Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0145-C0001
Номер на проект: 13-13-145
Наименование: По-добра ефективност при изпълнението на местни политики в община Драгоман
Бенефициент: Община Драгоман
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 16.01.2014
Дата на приключване: 16.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване нивото на ефективност при изпълнението на местни политики в община Драгоман
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Управлението на проекта ще бъде реализирано от екип, състоящ се от: ръководител на проекта, координатор и счетоводител. Те ще бъдат служители на администрацията на община Драгоман. Екипът ще отговаря за изпълнението на дейностите от стартирането до приключването на проекта. Ще има ясно разпределение на задълженията и задачите между отделните членове на екипа. Това ще осигури успешно изпълнение на проекта и постигане на заложените цели и индикатори. Процесът на организация и управление включва: планиране, изпълнение на проектните дейности, мониторинг, контрол и отчетност, водене и съхранение на проектната документация. Екипът за управление ще е ангажиран с наблюдение и следене на: напредъка и изпълнението на дейностите; спазването на времевия график; съобразяването с евентуални препоръки, направени при проверки; спазването на правилата за публичност и прозрачност; спазването на законосъобразността на извършваните разходи. За целта екипът по проекта ще провежда регулярни срещи за обсъждане, оценка и отчитане на постиганите резултати. Дейността включва също и осъществяване на всички задачи, свързани с подготовката и провеждането на съответните процедури за определяне на външен изпълнител. Ще се изготвят и окомплектоват необходимите тръжни документации. Това ще се извърши от външен изпълнител, избран съгласно разпоредбите на ЗОП. За успешното реализиране ще отговаря екипът за управление на проекта.
Дейност 2: Разработване на Общински план за развитие на община Драгоман 2014-2020 (ОПР 2014-2020) Дейността се състои в изготвяне на Общински план за развитие на община Драгоман за следващия програмен период 2014-2020. В структурно отношение ще включва основни елементи, определени в нормативните изисквания, като: анализ на социалното и икономическото състояние на общината; цели и приоритети за развитието й за съответния период; конкретни мерки за постигането им. При разработването на ОПР 2014-2020 ще се спазват нормативните изисквания на Закона за регионалното развитие (ЗРР) и Правилника за неговото прилагане. Ще се изпълняват „Методически указания за разработване на Общински планове за развитие 2014-2020”, одобрени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Ще бъде извършена и Предварителна оценка на ОПР 2014-2020 - задължителен елемент на документа, съгласно чл. 32 от ЗРР. Тя ще включва: оценка за социално-икономическото му въздействие и екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда. Реализирането на дейността ще бъде възложено на външен изпълнител, избран съгласно разпоредбите на ЗОП.
Дейност 3: Разработване и въвеждане на правила и методи за мониторинг и контрол на общинската политика за опазване на околната среда Дейността се състои в изготвяне и въвеждане на правила и методи за мониторинг и контрол на политиката за опазване на околната среда в община Драгоман. Те ще посочват и описват подходите и конкретните стъпки за осъществяването на контрол върху изпълнението на политиката. По този начин ще се изгради стройна система и ясен механизъм за ефективен мониторинг на местната политика за опазване на околната среда. Правилата и методите за мониторинг и контрол ще насърчават по-активното търсене на местните структури на гражданското общество като източници на информация и партньори в целия процес. Разработването на правила и методи за мониторинг и контрол на местната политика за опазване на околната среда ще бъде възложено на външен изпълнител, избран съгласно разпоредбите на ЗОП. Въвеждането им ще бъде извършено с акт (решение) на Общински съвет. Въведените правила и методи за мониторинг и контрол ще се прилагат и по отношение бъдещото изпълнение на разработените в рамките на проекта стратегически документи на общината.
Дейност 4: Разработване на Наръчник за прилагане на механизма за мониторинг и контрол на общинската политика за опазване на околната среда Дейността се състои в разработване на Наръчник за прилагане на механизма за мониторинг и контрол на общинската политика за опазване на околната среда. Той ще включва цялата необходима информация за улесняване работата на служителите от общинската администрация при бъдещото прилагане на механизма. Ще бъде описан целия процес на мониторинг и контрол на посочената политика, конкретните стъпки, правила и методи. Разработването на Наръчника ще бъде възложено на външен изпълнител, избран съгласно разпоредбите на ЗОП. Наръчникът ще бъде разпечатан в 100 екземпляра, формат А5.
Дейност 5: Разработване на стратегически документи по общинската политика за опазване на околната среда Дейността включва разработване на следните стратегически документи, свързани с общинската политика за опазване на околната среда: - Програма за опазване на околната среда в Община Драгоман 2014-2020 г.; - Програма за управление на дейностите по битови отпадъци в Община Драгоман 2014-2020 г. В процеса на изготвянето им ще се спазват всички нормативни изисквания. Програмата за опазване на околната среда в Община Драгоман 2014-2020 г. ще съдържа основни елементи като: аналитична част, визия, цели и мерки за осъществяването им. За коректното формулиране на проблемите, нуждите и целите на общината в аналитичната част ще бъдат включени всички необходими анализи. Такива могат да бъдат: анализ на средата; анализ на компонентите на околната среда в общината; SWOT анализ и др. Програмата урежда въпросите, свързани с: опазване на околната среда в общината, ограничаване на замърсяването и управление на факторите, които увреждат околната среда. Програмата за управление на дейностите по битови отпадъци в Община Драгоман 2014-2020 г. ще бъде съобразена с нормите на ЕС за управление на отпадъците и с националното законодателство. В това число, специално внимание ще бъде отделено на последните промени в Закона за управление на отпадъците. Програмата ще включва основни компоненти като: необходимите анализи за формулиране и приоритизиране на проблемите; обхват, цели и принципи и др.. Програмата урежда въпросите, свързани с екологосъобразното управление на отпадъците. Разработването на двата стратегически документа ще бъде възложено на външен изпълнител, избран съгласно разпоредбите на ЗОП.
Дейност 6: Дейности за информация и публичност В проекта се предвиждат следните дейности за информация и публичност: - Организиране и провеждане на 2 пресконференции – 1 при стартиране на проекта (за представяне на целите, дейностите и очакваните резултати) и 1 при закриване на проекта (за представяне на постигнатите резултати и на разходваните средства). По време на двете пресконференции ще бъдат раздавани информационни пакети; - Изработване на информационни и рекламни материали – Включват се брошури, флаери и плакати с информация за проекта, които ще се поставят на видни места в сградата на общината. Те ще са разделени на две групи: изготвени и разпространени в началото на проекта – с информация за целите, дейностите и очакваните резултати, и в края на проекта – с информация за постигнатите резултати. Включват се, също така, информационни пакети, които ще се раздават на участниците в двете пресконференции и ще се състоят от: рекламни папки, химикалки, блок листи, флаш памети, както и брошури с информация за проекта. Във връзка с двете пресконференции в залите ще се поставят и информационни плакати и информационен банер. Всички материали ще отговарят на изискванията за осигуряване на информация и публичност. Ще бъдат възложени на външен изпълнител, избран съгласно разпоредбите на ЗОП. - Публикуване на 4 бр. статии в общинския вестник на община Драгоман – Включва се изготвянето и публикуването на статии относно развитието на проекта и постиганите резултати. Статиите ще отговарят на изискванията за осигуряване на информация и публичност. - 12 бр. Публикации в интернет страницата на община Драгоман – Включва се периодично актуализиране на информацията за хода на проекта и резултатите от него. Това ще става посредством регулярни публикации на интернет страницата на община Драгоман, за които ще отговаря координаторът по проекта. Публикациите ще са съобразени с изискванията за осигуряване на информация и публичност. Дейности за информация и публичност ще се осъщвствяват по време на целия проект.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Рем-бранд" ЕООД
Беркут България ООД
Фондация Кореняк
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 54 963 BGN
Общ бюджет: 41 958 BGN
БФП: 41 958 BGN
Общо изплатени средства: 41 958 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 41 958 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 993 BGN
2015 30 966 BGN
41 958 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 35 665 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 344 BGN
2015 26 321 BGN
35 665 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 294 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 649 BGN
2015 4 645 BGN
6 294 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) Дейност 1: Формиран и работещ екип за управление;
Индикатор 3 (Д) Дейност 1: Брой сключени договори с членовете на екипа;
Индикатор 4 (Д) Дейност 1: Брой проведени срещи на екипа за управление;
Индикатор 5 (Д) Дейност 1: Брой сключени договори с външни изпълнители за изготвяне на тръжните документации по процедурите в рамките на проекта
Индикатор 6 (Д) Дейност 2: Брой разработени и приети Общински планове за развитие за следващия програмен период;
Индикатор 7 (Д) Дейност 2: Брой извършена Предварителни оценки на въздействието на ОПР 2014-2020
Индикатор 8 (Д) Дейност 3: Брой разработени и въведени механизми за мониторинг и контрол на общинската политика за опазване на околната среда
Индикатор 9 (Д) Дейност 4: Брой разработени и приети Наръчници за прилагане на механизми за мониторинг и контрол на общинската политика за опазване на околната среда;
Индикатор 10 (Д) Дейност 4: Брой отпечатани екзепляри на Наръчник за прилагане на механизма за мониторинг и контрол на общинската политика за опазване на околната среда
Индикатор 11 (Д) Дейност 5: Брой разработени и приети Програми за опазване на околната среда за следващия програмен период;
Индикатор 12 (Д) Дейност 5: Брой разработени и приети Програми за управление на дейностите по битови отпадъци за следващия програмен период;
Индикатор 13 (Д) Дейност 6: Брой проведени пресконференции при стартиране на проекта;
Индикатор 14 (Д) Дейност 6: Брой участници в пресконференцията при стартиране на проекта;
Индикатор 15 (Д) Дейност 6: Брой проведени пресконференции при закриване на проекта;
Индикатор 16 (Д) Дейност 6: Брой участници в пресконференцията при закриване на проекта;
Индикатор 17 (Д) Дейност 6: Брой изработени и разпространени информационни брошури;
Индикатор 18 (Д) Дейност 6: Брой изработени и разпространени информационни флаери;
Индикатор 19 (Д) Дейност 6: Брой изготвен информационен банер;
Индикатор 20 (Д) Дейност 1: Брой изготвени и разпространени информационни плакати;
Индикатор 21 (Д) Дейност 6: Брой изготвени и разпространени рекламни папки;
Индикатор 22 (Д) Дейност 6: Брой изготвени и разпространени рекламни химикалки;
Индикатор 23 (Д) Дейност 6: Брой изготвени и разпространени рекламни блок листи;
Индикатор 24 (Д) Дейност 6: Брой изготвени и разпространени рекламни флаш памети
Индикатор 25 (Д) Дейност 6: Брой статии в общинския вестник;
Индикатор 26 (Д) Дейност 6: Брой Публикации на интернет страницата на
Индикатор 27 (Д) Дейност 6: Брой изготвени и разпространени информационни плакати;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз