Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0137-C0001
Номер на проект: 13-22-81
Наименование: Повишаване компетентността и ефективността на услугите в районна администрация „Красно село” чрез изграждане и усъвършенстване на знанията и уменията на служителите
Бенефициент: Столична Община
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 23.01.2014
Дата на приключване: 23.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на обслужване от страна на администрацията и повишаване на квалификацията на служителите й посредством предоставяне на възможност за развитие на специфичните знания и умения и усъвършенстване на притежаваните от тях ключови компетентности във връзка с обслужването на гражданите и бизнеса с цел по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: Дейност 3: Организиране и провеждане на обучения, които не са по Каталога на ИПА. Мониторинг на обученията Дейността включва следните поддейности: - Изготвяне на задание по избраните теми и подготвяне на документация, съгласно изискванията на ЗОП. - Избор на изпълнители на обученията. - Подписване на договор с избраните обучителни институции – по стандартна форма за договор за услуга по ЗЗД, включващ клаузи свързани със съдържанието на обучението, графика за провеждане на обученията, качеството на преподавателите, методите на провеждане на обученията, логистиката на обученията (зали, оборудване, режим на учене и почивки, кафе–паузи, учебни материали, учебни пособия, наръчници и учебници др.). - Организиране на присъствието на служителите на обученията: подготвени заповеди за участие в обученията, проведен инструктаж със служителите; - Мониторинг върху протичането на обученията – ще се създаде организация за проверка по време на обученията и за контрол по съдържанието; - Оценка и анализ на резултатите от обученията: ще бъде направена оценка непосредствено след провеждането на обученията и 3 месеца след провеждането им. Тези дейности ще бъдат насочени към провеждането на следното обучение: практически умения за представяне и разясняване на административни норми, процедури и решения при предоставянето на услуги към гражданите и представителите на бизнеса.
Дейност 2: Планиране, организация и координация на изпълнението на обучения, проведени от ИПА. Мониторинг на обученията Дейността включва следните поддейности: - Заявяване на обученията пред ИПА по съответната форма; - Уточняване на график за провеждане на обученията; - Подписване на договор с ИПА по стандартна форма; - Организиране на присъствието на служителите на обученията: подготвени заповеди за участие в обученията и проведен инструктаж със служителите; - Мониторинг върху протичането на обученията – ще се създаде организация за проверка по време на обученията и за контрол по съдържанието; - Оценка и анализ на резултатите от обученията: ще бъде направена оценка непосредствено след провеждането на обученията. Тези дейности ще бъдат насочени към провеждането на следните обучения избрани от Каталога на ИПА на основата на извършеното проучване на потребностите от обучение: • Административна стилистика (ПР - 4) – 3 групи по 15 служителя и 1 група от 14 служители; • Управление и оценка на изпълнението (ЧР - 2) 1 група от 10 служители и 1 група от 7 служители.  Създаване на добре изглеждащи документи с MS Word (ИТО - 6) - 3 групи по 10 служители;  Работа с дълги документи с MS Word (ИТО - 7) - 3 групи по 10 служители;  Електронни таблици с Excel (базов курс) (ИТО 8) - 2 групи по 11 служителя;  Електронни таблици с Excel (напреднали) (ИТО 9) - 2 групи по 11 служителя.
Дейност 4: Дейности за информация и публичност Информация за извършване и постигане на целите, заложени в проектното предложение. При реализирането на тази дейност ще бъдат спазени всички изисквания за информация и публичност на ЕС и Управляващия орган на ОПАК. През целия период на изпълнение на проекта ще бъде поставен важен акцент върху необходимостта от публичност и информация. Ще бъдат спазени всички изисквания за визуализиране на финансовата подкрепа: на всички издания, покани, програми и материали за обучения, както и на всички останали печатни материали и на интернет сайта да бъдат поставяни логото и текст, информиращ за подкрепата.
Дейност 1: Организиране на дейности по общо управление на проекта Ефективното и своевременно изпълнение на дейностите на проектното предложение Подписване на договори с членовете на екипа за управление на проекта. Екипът на проекта ще се състои от 3 човека, определени от кандидата. Провеждане на месечни работни срещи за отчитане на постигнатите резултати в отделните подетапи и предприемане на коригиращи действия при възникнали проблеми. Разпределение на отговорностите между членовете на екипа по проекта. Дейността на екипа ще се организира и извършва в съответствие с принципите, правилата и изискванията за управление на проектния цикъл и на ОПАК. Проектът ще се изпълнява под наблюдението и ръководството на Кмета на СО район „Красно село. Районът разполага с офис, оборудване и технически средства, необходими за управление на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Бенч Марк Груп" АД
"Обучения за всеки" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 185 BGN
Общ бюджет: 75 283 BGN
БФП: 75 283 BGN
Общо изплатени средства: 75 283 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 75 283 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 62 450 BGN
2015 12 833 BGN
75 283 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 991 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 53 082 BGN
2015 10 908 BGN
63 991 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 292 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 367 BGN
2015 1 925 BGN
11 292 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 (Д) общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 7 (Д) обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 8 (Д) обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 9 (Д) обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 10 (Д) служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 11 (Д) Дейност 1: Месечни работни срещи на екипа за отчитане на постигнатите резултати в отделните подетапи и предприемане на коригиращи действия при възникнали проблеми
Индикатор 12 (Д) Дейност 1: Окончателен доклад за цялостно отчитане приключването и предаването на извършената работа
Индикатор 13 (Д) Дейност 2: Попълнени анкети за проучване на резултатите от обучението
Индикатор 14 (Д) Дейност 3: Подготовка на документация по ЗОП
Индикатор 15 (Д) Дейност 3: Провеждане на процедура по ЗОП
Индикатор 16 (Д) Дейност 3: Попълнени анкети за проучване на резултатите от всеки модул на обучението
Индикатор 17 (Д) Дейност 4: Провеждане на информа-ционни срещи
Индикатор 18 (Д) Дейност 4: Отпечатване на рекламни брошури
Индикатор 19 (Д) Дейност 4: Изготвяне на информационни табели
Индикатор 20 (Д) Дейност 4: Отпечатване на информационни плакати
Индикатор 21 (Д) Дейност 4: Публикуване на информации в интернет страницата на район „Красно село”
Индикатор 22 (Д) Дейност 4: Публикуване на статии в електронна медия
Индикатор 23 (Д) Дейност 4: Публикуване на статии в печатно издание


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз