Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0087-C0001
Номер на проект: 13-22-89
Наименование: Изграждане и усъвършенстване на знанията и уменията на служителите от общинската администрация на Столична община - район „Студентски”
Бенефициент: Столична община - Район "Студентски"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 27.01.2014
Дата на приключване: 27.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в от общинската администрация на район Студентски във връзка с повишаване качеството на предоставяните услуги на гражданите и представителите на бизнеса в района.
Дейности: Дейност 4 Дейности за информация и публичност Информация за извършване и постигане на целите, заложени в проектното предложение. При реализирането на тази дейност ще бъдат спазени всички изисквания за информация и публичност на ЕС и Управляващия орган на ОПАК. През целия период на изпълнение на проекта ще бъде поставен важен акцент върху необходимостта от публичност и информация. Ще бъдат спазени всички изисквания за визуализиране на финансовата подкрепа: на всички издания, покани, програми и материали за обучения, както и на всички останали печатни материали и на интернет сайта да бъдат поставяни логото и текст, информиращ за подкрепата.
Дейност 2 Планиране, организация и координация на изпълнението на обучения в ИПА. Дейността включва следните поддейности: - Заявявяне на обученията пред ИПА по форма; - Уточняване на график за провеждане на обученията; - Подписване на договор с ИПА по стандартната форма използвана от ИПА, като ще бъдат предложени допълнителни клаузи свързани с мониторинга върху протичането на обучението и оценката и анализа на резултатите. - Организиране на присъствието на служителите на обученията – изготвяне на заповеди за участие в обученията, провеждане на инструктаж със служителите, които ще участват в обученията; - Мониторинг върху протичането на обученията – ще се създаде организация за проверка по време на обученията и за контрол по съдържанието; - Оценка и анализ на резултатите от обученията (ще бъде направена оценка непосредствено след провеждането на обученията и 3 месеца след провеждането им. Тези дейности ще бъдат насочени към провеждането на групови и/или индивидуални обучения избрани от Каталога на ИПА на основата на извършеното проучване на потребностите от обучения: • Административна стилистика (ПР - 4);  Управление и оценка на изпълнението (ЧР - 2).  Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми (ЧР 4)  Управление на промяната, времето и стреса (ЧР - 5); • Публичен имидж - елемент на доброто управление (УА 6) • Създаване на добре изглежащи документи с MS Word (ИТО - 6); • Английски език за работа с институциите на ЕС (ЧЕО - 6)
Дейност 1 Организиране на дейностите по общо управление на проекта Ефективното и своевременно изпълнение на дейностите на проектното предложение Подписване на договори с членовете на екипа за управление на проекта. Екипът на проекта ще се състои от 3 човека, определени от кандидата. Провеждане на месечни работни срещи за отчитане на постигнатите резултати в отделните подетапи и предприемане на коригиращи действия при възникнали проблеми. Разпределение на отговорностите между членовете на екипа по проекта. Дейността на екипа ще се организира и извършва в съответствие с принципите, правилата и изискванията за управление на проектния цикъл и на ОПАК. Проектът ще се изпълнява под наблюдението и ръководството на Кмета на СО район „Студентски». Районът разполага с офис, оборудване и технически средства, необходими за управление на проекта.
Дейност 3 Организиране и провеждане на обучения, които не са по Каталога на ИПА. Дейността включва следните поддейности: - Изготвяне на задание по избраните теми и подготвяне на документация, съгласно изискванията на ЗОП. - Избор на изпълнители на обученията. - Подписване на договор с избраните обучителни институции – по стандартна форма за договор за услуга по ЗЗД, включващ клаузи свързани със съдържанието на обучението, графика за провеждане на обученията, качеството на преподавателите, методите на провеждане на обученията, логистиката на обученията (зали, оборудване, режим на учене и почивки, кафе–паузи, учебни материали, учебни пособия, наръчници и учебници др.). - Организиране на присъствието на служителите на обученията: подготвени заповеди за участие в обученията, проведен инструктаж със служителите; - Мониторинг върху протичането на обученията – ще се създаде организация за проверка по време на обученията и за контрол по съдържанието; Оценка и анализ на резултатите от обученията: ще бъде направена оценка непосредствено след провеждането на обученията и 3 месеца след провеждането им. Тези дейности ще бъдат насочени към провеждането на групови и/или индивидуални обучения избрани от каталога на обучителни организации, различни от ИПА, с доказан опит в организирането и провеждането на такъв вид обучения:  Обучение по английски език с административна насоченост - 20 служители.  Изграждане на нови модели за организация на работата в екип- 60 служители.  Умения за работа със специфични групи граждани и представители на бизнеса – глухонеми, и подобряване възможностите за комуникация с тях - специализирано обучение по жестомимика- 6 служители.  Придобиване на специфични езикови познания на балкански езици - гръцки и турски, необходими в изграждането на административни отношения със специфични групи граждани – 2 групи по 6 служители.  Работа със специализиран софтуер Autocad - 12 служители. Дейността ще се осъществи посредством предоставянето и оценката на оферти от обучителни организации, притежаващи доказан опит в изпълнението на описаните обучения. Основен критерии при избора на изпълнител на предложените обучения ще бъде обучителната програма и обема от предложените от нея учебни часове (като условие за надграждане на знанията и уменията), както и наличието на възможност за сертификация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 844 BGN
Общ бюджет: 74 750 BGN
БФП: 74 750 BGN
Общо изплатени средства: 74 750 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 74 750 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 51 575 BGN
2015 23 175 BGN
74 750 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 537 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 43 839 BGN
2015 19 698 BGN
63 537 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 212 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 736 BGN
2015 3 476 BGN
11 212 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Отчети от месечни работни срещи за изпълнение на отделните дейности
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Окончателен доклад за цялостно отчитане приключването и предаването на извършената работа
Индикатор 7 (Д) По дейност 2 - Попълнени анкети за проучване на резултатите от обучението
Индикатор 8 (Д) По дейност 3 - Подготовка на документация по ЗОП и провеждане на процедура по ЗОП
Индикатор 9 (Д) По дейност 3 - Попълнени анкети за проучване на резултатите от обучението
Индикатор 10 (Д) По дейност 4 - Провеждане на информа-ционни срещи
Индикатор 11 (Д) По дейност 4 - Отпечатване на рекламни брошури
Индикатор 12 (Д) По дейност 4 - Изготвяне на информационни табели и отпечатване на информационни плакати
Индикатор 13 (Д) По дейност 4 - Публикуване на информации в интернет страницата на район „Студентски”
Индикатор 14 (Д) По дейност 4 - Публикуване на информация в печатни и интернет издания


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз