Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.04-0025-C0001
Номер на проект: 13-32-25
Наименование: Създаване на модел на единна информационна среда и архитектура за реализиране и интегриране на електронни административни услуги в НАЦИД
Бенефициент: Национален център за информация и документация
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 15.11.2013
Начална дата: 28.01.2014
Дата на приключване: 28.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е подобряване обслужването на гражданите и бизнеса и постигане на по-високо ниво на оперативна съвместимост на информационните системи на НАЦИД чрез създаване на единна информационна среда, портал и архитектура за реализиране и интегриране на електронни административни услуги и регистри, съгласно изискванията на ЗЕУ за оперативна съвместимост и информационна сигурност.
Дейности: Дейност 7. Управление на проекта: осъществяване на текущ контрол върху всички изпълнители на дейности по проекта, верификация на направените разходи, подготовка на финансови и технически отчети, съгласно изискванията на Оперативна програма Администра При стартиране на проекта се предвижда изготвяне и сключване на договори с ръководителя на проекта и с членовете екипа за управление, както и е експертите, участващи при реализацията на проекта, регламентиращи техните правомощия и отговорности. Организацията на документооборота и отчетността е важно задължение по време на всички етапи на проекта. Добрата предварителна организация на дейностите ще улесни тяхното провеждане в срок и съгласно критериите. Важен момент в проекта е Провеждане на процедура за избор на изпълнител. Осигуряване на независим одит на проекта ще бъде гаранция за достоверност на всички финансови отчети. За организиране изпълнението на проекта по време на различните му етапи Изпълнителният директор на НАЦИД издава заповеди, с които определя отговорностите на екипа и пълномощията му. Сключването на договорите определя конкретните правомощия и отговорности в отделните дейности с детайлно описание на възложената работа и сроковете за нейното изпълнение и отчитане. Офисът на екипа на проекта се обзавежда с компютърна конфигурация, връзка с интернет, телефони. Осигурява се поддръжка на техниката, доставка на канцеларски материали, система за сигурност, режим на достъп, куриерско обслужване. За организиране на документооборота и отчетността се изработват печат на проекта, Правила за документооборота, Регистри на входяща и изходяща поща, командировъчни удостоверения и сключени договори), отделен емайл. Определя се място и служител за съхранение на документите, Аналитични счетоводни партиди и Структура на файловете. Ефективната организация на дейностите по проекта ще бъде подпомагана и контролирана съгласно актуализиран план-графика, изготвяне на месечни планове, документиране в посочените срокове на изпълнените дейности и изготвяне и представяне на отчети. Съгласно нормативната уредба всички изпълнители на дейностите по проекта ще бъдат избирани чрез процедура за избор по ЗОП. Необходимата тръжна документация ще бъде подготвяна, одобрявана и обявявана в срок.
Дейност 2. Анализ и проектиране на необходимите технологични доработки Дейността ще бъде изпълнявана заедно с Дейности 3 и 4 от избрания чрез процедурата за възлагане на обществена поръчка изпълнител. В рамките на тази дейност ще бъдат извършени: • Анализ на съществуващата ситуация в НАЦИД по отношение на административните процеси и предоставяни електронни административни услуги в обхвата на проекта (услугите, вписани в СУНАУ, които не са реализирани към момента на изпълнение на проекта и не са включени в обхвата на предходни проекти). • Анализ на правното и текущо състояние на административните процеси, които ще се реализират в рамките на проекта: преглед на релевантната нормативна уредба, стратегически и вътрешно-административни документи, които регулират услугите в обхвата на проекта; • Дефиниране на обхвата на реализация на електронни административни услуги и електронните регистри въз основа на резултатите от анализите; • Дефиниране на обхвата на реализация на порталното приложение и софтуерните модули за изграждане на базова функционалност на АИС, отговаряща на изискванията на ЗЕУ и под-законовите нормативни актове към него; • Разработка на технически спецификации за реализация на нови електронни административни услуги, избрани по приоритет въз основа на анализа, съответните им регистри, портално приложение и софтуерните модули на базова АИС, реализираща по електронен път процеси и процедури, обслужващи вътрешни за НАЦИД дейности и документо-оборот във връзка с изпълнение на услугите, с които ще се надгради съществуващата информационна система в НАЦИД.
Дейност 5. Одит: Извършване на цялостен одит след приключване на основните дейности по проекта и изготвяне на одиторски доклад. Настоящата дейност е регламентирана от изискванията на Насоките за кандидатстване – „разходи за задължителен одит при проекти на стойност над 200 000 лв. в размер до 1% от общите допустими разходи от целия бюджет по проекта“. Целта на дейността е да се оцени дали всички извършени разходи отговарят на изискванията за допустимост, регламентирани в ОПАК, Регламент на Съвета(ЕО) №1083/2006, Регламент на Европейския парламент и Съвета(ЕО) №1081/2006, ПМС №62/21.03.2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, ПМС №231/20.09.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕСФ, за финансовата рамка 2007-2013 г. Дейността осигурява адекватна проследимост на разходите, които са извършени само от бенефициента и установява тяхната законосъобразност. Подготвя се одитен доклад, в който подробно и регламентирано се описват всички заключения. Ще бъде извършен одит съгласно изискванията на поканата с цел осигуряване на прозрачност, законосъобразност и целесъобразност на разходите.
Дейност 3. Софтуерна разработка във връзка с разработването на портално приложение, надграждане на Единната информационна система в НАЦИД с нови софтуерни модули и разработване на нови електронни услуги и съответните им регистри. Надграждането на информационната среда на НАЦИД ще бъде осъществено чрез разработка на нови електронни административни услуги и регистри, разработката на нови софтуерни модули и портално приложение и базова функционалност на АИС за нуждите на вътрешните процеси и документо-оборот. Осъществяването на технологичните разработки ще бъде извършено въз основа на резултатите от аналитичните дейности. Избраният изпълнител по дейности 2, 3 и 4 трябва да изготви техническа спецификация за реализацията (резултат от Дейност 2: „Анализ и проектиране на необходимите технологични доработки“). В рамките на тази дейност, въз основа на техническата спецификация, изготвена в рамките на аналитичните дейности, ще бъде извършено програмиране и дизайн на потребителския интерфейс и програмна логика във връзка с: • Разработване на портал за електронни административни услуги и съответните им регистри, съгласно разработения модел и в съответствие с изискванията на ЗЕУ; • Базова функционалност на АИС за управление на документо-оборот и вътрешни процеси, съгласно изискванията на ЗЕУ; • Разработване на 2 електронни услуги и 2 регистъра; • Надграждане на съществуващата информационна среда на НАЦИД и интегриране на съществуващите и новоразработените услуги порталното приложение и към новосъздадената базова функционалност на АИС. В рамките на дейността се очаква изпълнителя да разработи техническа и експлоатационна документация съдържаща: • Ръководство за администриране; • Ръководство за потребителя; • Описание на базата данни; • Описание на Source-кода на новоразработените модули.
Дейност 1. Подготвителни дейности: Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на проектни дейности 2, 3 и 4 В рамките на тази дейност ще бъде извършена подготовка на документация, обявяване, сформиране на комисия за разглеждане и оценяване на офертите, избор на изпълнител по тръжна процедура и сключване на договор за изпълнение на заложените в проекта дейности 2, 3 и 4. Ще бъде проведена открита процедура за възлагане на услуга при спазване изискванията на Закона за обществените поръчки и най-добрата практика.
Дейност 4. Вписване на информационни обекти и услуги в регистрите съгласно изискванията на ЗЕУ и НОИОСИС В рамките на тази дейност се осъществява вписване на информационни обекти съгласно изискванията на ЗЕУ и под-законовата нормативна уредба по отношение на оперативна съвместимост и информационна сигурност. При разработката на информационна система, избраният изпълнител по дейности 2, 3 и 4 трябва да предприеме всички необходими действия, за да осигури нейното пълно съответствие със специфичните законови и под-законови изисквания по отношение на оперативна съвместимост и информационна сигурност. Тези действия включват: • Подготовка на заявления за вписване на информационни обекти и електронна административни услуги съгласно изискванията на действащото към момента на разработката законодателство в областта на електронното управление; • Осигуряване на всички проверки за оперативна съвместимост и информационна сигурност съгласно изискванията на действащото към момента на приключване на разработката законодателство.
Дейност 6. Информация и публичност: планиране и провеждане на встъпителна и заключителна пресконференции относно дейностите, включени в обхвата на проекта и изготвяне на брошура. Тази дейност ще се провежда с цел да се популяризира сред обществеността извършените дейности и постигнатите резултати по проекта. За осъществяване на тази цел в рамките на проекта ще бъдат извършени следните дейности: • организиране на две пресконференции относно дейностите, включени в обхвата на проекта: встъпителна за оповестяване началото на проекта и заключителна за отчитане на резултатите от проекта – в гр. София за по 30 участника; • публикуване и разпространение на рекламни и информационни материали • предоставяне на информация и осигуряване на публичност за изпълнението на проекта на сайта на НАЦИД
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Нео Сървисис” ООД
"Ависко" ООД
"Дуософт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 355 610 BGN
Общ бюджет: 343 442 BGN
БФП: 343 442 BGN
Общо изплатени средства: 343 442 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 343 442 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 163 092 BGN
2015 180 350 BGN
343 442 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 291 926 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 138 628 BGN
2015 153 297 BGN
291 926 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 516 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 24 464 BGN
2015 27 052 BGN
51 516 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 Брой разработени информационни системи
Индикатор 3 (Д) По Дейност 1 - Брой успешно проведени процедури по ЗОП
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Сключен договор с изпълнител
Индикатор 5 (Д) По Дейност 2 - Аналитичен доклад от юридическия анализ на нормативната база, вътрешните документи и организация
Индикатор 6 (Д) По Дейност 2 - Аналитичен доклад от бизнес анализа на текущото състояние на административните услуги
Индикатор 7 (Д) По Дейност 2 - Техническа спецификация за софтуерна разработка
Индикатор 8 (Д) По Дейност 3 - Разработени нови електронни административни услуги
Индикатор 9 (Д) По Дейност 3 - Разработени електронни регистри
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3 - Разработено портално приложение
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3 - Надградена единна информационна система на НАЦИД
Индикатор 12 (Д) По Дейност 4 - Подготвени и подадени заявление за вписване на информационни обекти и услуги в Регистрите за оперативна съвместимост, съгласно изискванията на ЗЕУ и НОИОСИС
Индикатор 13 (Д) По Дейност 5 - Доклад за извършен одит
Индикатор 14 (Д) По Дейност 6 - Проведени пресконференции за оповестяване на отделни значими етапи от проекта
Индикатор 15 (Д) По Дейност 6 - Изготвени и разпространени брошури
Индикатор 16 (Д) По Дейност 6 - Изготвени и разпространени брошури по проекта
Индикатор 17 (Д) По Дейност 6 - Изготвени и разпространени папка, химикал, бележник и флаш памет
Индикатор 18 (Д) По Дейност 7 - Брой проведени срещи на екипа
Индикатор 19 (Д) По Дейност 7 - Брой проведени срещи със заинтересовани лица


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз