Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0429-C0001
Номер на проект: ESF-2203-01-07009
Наименование: Мотивационна програма за насърчаване на териториалната мобилност на човешките ресурси в "БК МИНЕРАЛНИ ВОДИ-БАНКЯ" ЕООД
Бенефициент: "Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 20.01.2014
Дата на приключване: 30.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Насърчаване на географската мобилност на работната сила в „БК Минерални Води - БАНКЯ ЕООД” за повишаване на гъвкавостта на заетите лица, респективно подобряване качеството на техния трудов живот и конкурентноспособността на дружеството като цяло
Дейности: 3. Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заети в предприятието лица за период от 12 месеца В настоящия проект е планирано изпълнението на интегрирана социална програма за осигуряване на съобразен с работното време и местоживеенето на заети лица в “БК Минерални Води - БАНКЯ” ЕООД транспорт до и от работното място им място. В конкретната програма e планиран маршрут, който обезпечава превоза на служители и работници от град София до завода в град Банкя и обратно, а именно: Маршрут до работното място: „БИЛЛА/ж.к. Надежда, град София - Надлез „Надежда”, град София - 3-то РПУ, град София - Метростанция „Западен парк”, град София – ж.к. Филиповци, град София – завода на БК Минерални Води – БАНКЯ ЕООД, град Банкя” - дължина 23 км. - подробно описание в „Детайлна транспортна схема”. Маршрут от работното място: „Завода на БК Минерални Води – БАНКЯ ЕООД, град Банкя - ж.к. Филиповци, град София - Метростанция „Западен парк”, град София - 3-то РПУ, град София - Надлез „Надежда”, град София - БИЛЛА/ж.к. Надежда, град София” - дължина 23 км. - подробно описание в „Детайлна транспортна схема”. Работата в завода е организирана на сменен режим като се изпълняват 3 смени, а именно: • Редовна смяна – 252 дни за 12 месеца. • Първа и втора смяна – 365 дни за 12 месеца. Следователно, за да отговори на нуждите от транспорт на представителите на целевата група, включени в проекта предвид спецификите на сменния режим на работа е необходимо: • За редовна смяна е необходимо единствено изминаването на маршрута от работното място, тъй като до работното място редовната смяна пътува заедно с първа смяна, поради съвпадението на часовете на започване на двете смени, т.е. е необходимо изминаването на 23 км. веднъж в денонощието или 5796 км. за 12 месеца, което се равнява на 483 км. средно на месец. • За първа и втора смяна - изминаване на маршрута до работното място – 2 пъти в денонощието и съотвтно от работното място – 2 пъти в денонощието или общо 92 км., което се равнява на 33580 км. за 12 месеца или 2798,33 км. средно на месец. За реализацията на дейността е необходимо МПС с капацитет 10 – 18 места. Обосновка: При планирането на маршрутите, заложени в настоящия проект е спазен принципа на икономическа ефективност и оптимизация на разходите. В бюджета на проекта са заложени само реалните километри за извозването на лицата без в тях да се включват километри за извършването на евентуални празни курсове. Дружеството счита, че спецификата на сменния режим на работа и графиците на представителите на целевата група могат да бъдат съобразени по начин, при който в максимална степен да бъдат оптимизирани транспортните разходи за изпълнението на дейността. От друга страна, заложената в настоящия проект мотивационна програма за осигуряване на организиран транспорт от и до работното място в град Банкя е планирана, така че да бъде максимално съобразена с работното време и местоживеенето на представителите на целевата група. В заключение, дейността е ключова за постигането на специфичните цели на проекта, тъй като: • Позволява да се осигурят адекватни на потребностите на служителите социални придобивки под формата на съобразен с работното време и местоживеенето на заетите лицата транспорт. Това е възможно чрез планирането на икономически най-изгодни маршрути съобразно местоживеенето на заетите лица и съответно обезпечаване на транспортна услуга при оптимизиране на разходите за изпълнението й. • От друга страна, дейността е инструмент за повишаване на гъвкавостта на заетите лица, утвърждава принципа за равни възможности и подобрява социалната защита. Това от своя страна е ключова предпоставка за обезпечаване от работодателя на дългосрочна устойчива заетост и повишаване на конкурентноспособността на заетите лица и дружеството като цяло. С оглед спазването на принципа на равните възможности и недопускането на дискриминация е важно да се отбележи, че: • В настоящия проект са включени всички заети лица, които работят в завода в град Банкя, но живеят в различно населено място - град София.
2. Провеждане на процедури за избор на външни изпълнители по реда и условията на ПМС 69/2013 г. Описание: Избор на външни изпълнители по реда и условията на ПМС № 69/2013 г. за следното: 1. Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заети в предприятието лица за период от 12 месеца. 2. Осигуряване на публичност и визуализация на проекта. 3. Доставка на материали и консумативи за обезпечаване администрирането на изпълнението на проектните дейности. Обосновка: чрез провеждане на гореописаните процедури се цели да бъдат избрани най-добрите, отговарящи на нуждите на предприятието, доставчици и изпълнители за изпълнение на планираните в проекта дейности по ПМС № 69/2013 г. при спазване на основните принципи на откритост, прозрачност и конкурентост при избора. Натовареността на служителите на работното място, необходимостта от специфична експертиза и спазването на принципите на обективност и независимост при изпълнението на заложените проектни дейности обосновават избора на външни изпълнители за горепосочените дейности.
5. Процес на управление, координация, мониторинг и отчитане на проекта, включително комуникация с ДО Описание: Тази дейност предвижда спазване на план- графика за изпълнение на проекта, стриктно придържане към планираните дейности в него и посочените индикатори; управление на бюджета и неговото целесъобразно и добросъвестно изпълнение; навременно установяване на нередности и предотвратяване на евентуални проблемни ситуации; текущ контрол и мониторинг по осъществяване на дейностите, в това число по отношение на външните изпълнители, избрани по реда и условията на ПМС № 69/2013 г.; анализиране и оценка на документи; поддържане на архив на проекта и осъществяване на комуникация с ДО в съответствие с изискванията на Оперативната програма и др. Обосновка: Описаната дейност е заложена да обезпечи успешната реализация на проекта посредством постоянен процес на управление, координация, мониторинг и отчитане, включително комуникация с ДО.
4. Обезпечаване на визуализация и публичност на проекта Описание: Планираните дейности по обезпечаване на информация и публичност на изпълнението на проекта са: • Организиране и провеждане на 2 пресконференции, в началото и в края на проекта с цел постигане на информираност относно заложените и постигнатите резултати и ползи, свързани с изпълнението на проекта. • 1 информационна табела, която ще бъде поставена в завода в град Банкя. • 4 подвижни информационни табели, които ще бъдат използвани за визуализирането на транспортните средства. • 50 информационни дипляни, които ще бъдат раздадени на представителите на целевата група с цел информиране, че организираният транспорт се осъществява с финансовата подкрепа на ЕСФ и националния бюджет. • 2 публикации в печатни издания, в началото и в края на проекта с цел постигане на информираност относно заложените и постигнатите резултати и ползи. • Публикуване на периодични информационни съобщения за напредъка по проекта на корпоративния сайт на “БК Минерални Води - БАНКЯ” ЕООД с цел осигуряване на широка публичност на проекта и включените в него дейности, както и периодично обновяване на тази информация. При реализацията на гореописаните мерки ще бъдат спазвани стриктно графичните и текстовите изисквания на Ръководството за информиране и публичност по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Обосновка: Описаните мерки за осигуряване на публичност и визуализация отговарят на изискванията на Регламент на ЕК №1828/ 2006 и Регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, Насоките за кандидатстване по настоящата процедура, Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП „РЧР”. Те са от ключово значение за информиране на широката общественост за финансовото подпомагане, което е отпуснато от фондовете и популяризиране на обстоятелството, че ЕС съфинансира проекта и операцията, която се изпълнява е в рамките на ОП РЧР.
1. Сформиране на екип за изпълнение на проекта. Описание: В рамките на изпълнение на тази дейност ще бъде сформиран екип за управление изпълнението на проектните дейности. За целите на проекта членовете на екипа ще сключат граждански договори за почасова работа на база заповед за назначаване на екип. Обосновка: Изпълнението на тази дейност е ключова за създаването на условия за качествено и навременно изпълнение, както и обезпечаване на процесите на мониторинг и контрол на проектните дейности в съответствие с изискванията и условията на Насоките за кандидатстване, Договора за безвъзмездна финансова помощ и Оперативното ръководство за изпълнение на договори по настоящата процедура.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"KE Груп" ЕООД
ЕТ ДИВАЛ - Валентин Иванов
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 29 505 BGN
Общ бюджет: 26 620 BGN
БФП: 26 620 BGN
Общо изплатени средства: 26 620 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 26 620 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 901 BGN
2015 20 719 BGN
26 620 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 22 627 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 016 BGN
2015 17 611 BGN
22 627 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 993 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 885 BGN
2015 3 108 BGN
3 993 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз