Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0028-C0001
Номер на проект: 13-22-29
Наименование: Повишаване административния капацитет в Община Суворово
Бенефициент: Община Суворово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 23.01.2014
Дата на приключване: 23.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на общинските служители за ефективно и качествено изпълнение на служебните задължения
Дейности: Дейност 1: Обучение, проведено в Института по публична администрация Практически умения за ефективни комуникации /сигнатура по Каталога за 2013 - ЕФ–8/. В обучението ще се включат двама служители. Обучението е с продължителност 2 дни, 16 часа. Целта на обучението е да развие практически умения за ефективно общуване; да запознае участниците с комуникационния процес; да представи правила и примери за ефективни вербални и невербални комуникации; да представи начините и средствата за успешна комуникация; да запознае с междукултурните различия в комуникацията. На участниците в обучението са предвидени командировъчни съгласно Наредбата за командировките в страната. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
Дейност 2: Обучаване на служителите по ключови компетентности 2.1 Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от уязвимите групи Обучението ще е изнесено и ще е с продължителност 20 учебни часа, 3 дни. В него ще се включат 10 общински служители, служителите от центъра за обслужване на гражданите и експерти осъществяващи комуникация с хора със специфични потребности.. 2.2 Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация Обучението ще е изнесено и ще е с продължителност 20 учебни часа, 3 дни. В него ще се включат 40 общински служители, предназначено е за всички служители на администрацията предвид тематиката и важността и за ефективната дейност на администрацията. 2.3 Лидерски умения и екипна ефективност Обучението ще е изнесено и ще е с продължителност 20 учебни часа, 3 дни. В него ще се включат 18 общински служители на ръководни позиции в администрацията. 2.4 Комуникативни и презентативни умения Обучението ще е изнесено и ще е с продължителност 20 учебни часа, 3 дни. В него ще се включат 18 общински служители, пряко ангажирани с административното обслужване, служителите от центъра за услуги и информация, кметовете по населени места осъществяващи административното обслужване. 2.5 Социални отношения и ефективни преговори Обучението ще е изнесено и ще е с продължителност 20 учебни часа, 3 дни. В него ще се включат 20 общински служители, на ръководни позиции, експерти пряко участващи в преговори по сключване на договори .
Дейност 3: Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от трима членове – ръководител, координатор и счетоводител. На първата среща на екипа ще бъде подготвен план за действие и конкретните ангажименти на членовете на екипа. Ще се подготви график за ежемесечните срещи на екипа. На всяка среща ще се отчита напредъка по изпълнение на проекта, констатирани евентуални пропуски и несъответствия и начините за тяхното преодоляване. Екипът за управление на проекта е изцяло ангажиран с организацията на дейностите и отчитането на резултатите от тях.
Дейност 4: Информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална (за запознаване на обществеността с проекта) и заключителна (за представяне на резултатите от проекта). Изработка на различни материали: банер /за поставяне при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове/; брошури с темите на обученията, предназначени за служители; заявки за регистрация за формиране на желанията на участниците за включване в съответните обучения; папки със задължителните реквизити за публичност, които ще се използват за поставяне на материали от обучението; блок-листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията. Химикали, флаш памети брандирани с логото на програмата
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СИП 2000" ЕООД
ЕВРИКА 3М
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 616 BGN
Общ бюджет: 80 599 BGN
БФП: 80 599 BGN
Общо изплатени средства: 80 599 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 599 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 923 BGN
2015 62 676 BGN
80 599 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 509 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 235 BGN
2015 53 275 BGN
68 509 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 090 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 688 BGN
2015 9 401 BGN
12 090 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Дейност 1: Проведени обучения
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: Обучени служители
Индикатор 7 (Д) Дейност 1: Получени сертификати
Индикатор 8 (Д) Дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 9 (Д) Дейност 2: Обучени служители
Индикатор 10 (Д) Дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 11 (Д) Дейност 3: Сключени договори с членовете на екипа
Индикатор 12 (Д) Дейност 3: Проведени работни срещи
Индикатор 13 (Д) Дейност 3: Проведени тръжни процедури
Индикатор 14 (Д) Дейност 3: Изготвени междинни технически доклада
Индикатор 15 (Д) Дейност 4: Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 16 (Д) Дейност 4: Изработени брошури
Индикатор 17 (Д) Дейност 4: Изработени банери
Индикатор 18 (Д) Дейност 4: заявки за регистрация
Индикатор 19 (Д) Дейност 4: Изработени папки
Индикатор 20 (Д) Дейност 4: изработени блок-листи за писане
Индикатор 21 (Д) Дейност 4: Изработени химикали
Индикатор 22 (Д) Дейност 4: Изработване на брандирани флаш памети


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз