Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0027-C0001
Номер на проект: 13-22-28
Наименование: Повишаване капацитета на общинска администрация Тополовград
Бенефициент: Община Тополовград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 20.01.2014
Дата на приключване: 20.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Тополовград чрез обучение в страната.
Дейности: 1. Организация и управление В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от 3 члена – ръководител, координатор и счетоводител. На първата среща на екипа ще бъде детайлизиран плана за действие и конкретните ангажименти на членовете на екипа, ще бъде уточнен график за ежемесечните срещи на екипа. Ежемесечните срещи ще отчитат напредъка по изпълнение на проекта, резултатите от изпълнението на проекта, констатирани евентуални пропуски, несъответствия и мерки за преодоляването им. Екипа за управление е изцяло ангажиран с организация на проектните дейности, съблюдаване резултатите от тях и отчитането им.
2. Обучения в Института по публична администрация 2.1 Стратегически мениджмънт в държавната администрация /сигнатура по Каталога за 2013 УА–1/. В обучението ще бъдат включени 7 служители на ръководни длъжности от община Тополовград. Продължителността на обучението е 3 дни, 24 часа. 2.2 Организационно развитие. Управление на промяната /сигнатура по Каталога за 2013 УА–5/. В обучението ще се включат 7 общински служители, на ръководни и експертни длъжности, участващи в решения относно функционалналността на администрацията и организационната структура. Обучението е 3 дни, 24 уч. часа. На участниците в обучението са предвидени командировъчни според Наредбата за командировките в страната. Всички служители успешно преминали курса на обучение ще получат сертификати за участие.
3. Обучение по ключови компетентности 3.1 Методи за повишаване на личната продуктивност и ефективността на екипите в организацията Обучението е насочено към всички служители в общината. Продължителността на обучението е 3 дни 20 уч. часа. В обучението ще бъдат включени 50 служителя. 3.2 Повишаване на ефективността на работа, чрез подобряване на екипното взаимодействие и състоянието на комуникация Обучението е насочено към служители на ръководни и експертни длъжности в общинска администрация, осъществяващи ежедневна вътреструктурна комуникация. Продължителността на обучението е 3 дни 20 уч. часа. В обучението ще бъдат включени 20 служителя.
4. Чуждоезиково обучение по английски език 4.1 Обучение за придобиване на начални знания по английски език. В обучението ще бъдат включени 10 служители, от центъра за услуги и информация на гражданите и експерти работещи с гражданите и бизнеса. Продължителността на обучението ще е 100 уч. часа, 2-3 дни в седмицата по три часа. 4.2 Чуждоезиково обучение по английски език в публичната администрация. Обучението ще бъде предназначено за служители на община Тополовград, ръководители на проекти по Европейски фондове, експерти работещи в областта на международно сътрудничество Обучението ще включва познания за участие в работни срещи, дискусии и посещения на английски език. Писмена комуникация на английски език, работа с институциите на ЕС. В обучението ще бъдат включени 10 служители, притежаващи ниво минимум А2 по Европейската езикова рамка. Продължителността на обучението ще е 100 уч. часа, 2-3 дни в седмицата по три часа.
5.Дейности за информация и публичност Провеждане на една пресконференции: начална за представяне пред обществеността, служителите от администрацията на целите, дейностите и очакваните резултати от проекта, както и с темите на обучението. Изработване на информационни листи с информация за проекта, темите на обученията. Информационните листи ще бъдат насочени към общинските служители с цел информиране за предстоящите обученията и начина за включване в тях, те ще се разпространяват и на началната пресконференция. На сайта на общината в рубриката проекти ще бъде публикувана информация за проекта. Изработка на банер- ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали за обученията, пресконференциите. Изработка на химикали с логото на програмата- ще бъдат разпространявани на пресконференциите и обученията. Форми на заявления за обучение на общинските служители. Блок листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията и участниците в пресконференциите. Флаш памети, брандирани с логата на програмата, съдържащи материали от обучението.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 543 BGN
Общ бюджет: 74 092 BGN
БФП: 74 092 BGN
Общо изплатени средства: 74 092 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 74 092 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 61 920 BGN
2015 12 171 BGN
74 092 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 978 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 52 632 BGN
2015 10 346 BGN
62 978 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 114 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 288 BGN
2015 1 826 BGN
11 114 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Дейност 1: Сключени договори с членовете на екипа;
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: Проведени работни срещи;
Индикатор 7 (Д) Дейност 1: Проведени тръжни процедури
Индикатор 8 (Д) Дейност 1: Изготвени междинни технически доклада
Индикатор 9 (Д) Дейност 2: Обучени служители
Индикатор 10 (Д) Дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 11 (Д) Дейност 3: Обучени служители
Индикатор 12 (Д) Дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 13 (Д) Дейност 4: обучени служители
Индикатор 14 (Д) Дейност 4: получени сертификати
Индикатор 15 (Д) Дейност 5: организирани пресконференции
Индикатор 16 (Д) Дейност 5: изработени информационни листи
Индикатор 17 (Д) Дейност 5: изработен банер
Индикатор 18 (Д) Дейност 5: изработени семинарни папки
Индикатор 19 (Д) Дейност 5: изработени химикали
Индикатор 20 (Д) Дейност 5: изработени блок листи за писане от 20 листа
Индикатор 21 (Д) Дейност 5: отпечатани форми за заявления за обучение на общинските служители.
Индикатор 22 (Д) Дейност 5: Брандирани флаш памети с логота на програмата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз