Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.08-0011-C0001
Номер на проект: DIR-5112122-11-79
Наименование: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново"
Бенефициент: Община Велико Търново
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 27.12.2013
Начална дата: 15.01.2014
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изграждане на регионална сиситема за управление на отпадъците в регион Велико Търново, с партньорство с община Горна Оряховица, община Лясковец, община Елена, община Златарица, община Стражица и сдружение " За Чисти Селища".
Дейности: ДЕЙНОСТ 1: ПОДГОТОВКА, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОЕКТИРАНЕ Поддейност 1.1. Дейности по подготовка, проучвания и проектиране направени преди кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 2007 – 2013 г. Поддейност 1.2. Проектно-проучвателни дейности след кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 2007- 2013 г.
ДЕЙНОСТ 5: ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
ДЕЙНОСТ 6: ОДИТ
ДЕЙНОСТ 3: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ Строителство на подобект „Депо за неопасни отпадъци (1-ва клетка)” Строителство на подобект „Инсталация за механично-биологично третиране –инсталация за сепариране” Строителство на подобект „Инсталация за механично-биологично третиране –инсталация за компостиране” Инфраструктура на площадката на Регионалната система за управление на отпадъците Строителство на довеждащата инфраструктура за площадка № 5 „Шереметя“
ДЕЙНОСТ 7: НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО
ДЕЙНОСТ 2: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМИ/НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ДЕЙНОСТ 4: ДОСТАВКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 30 648 232 BGN
Общ бюджет: 32 282 572 BGN
БФП: 30 123 742 BGN
Общо изплатени средства: 26 791 703 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 30 123 742 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 875 743 BGN
2015 15 915 960 BGN
26 791 703 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 25 605 181 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 244 381 BGN
2015 13 528 566 BGN
22 772 948 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 518 561 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 631 361 BGN
2015 2 387 394 BGN
4 018 755 BGN
Финансиране от бенефициента 2 795 553 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Изградена регионална система в регион Велико Търново
Индикатор 2 (Д) Изградено и въведено в експлоатация регионално депо за битови отпадъци
Индикатор 3 (Д) Изградено и въведено в експлоатация съоръжение за компостиране
Индикатор 4 (Д) Изградено и въведено в експлоатация съоръжение за сепариране
Индикатор 5 (Д) Обслужвано население от регионалната система в Регион Велико Търново
Индикатор 6 (Д) Новосъздадени работни места (мъже/жени)
Индикатор 7 (Д) Количество отпадъци третирано в рамките на регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново
Индикатор 8 (Д) Общ % рециклиран отпадък в рамките на регионалната система
Индикатор 9 (Д) % на рециклиране и оползотворяване спрямо Поканата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз