Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0089-C0001
Номер на проект: ESF-2203-01-11010
Наименование: Повишаване на мотивацията и ангажираността към работата на служителите в Макдоналдс, чрез осигуряване на организиран транспорт до работното място
Бенефициент: "СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 20.01.2014
Дата на приключване: 31.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
Описание
Описание на проекта: Повишаване на производителността и адаптивността на заетите лица в „Сънфудс България” ЕООД и респективно тяхната конкурентоспособност, чрез осигуряване на активни комплексни мерки за подобряване на географската им мобилност на територията на Република България
Дейности: 4. Информиране и публичност
3. Осигуряване на организиран транспорт от и до работното място на служителите на „Сънфудс България” ЕООД В рамките на дейността, за 12 месеца, ще бъде осъществен организиран транспорт за целевата група от и до следните обекти на дружеството:  Обект 1: Международен път Е79, с.Студена – 47 заети лица;  Обект 2: Автомагистрала Тракия - 89 км, гр.Пазарджик – 55 заети лица;  Обект 3: Автомагистрала Марица - 92 км, гр.Любимец – 22 заети лица;  Обект 4: Автомагистрала Тракия - 119 км, с.Радиново – 34 заети лица;
2. Организиране на подготовката и провеждането на процедури за избор на изпълнители. Дейността обхваща комплексни мерки за подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнител според изискванията на ПМС 69/2013 г. При провеждане на процедурите ще бъдат спазени всички специфични изисквания към бенефициента на безвъзмездната помощ по отношение на документацията, сроковете, съгласуването с Договарящия орган и сключването на договори с избраните изпълнители. В рамките на тази дейност ще бъдат проведени процедури за избор на изпълнители за:  Доставка на материали за информация и публичност – информационни табели и брошури  Организиране и провеждане на пресконференции - встъпителна и заключителна  Осъществяване на транспорт за служителите на „Сънфудс България” ЕООД При осъществяване на процедурите за избор на изпълнител ще бъдат съблюдавани основните принципи за прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и равни възможности за всички участници. Предвидените процедури ще бъдат проведени в пълно съответствие с действащата нормативна уредба и специфичните изисквания на ОП РЧР и ДО/УО.
1. Управление, контрол и отчитане на проектните дейности Методологията, предложена за изпълнение на дейностите по проекта е подбрана така, че с минимални ресурси да се реализират максимален обем резултати. Ефективността е основният мотив при избора на отделните методи за изпълнение на дейностите, които да осигурят непрекъснат и ефективен контрол и координация на действията между отделните членове на екипа за управление на проекта и всички заинтересовани страни, за успешното, своевременно и координирано постигане на предвидените резултати. Управлението на проекта е в основата на цялостното изпълнение и постигане на набелязаните цели. От степента на вътрешна организация и контрол на екипа по проекта зависи навременното и качествено изпълнение на всяка проектна дейност. След старта на проекта ще бъде проведена първата обща среща на екипа, на която ще се очертаят основните насоки и приоритети на работа. В процеса на изпълнение на проекта ще бъдат провеждани редовни мониторингови срещи. Ръководителят на проекта ще запознае екипа с принципите и правилата на работата в екип, както и с механизмите за оценка, отчетност и обратна връзка. Тази дейност включва още непрекъсната координация; мониторинг на проекта; оценка на резултатите; вътрешна оценка и контрол. Ще бъде изработен и подробен план за изпълнение на дейностите по проекта, задания за работа за всеки от членовете на екипа, подробно разписани задължения, актуализиран график за изпълнение на дейностите и съответните индикатори, които да бъдат следени на всеки етап от изпълнението на проекта. Планът ще предвиди и времевата рамка и изискванията за регулярна и финална техническа и финансова отчетност по проекта. Екипът ще провежда срещи всеки месец като следи изпълнението на графика и прави необходимата актуализация. В рамките на дейността ще бъде осъществено:  цялостно управление на дейностите  наблюдение и вътрешна оценка на изпълнението на проекта  мониторинг и риск мениджмънт  финансова и техническа отчетност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ДДБ СОФИЯ ООД
"МИЧ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 197 234 BGN
Общ бюджет: 93 597 BGN
БФП: 93 597 BGN
Общо изплатени средства: 39 447 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 93 597 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 39 447 BGN
2015 0 BGN
39 447 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 79 558 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 33 530 BGN
2015 0 BGN
33 530 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 040 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 917 BGN
2015 0 BGN
5 917 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз