Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0056-C0001
Номер на проект: 13-13-57
Наименование: Подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в община Пазарджик
Бенефициент: Община Пазарджик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 23.01.2014
Дата на приключване: 23.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Ефективно планиране и изпълнение на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни
Дейности: Дейност 1: Разработване и въвеждане на методика за мониторинг, контрол и последваща оценка на Общинския план за развитие Методиката ще бъде разработена от външен изпълнител, избран чрез процедура по ЗОП. Методиката ще бъде разработена за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие. Методиката ще включва няколко основни раздела: • фази на мониторинга, контрола и оценката • методи за анализ и включване на заинтересованите страни при оценката • основни методи за събиране на информация при мониторинга и оценката Мониторинг • определение за мониторинг • процедури при мониторинг • подходи /механизми за мониторинг Оценка • определение за оценка • процедура за оценка • средства и техники за оценка Контрол • определение за контрол • методи за контрол • средства за контрол След като бъде разработена, методиката ще бъде представена пред общинския съвет за одобрение, преди да бъде въведена за използване.
Дейност 2: Разработване на Общински план за развитие 2014 - 2020 Общинският план за развитие ще бъде съобразен с разработения ИПГВР и няма да обхваща и дублира мерки и проекти, които попадат в обхвата на Зоните за въздействие от ИПГВР. Разработването на плана ще премине през следните стъпки: 1. Идентифициране на всички заинтересовани страни и сформиране на екип за разработване на общинския план. Екипът ще включва представители на всички заинтересовани страни. Представителите на заинтересованите страни ще бъдат разделени в работни групи за разработване и обсъждане на общинския план за развитие. 2. Изготвяне на социално-икономически анализ. Анализът няма да дублира, а ще допълни с актуална информация направения социално-икономически анализ във връзка с разработването на ИПГВР и ще включва: - анализ в следните сфери: социално-икономическо развитие; състояние на образованието, социални услуги, инфраструктура (транспортна, ВиК инфраструктура), околна среда, обществен транспорт и др.; определяне на нуждите от развитие на определени услуги в разглежданите области по отношение на качество и достъпност; нужда от подобрения/ предложение за развитие на публични услуги; определяне на насоки за развитие на община Пазарджик за периода до 2020 г. Като резултат от анализа ще бъдат идентифицирани и териториално дефинирани проблемите, ще бъдат посочени тенденциите за развитие на общината, като се отчитат характеристиките на вътрешния й потенциал за развитие. - проучване на документи на общината с цел събиране на необходимата статистическа информация; - оценка на Общинския план за развитие 2007-2013 г. Оценката на общинския план ще се извърши чрез използването на разработената по Дейност 1 методика за мониторинг, контрол и последваща оценка на Общинския план за развитие. - разработване на SWOT анализ. SWOT анализът е тясно обвързан със социално–икономическия профил, развитието на инфраструктурата и състоянието на околната среда на общината. - поставяне на цели и приоритети за развитие на общината. На базата на извършените анализи и в съответствие със стратегическите документи на областно и регионално ниво, ще бъдат поставени целите и приоритетите за развитие на общината в периода 2014-2020 г.; 3. Организиране на 3 работни групи с представители на заинтересованите страни за обсъждане на направения анализ и поставените цели и приоритети за развитие на общината. 4. Организиране на обществени обсъждания с широката общественост за представяне на плана за развитие. Ще бъдат идентифицирани проблемите и ще бъдат обсъдени бъдещи приоритети за развитие на общината. Ще бъдат организирани 2 обществени обсъждания, на които ще бъдат поканени всички заинтересовани: общинската администрация, други административни структури на територията на общината, представители на гражданското общество, социално-икономическите партньори, бизнеса и гражданите. На обществените обсъждания ще бъдат набелязани конкретни мерки и дейности за реализация на Общинския план за развитие, както и конкретни проекти. 5. На базата на проведените обществени обсъждания и набелязаните мерки и дейности за реализация на плана, ще бъде разработена индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана. Ще бъдат определени индикаторите за мониторинг и оценка на плана, които ще бъдат съгласувани с работните групи. Ще бъде разработена програма за реализация на Общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите. Ще се извърши предварителна оценка на плана. 6. Провеждане на информационна кампания за запознаване на обществеността с Общинския план за развитие и програмата за неговата реализация. 7. Внасяне на Общинския план за одобрение от Общинския съвет.
Дейност 3: Дейности за информация и публичност В рамките на проекта се предвижда провеждане на 2 пресконференции в гр. Пазарджик пред обществеността за представяне на проекта (в началото) и за популяризиране на резултатите от него (в края на проекта). На пресконференциите ще бъде оповестено, че проектът се финансира от ОПАК и ще бъдат спазени изискванията за визуална идентификация. За популяризиране на проекта ще бъдат изработени 200 електронни визитни картички на общината. На встъпителната пресконференция ще бъдат раздавани на присъстващите електронни визитни картички, които ще съдържат информация за общината и проекта, а на заключителната – електронни визитни картички с информация за общината, проекта и Общинския план за развитие. Електронните визитни картички ще бъдат под формата на мини CD и ще бъдат брандирани по изискванията на ОПАК. Ще съдържат текст указващ, че са изработени по проект, финансиран от Европейския съюз и националния бюджет на Република България. Те ще съдържат флага на ЕС, названието “Европейски съюз”, логото и слогана на ЕСФ – “Европейски социален фонд. Инвестиции в хората”, името на Оперативна програма “Административен капацитет”, логото и слогана на ОПАК – “ОПАК. Експерти в действие”.
Дейност 4: Управление на проекта Ще бъде сформиран екип за управление на проекта, който ще се състои от Ръководител, Kоординатор, Технически сътрудник, Счетоводител и Юрист, които разполагат с опит и квалификация, отговарящи на нуждите на проекта. В рамките на тази дейност ще бъдат организирани и проведени срещи на екипа за управление, за разпределяне на конкретните задачи и отговорности, както и за разработване на детайлизиран план за изпълнение на проекта. Ще бъдат подготвени и проведени процедурите за избор на изпълнители съгласно ЗОП. Тръжните документи ще бъдат изготвени от членовете на екипа по проекта. По време на изпълнението на проекта ще бъде провеждан ежемесечен мониторинг, като при констатация на отклонение от предварително планираните параметри, ще се извършва своевременно проучване на причините за него и ще се вземат мерки за отстраняването му. Част от задълженията на екипа за управление на проекта включват изготвянето на междинни технически доклади и финансови отчети за напредъка по проекта и финален технически доклад и финансов отчет след приключване на дейностите по проекта. С особено внимание ще се следи правилното попълване и поддържане на Досието на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА” ООД
ЕТ "Нитос - 2 - Иван Стоев"
"Ню ай" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 106 BGN
Общ бюджет: 60 426 BGN
БФП: 60 426 BGN
Общо изплатени средства: 60 426 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 60 426 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 41 243 BGN
2015 19 183 BGN
60 426 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 51 362 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 35 056 BGN
2015 16 306 BGN
51 362 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 064 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 186 BGN
2015 2 877 BGN
9 064 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) Д1: Разработена и въведена методика за мониторинг, контрол и последваща оценка на Общинския план за развитие
Индикатор 3 (Д) Д2: Разработен Общински план за развитие 2014-2020
Индикатор 4 (Д) Д3: ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ
Индикатор 5 (Д) Д3: Разработени и разпространени информационни и рекламни материали: електронни визитни картички
Индикатор 6 (Д) Д4: Сключени договори за управление на проекта;
Индикатор 7 (Д) Д4: Поддържано досие на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз