Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.04-0027-C0001
Номер на проект: 13-32-27
Наименование: Надграждане на информационно-комуникационната среда на ГД ГВА чрез разработка и внедряване на нови електронни административни услуги
Бенефициент: Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 15.11.2013
Начална дата: 27.01.2014
Дата на приключване: 27.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е подобряване обслужването на гражданите и бизнеса и постигане на по-високо ниво на оперативна съвместимост на информационната система на ГД ГВА чрез разширяване на тази система с нови електронни административни услуги вписани в регистрите съгласно изискванията на ЗЕУ за оперативна съвместимост и информационна сигурност.
Дейности: 5. Одит: Извършване на цялостен одит след приключване на основните дейности по проекта и изготвяне на одиторски доклад.
4. Вписване на информационни обекти и услуги в регистрите съгласно изискванията на ЗЕУ;
1. Подготвителни дейности: Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за проектните дейности;
2. Анализ и проектиране на необходимите технологични доработки;
3. Софтуерна разработка във връзка с усъвършенстването на съществуващите и разработката на нови електронни административни услуги към съществуващата информационната система на ГД ГВА;
6. Информация и публичност: планиране и провеждане на информационни дни относно дейностите, включени в обхвата на проекта.
7. Управление на проекта: осъществяване на текущ контрол върху всички изпълнители на дейности по проекта, верификация на направените разходи, подготовка на финансови и технически отчети, съгласно изискванията на Оперативна програма Административен ка
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 394 738 BGN
Общ бюджет: 371 645 BGN
БФП: 371 645 BGN
Общо изплатени средства: 388 745 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 371 645 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 209 584 BGN
2015 179 161 BGN
388 745 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 315 898 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 178 146 BGN
2015 152 287 BGN
330 433 BGN
В т.ч. Национално финансиране 55 747 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 31 438 BGN
2015 26 874 BGN
58 312 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) 1 - Брой успешно проведени процедури по ЗОП;
Индикатор 3 (Д) 2 - Аналитичен доклад от анализ на правното и текущо състояние на необходимите технологични доработки на информационно-комуникационната среда на ГД ГВА.
Индикатор 4 (Д) 2 - Техническа спецификация за разработка и доработка на софтуерни модули.
Индикатор 5 (Д) 3 - Разработени нови електронни административни услуги
Индикатор 6 (Д) 3 - Надградена и интегрирана цялостна информационно-комуникационна среда на ГД ГВА
Индикатор 7 (Д) 4 - • Подготвени и подадени заявление за вписване на информационни обекти и услуги в Регистрите за оперативна съвместимост, съгласно изискванията на ЗЕУ
Индикатор 8 (Д) 5 - • Доклад за извършен одит
Индикатор 9 (Д) 6 - • Проведени пресконференции за оповестяване на отделни значими етапи от проекта
Индикатор 10 (Д) 6 - • Организирани информационни дни за целевите групи
Индикатор 11 (Д) 6 - • Изготвени и разпространени брошури
Индикатор 12 (Д) 6 - • Изготвени и разпространени табели
Индикатор 13 (Д) 7 - • Брой проведени срещи на екипа
Индикатор 14 (Д) 7 - • Брой проведени срещи със заинтересовани лица


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз