Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0053-C0001
Номер на проект: 13-13-54
Наименование: За прозрачна и ефективна общинска политика за развитие
Бенефициент: Община Доспат
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 23.01.2014
Дата на приключване: 23.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване ефективността на работата на общинската администрация чрез засилване на контрола и утвърждаване на ефектвни механизми за мониторинг на изпълнението на общинските политики.
Дейности: Дейност 1: Дейности по организация и управление Екипът ще бъде сформиран от трима души, служители на община Доспат. Ще се състои от ръководител, координатор и счетоводител. Екипът по проекта ще бъде назначен на допълнителни трудови споразумения съгласно изискванията на програмата и съответното законодатество. Ръководителят ще отговаря за коректното изпълнение на дейностите по проекта и тяхното отчитане. Той ще гарантира контрола по дейностите на екипа, както и мониторинга на дейностите по самия проект. Ще съгласува дейностите по проекта с общинската администрация и ще отговаря за комуникацията с УО на ОПАК. Координаторът ще подпомага работата на ръководителя, ще кооридинира дейностите и ще се съгласува напредъка. Координаторът ще изготви подробен график за задачите, разпределението на отговорностите на членовете на екипа по организация и управление и сроковете за изпълнението им. Координаторът ще съгласува напредъка на проекта с предвидения график на екипа и ще се отчита пряко пред ръководителя. Счетоводителят ще отговаря съставянето и за отчитането на всички счетоводни документи, свързани с изпълението на проекта, съгласно законово установения ред и изискванията на програмата. Екипът по проекта ще провежда ежемесечни срещи, а при необходимост и по-често, за съгласуване на дейностите и отчитане на напредъка по проекта. При провеждането на тези серщи ще бъдат изготвяни протоколи от срещите, в които ще се посочват обсъжданите теми, изпълнените и поставените задачи, възникналите въпроси и друга информация обвързана с проектното изпълнение. Изпъленението на Дейност 1 ще продължи от подписването на договор за безвъзмездна помощ до крайното отчитане на проекта. След подписването на договор за безвъзмездна помощ ще бъде избран външен изпълнител за подготовка на тръжните докуметнти и процедури по проекта. Подготовката на документацията ще бъда съгласувана с нуждите на проекта и изискванията на общинската администрация. Изборът на изпълнител за подготовка на тръжни документи и процедури ще бъде избран съгласно изискванията, посочени в ЗОП.
Дейност 2: Анализ, разработване и въвеждане на Общински план за развитие на община Доспат 2014-2020г. ОПР 2014-2020 ще бъде изготвен съгласно Закона за регионалното развитие и Методическите указания на МРРБ. Етапите на разработването на ОПР ще включват анализиране на текущото състояние на общината, оценка на ресурсите на общината. Ще бъдат идентифицирани заинтересованите страни. За основа на новия ОПР ще послужи настоящия ОПР като му бъде направен подробен анализ. Заложените цели в ОПР 2007-2013 ще бъдат актуализирани спрямо настоящите условия и ще бъдат продължени подходящо в ОПР 2014-2020. На база на анализите ще се формулират визия, цели и приоритети на общината, мерките за тяхното постигане, предвидени източници на финансиране. Преди окончателното изработване на ОПР 2014-2020 ще бъде предоствен Проект на ОПР за публично обсъждане. След това Проектът ще бъде представен пред Общинския съвет за окончателното му приемане. В допълнение на ОПР 2014-2020 ще бъде изготвен план за действие към ОПР 2014-2020 и релевантна система от индикатори за мониторинг, контрол и оценка на неговото изпълнение. Разработването на ОПР 2014-2020 на общината ще бъде възложено на външен изпълнител съгласно реда по ЗОП, който активно ще съгласува своята дейност с нуждите и изискванията по проекта.
Дейност 3: Анализ и разработване на Стратегия за развитие на туризма в община Доспат 2014-2020 Дейността включва анализ на текущите ресурси и ситуация на туризма. Този анализ ще бъде използван за съставянето на аналитичната част на Стратегията и на него ще се основат посочените приоритети за развитие на туризма. Анализът ще обхване ифраструктурата, релевантната институционална рамка, ще анализира човешките ресурси, продуктовото предлагане и потенциала за развитие на туризма в общината. На база аналитичната част в стратегията ще се определят визията и целите за развитие, източниците на финансиране, ще се определят индикатори за изпълнението на стратегията и мерките за наблюдение на изпълнението й. За изпълнението на дейността ще бъде избран външен изпълнител съгласно изискванията, посочени в ЗОП.
Дейност 4: Анализ и разработване на Стратегия за развитие на младежта в община Доспат 2014-2020. За целта на разработването на стратегията ще се извърши подробен анализ на ситуацията на младежта в общината и факторите, които й влияят – като например образование, здравеопазване, гражданската активност, младежката заетост, демографските процеси. Ще бъде анализирана застъпеността на младежкото развитие в ОПР 2007-2013 и стратегията ще бъде пряко обвързана с приоритетите в новия ОПР. Заложените цели и приоритети в Стратегията трябва да водят до повишаване ролята на младите хора в гражданското общество, прилагане на добри европейски практики, поощряванв на самоорганизирането на младежите и създаването на предпоставки за сформиране на нови младежки организаци и насърчаване на общественополезни младежки дейности. Дейностите по разработването на Стратегия за развитие на младежта в община Доспат 2014-2020 ще бъдат възложени на външен изпълнител съобразно реда по ЗОП.
Дейност 5: Анализ и разработване на Стратегия за развитие на средното образование в община Доспат 2014-2020. Разработването на Стратегия за развитие на средното образование ще включва провеждането на необходимите анализи на структурата на образованието на местно ниво, материалната база, човешките ресурси, текущото ниво на образованието на децата и всички други показатели, които са релевантни към изготвянето на стратегията. Предвижда се стратегията да е с обхват 2014-2020 с цел съгласуаваност с ОПР 2014-2020 на община Доспат и политиката на ЕС в областта за следващия програмен период. Други документи, с които ще бъде обвързана стратегията са Областната стратегия за развитие на област Смолян 2005-2015, Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015 и други стратегически и планови документи на местно, национално и европейско ниво, които имат отношение към политиката за развитие на средното образование. Създаването на Стратегията ще съдържа конкретни мерки за въвеждане на информационни и комуникационните технологии в училищата, модернизация на материалната база, интегрирането на децата със специални образователни потребности, мерки за закрила на детето, превенция от отпадане от образователната система и други мерки, съобразно определените при анализа нужди на общината.
Дейност 6: Разработване и въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики на община Доспат. Дейността обхваща разработването на механизми и методики за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на следните политики на община Доспат: политиката за развитие, както и на всички политики, имащи отношение към предвидените за разработване стратегически документи. Тоест механизмите за мониторинг и контрол ще имат отношение и ще бъдат прилагани и за конкретните стратегиески документи – ОПР 2014-2020, Стратегията за развитие на туризъм, Стратегията за развитие на младежта и Стратегията за развитие на средното образование в община Доспат. Мониторингът представлява проследване на даден процес – наблюдение, нализ и оценка. Механизмите за мониторинг, които следва да се разработят ще се прилагат на местно ниво и ще са релевантни на условията в общината и нейните нужди. Мониторингът ще се прилага на всички етапи на разработване и прилагане на политките на общината. Чрез добре разработените методи за мониторинг ще се формулират конкретни механизми за контол на изпълнието на политиките. Те ще включват такива вътрешни механизми, които да могат ясно да показват наличието на отклонения от изпълнението на политики или изменения на средата. Необходимо е разработването на ясни механизми, които да спомагат оценката на изпълнението на политиките и на база на които на могат да се правят актуализации на следваните политики. Механизмите ще съдържат ясно измерими показатели за изпълнението на политиките и техните източници – статистически данни, сравнителни анализи, заложени индикатори и други. В допълнение на разработените механизми за мониторинг и контрол на общинската политика за развитие ще се създаде Наръчник за прилагането на механизми за мониторинг и контрол на политиката за развитие на община Доспат. Наръчникът ще бъде изработен на база механизмите като съдържа подробно разписани правила и методики за прилагането им. Ще послужи и при предвиденото съпътстващо обучение на общински служители в Дейност 7 като основа за провеждането на обученията. Предвидената бройка за отпечатване на Наръчника е 100 броя с цел използване при съпътстващите обучения, разпространение до кметовете на населените места в общината, да се ползва от всички служители в общината и всички заинтересовани страни. Механизмите за мониторинг и контрол ще бъдат разработени от външен изпълнител, избран по реда на ЗОП. Те ще бъдат консултирани на общинско ниво и ще бъдат приети след разглеждането им с акт (решение) на Общинския съвет на община Доспат. След официалното им приемане от ОС на общината ще бъде избран външен изпълнител по реда на ЗОП за изготвяне на Наръчник за прилагане на механизмите за мониторинг и контрол на общинската политика за развитие.
Дейност 7: Провеждане на съпътстващи обучения на служителите в общинската администрация. Организацията на съпътстващите обучения ще е под формата на обучителен еднодневен семинар и ще следва предварително изготвена програма за провеждането им. Обученията ще се провеждат в наета за целта зала с необходими капацитет, оборудвана с подходящи техники за озвучаване и визуализация. На обучението ще присъстват 10 броя общински служители от администрацията на община Доспат. Продължителността на обученията ще е в рамките на работен ден – между 09:00 и 18:00 ч. и ще се проведат в делничен ден. Семинарът ще се ръководи от експерт от общината, който е детайлно запознат с новоразработените механизми за мониторинг и контрол на политиките и стратегическите документи. В програмата ще бъдат включени: • Откриваща част – в която ще се обобщат резултатите от проекта и ще се популяризира приноса на програмата. • Същинска част – в нея ще бъдат подробно разяснени механизмите за мониторинг и контрол и ролята на общинските служители в прилагането им. • Заключителна част – ще се обобщат основните принципи при прилагането на механизмите за мониторинг и контрол на политиките. • Консултативна част – ще се даде възможност за задаване на въпроси и даване н отговори и разяснения относно механизмите. Ще бъде проведено писмено запитване за ефективността на обучението. В програмата ще бъдат предвидени и две кафе-паузи и един обяд. Детайлното разработване на програмата на обучението и организацията на самото обучение ще бъдат отговорност на експерта от общината, съвместно с екипа по организация и управление.
Дейност 8: Дейности за информация и публичност Всички информационни материали ще бъдат изготвени съгласно задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност и ще съдържат логата на ЕСФ и ОПАК, името на проекта и на оперативната програма, флагът на ЕС и българският национален флаг. На всички документи и материали ще бъде поставено изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” За целите на дейността ще бъде прведена една заключителна пресконференция за информиране на широката общественост и всички заинтересовани страни. Ще бъдат изработени и 200 броя информационни брошури, част от които ще бъдат раздадени на обучителния семинар и заключителната пресконференция. 100 броя от тези брошури ще бъдат отпечатани първоначално с информация за целите на проекта, приноса на ЕС, както и ще съдържат всички необходими елементи за визуализация и информираност на обществото. Ще бъдат поставени част от тях в сградата на общината, за да са достъпни за всички заинтересовани страни. Информационни брошури ще бъдат изпратени и до кметовете и кметствата на територията на общината, както и на съседни общини, с които Доспат има активни добросъседски отношения с цел популяризиране на проекта и резултатите от него. По този начин ще бъдат и мултиплицирани резултатите, тъй като ще се даде възможност на кметовете да се ползват от добрите практики при реализирането на проекта, както и от нововъведените механизми за мониторинг на политики. Предвидено е и изработката на информационни пакети, които ще включват 100 броя папки, 100 броя блок листи и 100 броя химикалки, всички с логото на програмата. Те ще бъдат раздадени на заключителната пресконференция и обучителния семинар. Дейностите по информация и публичност ще бъдат възложени на външен изпълнител.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 71 050 BGN
Общ бюджет: 50 122 BGN
БФП: 50 122 BGN
Общо изплатени средства: 50 122 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 50 122 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 210 BGN
2015 35 912 BGN
50 122 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 604 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 078 BGN
2015 30 525 BGN
42 604 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 518 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 131 BGN
2015 5 387 BGN
7 518 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) Дейност 1: Сключени договори с екип по организация и управление
Индикатор 3 (Д) Дейност 1: Изготвен график за работа на екипа.
Индикатор 4 (Д) Дейност 1: Сключен договор с изпълнител за подготовка и провеждане на тръжни процедури.
Индикатор 5 (Д) Дейност 1: Проведени срещи на екипа.
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: Изготвени протокола от екипни срещи.
Индикатор 7 (Д) Дейност 1: Успешно изпълнен и отчетен проект.
Индикатор 8 (Д) Дейност 2: Изработен Проект на ОПР 2014-2020
Индикатор 9 (Д) Дейност 2: Приет ОПР 2014-2020
Индикатор 10 (Д) Дейност 3: Изработен Проект на Стратегия за развитие на туризма
Индикатор 11 (Д) Дейност 3: Приета Стратегия за развитие на туризма
Индикатор 12 (Д) Дейност 4: Изработен Проект на Стратегия за развитие на младежта
Индикатор 13 (Д) Дейност 4: Приета Стратегия за развитие на младежта
Индикатор 14 (Д) Дейност 5: Изработен Проект на Стратегия за развитие на средното образование в общината
Индикатор 15 (Д) Дейност 5: Приета Стратегия за развитие на средното образование в общината
Индикатор 16 (Д) Дейност 6: Изготвен Проект на разработените механизми за мониторинг и контрол
Индикатор 17 (Д) Дейност 6: Въведени механизми за мониторинг и контрол
Индикатор 18 (Д) Дейност 6: Изработен Наръчник за прилагане на механизмите
Индикатор 19 (Д) Дейност 7: Проведено обучение
Индикатор 20 (Д) Дейност 7: Обучени служители
Индикатор 21 (Д) Дейност 7: Проведено анкетно проучване
Индикатор 22 (Д) Дейност 8: Проведена пресконференция
Индикатор 23 (Д) Дейност 8: Изработени брошури
Индикатор 24 (Д) Дейност 8: Изработени папки
Индикатор 25 (Д) Дейност 8: Изпработени блок листи
Индикатор 26 (Д) Дейност 8: Изработени химикалки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз