Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0227-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност в Киттнер Анлаген-Унд Машиненбау ЕООД"
Бенефициент: КИТТНЕР АНЛАГЕН - УНД МАШИНЕНБАУ ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.12.2013
Начална дата: 16.01.2014
Дата на приключване: 16.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Калояново
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на енергийната ефективност в Киттнер Анлаген-Унд Машиненбау ЕООД"
Дейности: Топлоизолиране на сградния фонд чрез доставка на пенополиуретанови термопанели и извършване на СМР, свързани с топлоизолацията на външните стени и покриви на сградите.
Подмяна на дограма със стъклопакети с алуминиеви профили и доставка и монтаж на термоизолационни цехови врати.
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на термопомпена инсталация вода-вода
Доставка и монтаж на двулентова шлайф машина
Визуализация на дейностите по проекта
Разходи за извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 433 833 BGN
Общ бюджет: 899 821 BGN
БФП: 433 804 BGN
Общо изплатени средства: 433 798 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 433 804 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 281 991 BGN
2015 151 807 BGN
433 798 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 368 733 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 239 693 BGN
2015 129 036 BGN
368 729 BGN
В т.ч. Национално финансиране 65 071 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 42 299 BGN
2015 22 771 BGN
65 070 BGN
Финансиране от бенефициента 466 049 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 8 (Д) Създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз