проекта. Ще се изработят: 700 брошури, 50 бр. плакати, които ще информират местната общественост. Ще се създаде организация на публикации в печатните медии (3 публикации в пресата 3 публикации в интернет страницата на Район Връбница) Заключителна пресконференция, на която ще се представят постигнатите резултати, мерките за устойчивост на дейностите и усвоената безвъзмездна помощ. Ще се изработи информационна табела за офиса на проекта и банер за всички публични прояви и обучения.
Дейност2: Обучения в ИПА на ръководни кадри в Район Връбница за развитие на техните компетенции в областта на стратегическото планиране, разработване и провеждане на публични политики Обученията от каталога на ИПА са задължителни и няма да е необходимо провеждането на тръжни процедури. Още със сформирането си екипът по проекта ще съгласува график за провеждане на предназначените за ръководните кадри обучения заложени в настоящата дейност. Обученията обхващат направленията: Управленски умения в администрацията със следните три модула: Стратегически мениджмънт в държавната администрация - 13 служители (кмет, заместник-кметове, кметове на кметства, 8 началници отдели); Организационно развитие: Управление на промяната - 10 служители (секретар, гл.архитект, 8 началници отдели) и Публичен имидж - елемент на доброто управление - 13 служители (кметове, заместник-кметове, гл. архитект, началници отдели); Управление на човешките ресурси с темата - Управление и оценка на изпълнението - 12 служители (кмет, заместник-кметове, секретар, гл.архитект, 8 началници отдели); Ефективни връзки с обществеността и темите Ефективни връзки с обществеността - 15 служители (кмет, заместник-кметове, секретар, гл.архитект, 8 началници отдели, гл.инженер, гл.счетоводител, гл.юрисконсулт); Правни аспекти с модула - Административна стилистика - 40 служители от тях 8 началници отдели и експерти.
Дейност1: Сформиране на проектен екип Ще се сформира проектен екип от 4 човека с подходящо образование и богат професионален опит, притежаващи необходимите компетенции в административната работа. Това ще е гаранция за качествено изпълнение на целите по проекта. Екипът за организация и управление включва: ръководител, координатор, счетоводител и технически сътрудник. Ще се изготвят и сключат 4 граждански договори и 4 технически задания, които ще определят отговорностите и индивидуалните задачи на всеки член от екипа. Като първа стъпка за изпълнение на дейностите e провеждане на среща за запознаване с проекта, изготвяне на правилник за вътрешния ред и график на последващите срещи на екипа. Изключително важна организационна задача е разписването на правила за наблюдение и вътрешен мониторинг на проекта. Това са първите задачи, които ще приведат екипа в готовност за реализиране на проектните дейности. Спазвайки план графика на дейностите, членовете на екипа ще осъществят контакти с ИПА за подготовка на предстоящите обучения. Екипът за организация и управление, съвместно с експерти от целевата група, ще подготвят тръжните книжа за избор на организация за провеждане на обученията за Работа с хора в неравностойно положение и работа в екип и организация за изпълнение на дейността информация и публичност, спазвайки изискванията на ЗОП.
Дейност5: Обучения за работа с граждани от специфични групи и работа в екип Подготовката за изпълнението на дейността ще се извърши през първото тримесечие от стартиране на проекта, защото ще се подготвят тръжни документи за провеждане на процедура за избор на обучителна организация, различна от ИПА. Тази дейност е от огромно значение, както за служителите на администрацията така, и за хората попадащи в категориите неравностойно положение, неграмотни и граждани, които нямат правни познания. Тази група от граждани за съжаление се увеличава. Административното обслужване на тази заинтересована страна има своята специфика и към нея са насочени следващите обучения: Работа с хора с увреждания – 15 служители (началници на 8 отдели, експерти и служители в 2 кметства); Работа с неграмотни граждани - 15 служители (началници на 8 отдели, експерти и служители в 2 кметства) и Работа с граждани, които нямат правни познания - 20 служители (началници на 8 отдели, експерти). За нормалното функциониране на една организация е важно всеки да изпълнява задълженията и отговорностите си. Всеки отделен служител е важен, но много по-важна е връзката и комуникацията между отделните хора. Необходимо е всички усилия да са насочени в посока на това да се реализира поставена задача, възложена работа или постигане на цел. Особено важно за всяка административна структура е тя да изгради работещ екип. В тази посока районна администрация Връбница ще вземе участие в обучение - Умения за работа в екип.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ИЮ КОНСУЛТ" ООД
"Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 75 689 BGN
Общ бюджет: 64 461 BGN
БФП: 64 461 BGN
Общо изплатени средства: 64 402 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 64 461 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 49 814 BGN
2015 14 588 BGN
64 402 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 792 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 42 342 BGN
2015 12 400 BGN
54 742 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 669 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 472 BGN
2015 2 188 BGN
9 660 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Д1: Сформиран екип;
Индикатор 6 (Д) По Д1: граждански договори;
Индикатор 7 (Д) По Д1: технически задания;
Индикатор 8 (Д) По Д1: график за срещи на проектния екип;
Индикатор 9 (Д) По Д1: правилник за вътрешния ред, правила за наблюдение и вътрешен мониторинг на проекта;
Индикатор 10 (Д) По Д1: График за провеждане на обучения;
Индикатор 11 (Д) По Д1: заповеди
Индикатор 12 (Д) По Д2: Обхванати служители
Индикатор 13 (Д) По Д2: Проведени обучения по теми
Индикатор 14 (Д) По Д2: Модул 1;
Индикатор 15 (Д) По Д2: Модул 2;
Индикатор 16 (Д) По Д2: Модул 3;
Индикатор 17 (Д) По Д2: Модул 4;
Индикатор 18 (Д) По Д2: Модул 5;
Индикатор 19 (Д) По Д2: Модул 6.
Индикатор 20 (Д) По Д2: Анкети;
Индикатор 21 (Д) По Д2: Анкетни карти на служители;
Индикатор 22 (Д) По Д2:Анкета;
Индикатор 23 (Д) По Д2: Анкетни карти на граждани
Индикатор 24 (Д) По Д3: Обхванати служители
Индикатор 25 (Д) По Д3: Проведени обучения по теми
Индикатор 26 (Д) По Д3: Модул 1;
Индикатор 27 (Д) По Д3: Модул 2;
Индикатор 28 (Д) По Д3: Модул 3;
Индикатор 29 (Д) По Д3: Модул 4;
Индикатор 30 (Д) По Д3: Модул 5;
Индикатор 31 (Д) По Д3: Модул 6;
Индикатор 32 (Д) По Д3: Модул 7;
Индикатор 33 (Д) По Д3: Модул 8;
Индикатор 34 (Д) По Д3: Модул 9;
Индикатор 35 (Д) По Д3: Модул 10;
Индикатор 36 (Д) По Д3: Анкети;
Индикатор 37 (Д) По Д3: Анкетни карти на служители;
Индикатор 38 (Д) По Д3: Анкетни карти на граждани
Индикатор 39 (Д) По Д4: Обхванати служители
Индикатор 40 (Д) По Д4: Проведени обучения по теми
Индикатор 41 (Д) По Д4: Модул 1;
Индикатор 42 (Д) По Д4: Модул 2;
Индикатор 43 (Д) По Д4: анкети ;
Индикатор 44 (Д) По Д4: Анкетни карти на служители;
Индикатор 45 (Д) По Д4: Анкетни карти на граждани
Индикатор 46 (Д) По Д5: Обхванати служители
Индикатор 47 (Д) По Д5: Проведени обучения по теми:
Индикатор 48 (Д) По Д5: Модул 1;
Индикатор 49 (Д) По Д5: Модул 2;
Индикатор 50 (Д) По Д5: Модул 3;
Индикатор 51 (Д) По Д5: Модул 4;
Индикатор 52 (Д) По Д5: анкети
Индикатор 53 (Д) По Д5: Анкетни карти на служители;
Индикатор 54 (Д) По Д5:Анкетни карти на гр.
Индикатор 55 (Д) По Д5: Процедура за избор на изпълнител дейността
Индикатор 56 (Д) По Д6: Проведени пресконференци;
Индикатор 57 (Д) По Д6: Публикации в пресата; Публикации в интернет страницата на Район Връбница;
Индикатор 58 (Д) По Д6: Разработени и разпространени информационни и рекламни материали (брошури, плакати и табела);
Индикатор 59 (Д) По Д6: Банер;
Индикатор 60 (Д) По Д6: Процедура за избор на изпълнител на дейността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз