Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.04-0014-C0001
Номер на проект: 13-32-14
Наименование: Разширяване обхвата на публично достъпните електронни информационни услуги на ПВ чрез реинженеринг и функционално-информационно надграждане на продукта BPO_online
Бенефициент: Патентно ведомство на Република България
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 15.11.2013
Начална дата: 23.01.2014
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е подобряване обслужването на гражданите и бизнеса и постигане на оперативна съвместимост на предлаганите от Патентно ведомство на Република България информационни услуги, чрез усъвършенстване на съществуващите услуги, предоставяни от информационната система BPO Online, разширяване на тази система с нови услуги и цялостното й привеждане в съответствие с изискванията на ЗЕУ за оперативна съвместимост и информационна сигурност.
Дейности: Дейност 3. Управление на проекта Екипът за управление на проекта ще осъществява управление, координация на проектните дейности и текущ контрол върху дейността на изпълнителите, включително качеството на изготвените анализи, документи, технически описания и разработки, разходи, мониторинг на дейностите по проекта. Екипът за управление и други вътрешни експерти ще участват активно в дейностите на изпълнителите и ще се стремят да включат всички заинтересовани лица и страни в процеса на разработване на цялостната административна система с цел отчитане на техните интереси и коментари. Екипът на бенефициента ще изготвя регулярни финансови и технически отчети съгласно изискванията на Оперативна програма „Административен капацитет”.
Дейност 2. Разширяване обхвата на публично достъпните електронни информационни услуги на ПВ чрез реинженеринг и функционално-информационно надграждане на продукта BPO_online Дейността свързана с разширяването на обхвата на публично достъпните електронни информационни услуги на ПВ чрез реинженеринг и функционално-информационно надграждане на продукта BPO_online е основната дейност в настоящия проект. Тя включва следното: 2.1. Анализ и проектиране на необходимите технологични доработки на BPO Online, включващи извършването на: • анализ на технологичната архитектура на BPO Online и на съществуващата ситуация по отношение на наличните във ведомството системи, които имат отношение към предоставянето на информация онлайн посредством системата BPO Online и оценка на нуждите от технологични подобрения на софтуера; • анализ на правната рамка и дефиниране на изискванията към трите електронни административни услуги, вписани в СУНАУ на основание чл.80, т.7 от Закон за патентите и регистрацията на полезните модели, включително изискванията по отношение на оперативна съвместимост и информационна сигурност, произтичащи от ЗЕУ и под-законовата нормативна уредба; • Подробно техническо проектиране за доработка на съществуващите функционалности на BPO Online и разработка на нови функционалности за разширяване на функционалния и информационния обхват на системата и реализация на електронни административни услуги. 2.2. Софтуерна разработка във връзка с усъвършенстването на съществуващите и разработката на нови информационни услуги към информационната система BPO Online. Това ще бъде изпълнено въз основа на Подробното техническо проектиране, разработено в изпълнение на подточка 2.1. и ще включва: • Обща технологична модернизация на архитектурата и софтуерната реализация на BPO Online; • Разширяване на информационния обхват на BPO Online с данни и за други обекти на индустриалната собственост; • Реализация на електронни административни услуги; 2.3. Подготовка за подаване на заявление за вписване на информационни обекти и услуги в регистрите съгласно изискванията на ЗЕУ;
Дейност 1. Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчки за изпълнение на проектна дейност 2 В рамките на тази дейност ще бъде разработена документацията за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на проектна дейност 2. Ще бъде проведена открита процедура за възлагане при спазване изискванията на Закона за обществените поръчки и други нормативни актове и практики.
Дейност 4. Дейности по информация и публичност Тази дейност ще се провежда с цел предоставяне на информация на широката общественост и осигуряване на публичност на проекта, включително и оповестяване че проектът се осъществява по ОПАК и се съфинансира от Европейския социален фонд (ЕСФ). От друга страна, тя ще доведе до популяризиране и представяне на резултатите от проекта до възможно най-широк кръг граждани, представители на бизнеса и държавни институции с цел, от една страна разясняване и осигуряване на максимална полза от проекта за целевите групи, а от друга страна – стимулиране на заявителския интерес и интереса към административни и информационни услуги на Ведомството и по този начин достигане до по-широк кръг потенциални клиенти на услугите на Патентното ведомство. Тази дейност ще бъде осъществена посредством: • Начална конференция с цел публичност на проекта и неговото съфинансирнане от ЕСФ, целите и очакваните резулатати и финална конференция с цел оповестяване на постигнатите резултати. • Организиране на информационен ден за целевите групи на проекта; • Съобщения за пресата – екипът по проекта ще изготви и предостави информация под формата на прес-съобщение в печатните и електронните медии, както и на Интернет страницата на ведомството; • Брошури – Ще бъдат отпечатани и разпространени брошури, съдържащи информация за целите на оперативната програма, целите и дейностите по проекта, приноса на финансиращата институция и на ЕСФ. Брошурите ще се разпространят в тираж 1000 броя.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Джи Ди Би Сол" ЕАД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 161 852 BGN
Общ бюджет: 146 819 BGN
БФП: 146 819 BGN
Общо изплатени средства: 32 370 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 146 819 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 32 370 BGN
2015 0 BGN
32 370 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 124 796 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 27 515 BGN
2015 0 BGN
27 515 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 023 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 856 BGN
2015 0 BGN
4 856 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) Дейност 1 - бр. изготвени пакети на тръжна документация за обществена поръчка(и)
Индикатор 3 (Д) Дейност 1 - бр. успешно проведени процедури – избрани изпълнители
Индикатор 4 (Д) Дейност 2 - Брой извършени анализи на необходимите технологични доработки на BPO Online
Индикатор 5 (Д) Дейност 2 - Брой изготвени подробни технически спецификации за извършване на технологични разработки
Индикатор 6 (Д) Дейност 2 - Брой нововъведения, надградени в информационна система BPO Online
Индикатор 7 (Д) Дейност 2 - Брой реализирани нови електронни административни услуги
Индикатор 8 (Д) Дейност 2 - Брой подготвено за подаване заявление за вписване на информационни обекти и услуги в Регистрите за оперативна съвместимост, съгласно изискванията на ЗЕУ
Индикатор 9 (Д) Дейност 3 - Брой извършен контрол върху дейностите на изпълнителите, изготвяне на отчети, анализи, документи, технически описания, разработки, верификация на направените разходи, мониторинг на дейностите
Индикатор 10 (Д) Дейност 4 - Публикувано по 1 прессъобщение в печатна и електронна медия и на Интернет страницата на ведомството
Индикатор 11 (Д) Дейност 4 - Проведени 2 конференции, с кафе-паузи при стартиране и завършване на проекта за представяне на целите и резултатите
Индикатор 12 (Д) Дейност 4 - Проведен 1 информационен ден за целевите групи на проекта с кафе-паузи и кетъринг за 50 участника от целевите групи
Индикатор 13 (Д) Дейност 4 - Изработени и разпространени 1000 брошури с информация за целите на оперативната програма, целите, дейностите и резултатите по проекта, приноса на финансиращата институция и на ЕСФ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз